Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití víček z PET lahví nejen pro výuku angličtiny
Odborný článek

Využití víček z PET lahví nejen pro výuku angličtiny

22. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Edita Doležalová

Anotace

Příspěvek nabízí několik zajímavých námětů na procvičování anglických slov a jednoduchých vět. Žáci si v těchto aktivitách upevní znalost anglické abecedy, rozšíří si slovní zásobu a procvičí výslovnost různých anglických výrazů. Uváděné aktivity je možné využít v podobné formě také např. v českém jazyce a v matematice.

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Hledáte inspiraci do výuky? Nabízím několik námětů na aktivity s využitím dobře dostupného odpadního materiálu - víček z PET lahví pro výuku angličtiny. Podobným způsobem lze využít víčka popsané písmeny v hodinách českého jazyka nebo s číslicemi v hodinách matematiky. Nasbírejte alespoň 100 kusů barevných víček z plastových lahví od nealkoholických nápojů. Při jejich shromažďování požádejte o pomoc žáky. Na víčka napište permanentním fixem písmena anglické abecedy. Každé písmeno se musí opakovat alespoň třikrát, samohlásky alespoň osmkrát. Podle možností připravte zásobu popsaných víček pro několik skupin žáků.

Inspirujte se následujícími aktivitami:

 • aktivity se slovy (Activities with words)
 • hádanka (Riddle)
 • hrátky s abecedou (Playing with the alphabet)
 • skrývačka (Hiding)
 • Dej – ber (Give take)

Aktivity se slovy (Activities with words)

Utvořte skupiny po pěti žácích. Každý si vylosuje z krabice jednu víčko s písmenem. Postupně budou žáci uvádět slova, začínající jejich písmenem. Pokud někdo neví, mohou ostatní pomoci nápovědou.
Příklad: Three, Snake, Run, Jump, Flower, Drink, Apple, Cat,...

Jeden žák ukáže ostatním ve skupině své písmeno. Všichni budou postupně říkat slovo, začínající daným písmenem. Pokračujte několikrát dokola. Potom ukáže své písmeno další hráč v kruhu. Žáci vyslovují slova začínající jiným písmenem. Stejným způsobem pokračujte, dokud se neprostřídají všechna písmena ve skupině. Při shodě písmen nemusíte opakovat kolo, v němž by zazněla stejná slova.
Příklad: Swim, Sleep, Snake, Sun, Sea, Spider, Super, Sock, Six,...
Vyřazovací varianta: Kdo nebude vědět další slovo, ze hry vypadne a stane se již jen posluchačem. Hráči postupně vypadávají, vítězem se stane hráč, který jako poslední ví slovo.

Hádanka (Riddle)

Každý žák si vylosuje písmeno. Na pokyn učitele se žáci rozejdou po třídě a začnou hledat spojence, se kterými by mohli sestavit slovo z jednotlivých písmen. Komu se to podaří, poodejde stranou. Žáci mohou sestavit jakékoliv slovo např. podstatné jméno, sloveso, předložku, zájmeno aj. Žáci, kteří nemohli nebo neuměli sestavit slovo s jinými spolužáky, mohou své písmeno vyměnit v zásobníku za jiné, případně využít pomoci spolužáků nebo učitele. Když jsou všichni žáci ve skupině, představí své slovo ostatním následujícím způsobem. Každý žák uvede větu nebo slovní spojení, ve kterém se bude jejich slovo vyskytovat. Ostatní skupiny žáků na základě poslechu poznají a vysloví opakující se výraz. Učitel napíše slovo na tabuli. Stejným způsobem odtajní svá slova i další skupiny.
Příklad: Věty žáků: My bike is blue. I have got old bike. I´d like new bike. My bike isn´t here. Hledané slovo: bike

Hrátky s abecedou (Playing with the alphabet)

Skupina čtyř žáků si zvolí vedoucího (directora). Ten rozhodne, kdo zůstane na stanovišti a bude sestavovat abecedu. Ostatní hráči budou běhat k hromadě víček s písmeny. Víčka jsou vysypaná na zemi ve vymezeném prostoru (např. koberec, karimatka, obruč). Každý smí přenášet ke svému stanovišti nebo zpět na hromádku pouze jednu víčko. Skupiny dětí mají za úkol sestavit anglickou abecedu. Úkol není soutěžní. Jakmile sestaví skupina abecedu, společně ji zkontroluje a přečte všechna písmena. Potom začnou děti postupně říkat slova začínající libovolným písmenem. Řekne-li žák např. dog, odebere z abecedy písmeno D. Žáci se střídají. Za správnou odpověď jim přibývají písmena. Pokud někdo právě neví žádné slovo, pokračuje další hráč. Hra končí ve chvíli, když jsou všechna písmena rozebrána nebo když jsou znalosti dětí ve skupině vyčerpány. Na závěr spočítají hráči víčka, které získali za správné odpovědi. Použijte nápovědu ostatních žáků nebo slovník a zjistěte slova začínající neodebranými písmeny v některých žákovských skupinách.

Skrývačka (Hiding)

Připravte víčka s písmeny tak, aby bylo možné sestavit ze stejné barvy slovo. Víčka rozložte např. na chodbu na zem, mezi květiny, vedle křesílek, pod stůl, na schody apod. Děti si na papír napíší názvy barev a k nim budou vyhledávat příslušná písmena. Předem jim řekněte počet písmen, které musí najít, aby mohly sestavit slovo. Děti se budou procházet ve vymezeném prostoru a hledat písmena. Písmeno nesmí sebrat ani přemístit, ani nápadně upozorňovat ostatní na místo nálezu. Jakmile zapíší k barvám předem stanovený počet písmen, vrátí se do třídy. V lavici se potom pokusí formou přesmyčky přeházet písmena a sestavit anglické slovo. Využijte aktuálně probírané téma, např. členové rodiny, zvířata, dopravní prostředky, jídlo, pití apod.

Varianta: Rozložte ve vymezeném prostoru 10 písmen. Děti písmena vyhledají a zapíší na papír. Předem dětem řekněte počet písmen. Potom mají za úkol sestavit z písmen různá slova a zapsat je na papír.
Příklad: písmena D I T O V S A C R K
Slova: IT, DOG, CAR, CAT, SOCK, TO, AT, SAD, RAT apod.

Pokuste se v jedné větě použít co možná nejvíce vámi sestavených slov. Sestavte nepravdivou (nesmyslnou, vtipnou, směšnou) větu. Při prezentaci se pobaví všichni, kteří rozumějí obsahu.

Dej - ber (Give take)

Utvořte skupiny po pěti žácích. Každý si vylosuje pět víček s písmeny. Rozloží je před sebou tak, aby spolužáci neviděli, jaká má písmena. Jako zástěnu před zraky spolužáků použijte např. knihu postavenou hřbetem nahoru. Žáci mají z písmen sestavovat slova. Pokud lze sestavit slovo z několika vylosovaných písmen, odložte sestavené slovo stranou a ve hře zůstanou hráči zbylá písmena. Žáci postupně pokládají otázku některému ze spolužáků: Have you got a letter A (ei)? Odpověď zazní buď kladná, nebo záporná: Yes, I have. No, I haven´t. Pokud má dotazovaný hráč požadované písmeno, musí ho předat tomu, který se zeptal. Hráči se budou ptát a získávat písmena s úmyslem sestavit libovolné slovíčko. Můžete omezit tvorbu slov, např. sestavujte pouze slovesa, podstatná jména apod. Starší žáci mohou vstupovat do hry s vyšším počtem písmen. Na konci hry spočítají všichni účastníci slova, která sestavili v průběhu hry. Ostatní hráči překontrolují spolu s vyučujícím psanou podobu slov. Chybně zapsaná slova opravte a do konečného skóre nezapočítávejte. Oceňte pochvalou žáky úspěšné i méně úspěšné.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Edita Doležalová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

víčka od PET lahví, permanentní fixy, krabice nebo košík, psací potřeby, papíry