Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak využít mobilní telefon při výuce – získávání informací
Odborný článek

Jak využít mobilní telefon při výuce – získávání informací

Anotace

V uvedené aktivitě si žáci procvičují základní pravidla, které je nutné dodržovat při telefonování.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Jak využít mobilní telefon při výuce - získávání informací

Popis činnosti

Práce ve dvojicích:

Promyšlení pravidel při telefonování. Shrnutí pravidel a zapsání na tabuli. Potom dojde k určení doporučeného pořadí - oslovení, představení se, formulování dotazu (informace), vlastní dialog, ukončení hovoru.

Před vlastní vyučovací hodinou mám domluvené (informované) instituce (osoby) o tom, že budou volat žáky ze školy a budou mít určitý typ dotazu.

Vlastní aktivita s mobilním telefonem - žáci pracují v týmech a mohou si vybrat (vylosovat) z připravených možností nabídek, kam volat. Objeví-li se námět na volání jinam, nebráním se, ale toto volání uskutečním nakonec (měli bychom již poznat případné chyby z předcházejících hovorů). Vybrané náměty si týmy nesdělují. Po promyšlení telefonického rozhovoru (srovnání myšlenek) se uskuteční vlastní telefonní hovory, kteří ostatní sledují (můžeme nahrávat i na videokameru).

Některé náměty:


městská knihovna - jak si zařídit průkazku
dopravní společnost - objednání autobusu na náš školní výlet
plavecká škola - informace o možnosti plaveckých kurzů
hygienická stanice - máme ve škole spálu
kancelář školy - omluva, ujel mi autobus
restaurace - zamluvení třídní oslavy
zástupce ředitele školy - domluvení schůzky k určitému problému - zde použijeme hands free, aby žáci mohli slyšet i odezvu (doporučíme, jak postupovat - mělo by následovat upozornění, resp. požádání o možnost přepnutí na hlasitý odposlech)

Další náměty vás určitě napadnou podle vašich podmínek.

Přínos:

Žáci získají další zkušenost při jednání s dospělými. Podle chování volajícího, jeho reakcí, mimiky atd. se dá poznat, kam asi volá. Zjištění pocitu volajícího a „hodnocení" od ostatních v týmu (ve třídě).

Úloha mobilního telefonu v aktivitě:

Uvědomění si, že svým telefonováním na sebe mohou volající přitahovat i nechtěnou pozornost (mimika, hlasitost, ...).

Další aplikace aktivity

Automatické dodržování určitého společenského jednání při jakékoli komunikaci.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aisis o.s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Mobilní telefon