Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Řečová a komunikační cvičení
Odborný článek

Řečová a komunikační cvičení

23. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Aisis o.s.

Anotace

Příspěvek obsahuje několik zajímavých námětů, jak formou krátkých motivačních her procvičovat jednotlivé slohové útvary a prohlubovat u žáků řečové a komunikační dovednosti.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Řečová a komunikační cvičení

Rodinka

Mluvní cvičení vychází z prostředí, které žáci důvěrně znají. Tím je odstraněna jedna z bariér. Žáci pracují ve tříčlenných, čtyřčlenných i vícečetných skupinkách. Jednotlivci v nich představují rodiče, děti nebo také prarodiče.

Navodíme atmosféru nedělní rodinné pohody. Dospělí si vychutnávají kávu, děti posedávají kolem a všichni nezávazně debatují, když tu... Nyní žáci zapojují svou fantazii, přicházejí s návrhy dalšího pokračování, které představují zásadní zlom v odvíjeném příběhu.

Např.: zvedá se silný vítr..., je slyšet kvílení brzd a potom náraz..., zazní radostný výkřik..., někdo přijde s nečekaným nápadem..., zazvoní telefon...., za plotem zaštěká pes..., je objeven únik plynu...

Pro začátek zvolíme jednu z možností, později mohou skupiny dramatizovat různé varianty. Členové rodiny reagují na nově vzniklou situaci, každý přichází se svými myšlenkami, každý chce vzniklou situaci řešit po svém.

Žáci se učí nenásilnou cestou sociální komunikaci. Celé cvičení netrvá déle než několik minut. Toto i následující cvičení můžeme využít při nácviku vypravování nebo líčení.

U nápojového automatu

Řečové cvičení využívá konfliktu, základního stavebního prvku dramatu, k dalšímu rozvoji komunikačních schopností a schopnosti řešit neočekávané mezilidské vztahy.

Skupina žáků se sejde u školního nápojového automatu, baví se a čekají spořádaně ve frontě. Konflikt vzniká v okamžiku, kdy přichází žák deváté třídy a sebere kupujícímu již zaplacený nápoj. Tehdy se žáci spontánně zapojují do rozhovoru a snaží se vyřešit vzniklou situaci.

Řešení mohou být kladná i záporná, následuje tedy jejich analýza. Seznámíme žáky s pojmem asertivní chování, asertivní komunikace, uvedeme příklad: „Vím, že máš žízeň, chápu Tě, ale tento nápoj vypiju sám".

Nápojový automat může být také umístěn na nádraží, ve sportovní hale, u lékaře atp. Sociální kontakt se takto rozšíří na příslušníky různých profesí, sociálních, zájmových či národnostních skupin. Nabízí se široké využití všech vrstev jazyka, odlišných sociálních rolí. Výše uvedený konflikt můžeme nahradit srážkou aktérů a následným nechtěným politím jednoho z nich.

Stokoruna

Po třídě koluje stokorunová bankovka. Jeden z žáků ji jakoby náhodou našel cestou do školy. Vyslovíme otázku: Jakým způsobem byste s touto stokorunou naložili, kdyby byla vaše? Zahrajeme si na reportéry významného deníku či na tazatele agentury pro výzkum veřejného mínění. Odpovědi zaznamenáváme na diktafon. Pro větší opravdovost a skutečný prožitek drží jednotliví žáci bankovku v ruce, odpovídají v několika málo sekundách.

Závěrem tohoto mluvního cvičení přehrajeme nahrávku a společně s žáky zhodnotíme nejen vyjadřovací schopnosti, ale především obsah jednotlivých odpovědí. Některé z nich necháme žáky obhájit.

Touto hrou rozvíjíme nejen vyjadřování, ale také schopnost nést odpovědnost za pronesená slova. Napomáháme žákům v sebepoznávání, v identifikaci vztahů ke svému okolí, ke svým blízkým.

Obhajoba

Jedna z mezilidských dovednosti je schopnost obhájit svá tvrzení. Tato hra dává šanci vyzkoušet si tváří v tvář své pocity i pocity a postoje druhých. Naučí žáky jasně formulovat tvrzení i vážit odpovědi, poskytuje základ asertivního chování. Obhajovat můžeme sami sebe, např. jsme-li křivě nařčení ze lži, užívání drog, opisování apod. Nebo se pokusíme obhájit svůj nápad, objev, postoj, známku, čin, požadavek, chování. Oponentem může být spolužák, nebo celá třída.

Turista

Hraní rolí lze využít v mnoha variantách. Uvedená varianta je určena pro hereckou dvojici.

Turista přichází do informačního centra v jemu neznámém městě. U přepážky se informuje na možnost noclehu, kulturního a sportovního vyžití. Táže se na místní pamětihodnosti a dopravní obslužnost. V závěru požádá o osobní doporučení informátorky, poděkuje, rozloučí se a odchází.

Různorodost vyvstává z možnosti měnit stáří i chování postav, tím se také naskýtá možnost využití všech vrstev českého jazyka.

Obrázky

Obrázky vystřihneme z novin a časopisů, abecedně popíšeme a vložíme do obálek. Žáky rozdělíme do očíslovaných skupin, které mezi sebou budou soutěžit. Každá skupina dostane jednu obálku s obrázkem, její členové obrázek popíší a vrátí jej učiteli. Ten obrázky rozloží na lavici.

Následuje druhá část úkolu. Zástupci jednotlivých skupin postupně přečtou popisy svých obrázků. Po každém popisu členové ostatních skupin přistoupí k lavici s obrázky a přiřadí písmeno obrázku číslu skupiny. Svá zjištění žáci mlčky zapíší na papír. Hra probíhá tak dlouho, až jsou vyčerpány všechny možnosti.

Následuje vyhodnocení. Vyhrává skupina, která správně určila všechny obrázky.

Uvedená hra žákům lépe zvládnout slohový útvar popisný. Současně prohlubuje jejich slovní zásobu, představivost i řečové dovednosti. Variabilita hry souvisí s výběrem obrázků. Obtížnost stoupá s jejich podobnostmi. Významný je i rozvoj sociální komunikace a upevňování vzájemných vztahů.

Tajemství předmětů

Tajemné předměty žáci v úvodu hodiny vloží do připravené krabice. Ta se může stát vesmírnou zásilkou nebo nalezeným pokladem. Objevitelé jednotlivé kusy popisují, ostatní žáci je určují. Vyhrává žák nebo skupina, která nasbírá nejvíce bodů. Pokud je popis nezdařilý, objevitel ztrácí jeden bod.

Výše uvedenou hrou rozvíjíme slohový útvar popisný. S mírnou obměnou ji však můžeme využít při nácviku charakteristiky. Objevitelé nepopisují předmět, ale snaží se charakterizovat osobu, která tento předmět užívá či užívala.

Státníci a novináři

Novináři - všichni žáci třídy si na lístečky připraví různorodé otázky, které by adresovali poslancům, ministrům, senátorům či panu prezidentovi. Jednotliví žáci si poté otázky losují a přímo na mikrofony odpovídají. Nejzdařilejší odpovědi oceníme. Otázky můžeme zaměnit za jiná témata. Úkolem „státníků" je na tato témata hovořit plynule jednu minutu. Vyšší obtížnosti docílíme změnou slovesných kategorií.

Předloženým cvičením žáci zkvalitňují svůj kultivovaný projev, slovní zásobu i jazykovou pohotovost. Zároveň dochází k propojení jednotlivých složek českého jazyka a rozvíjení mezipředmětových vztahů.

Pantomima

Velmi oblíbená hra, která nabízí celou řadu variant. Žáci mohou pantomimicky předvádět povolání, příběh, postavu z knížky, píseň, počasí, charakter, náladu atd. Zadání máme připravené na lístečku. Protihráči hádají téma nebo hlasitě popisují děj. Zajímavost prohloubíme komentářem toho, co je jim předváděno, z pozice různých sociálních rolí, např. maminka, lékař, řidič, důchodce atp. nebo z pozice charakterových vlastností - optimista x pesimista. Jednotlivé role a charaktery se stávají také předmětem hádání.

Příklad:
Téma - náledí
Pantomimické předvedení.
Optimistický - pesimistický komentář maminky s kočárkem, řidiče autobusu, lékaře.

Pantomimu můžeme zařadit v hodinách slohu i literatury jako cvičení motivační nebo opakovací. Nenásilnou formou tak procvičujeme popis, líčení, vypravování. Komentářem rozvíjíme slovní zásobu, objevujeme příznakovost jednotlivých jazykových vrstev. V neposlední řadě žáky obohacujeme o vnitřní prožitek, sebepoznání a sebenalézání.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aisis o.s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Bankovka, diktafon, obrázky z novin a časopisů, různé předměty