Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Olympijské hry Rusko 2014
Odborný článek

Olympijské hry Rusko 2014

15. 10. 2014 Speciální vzdělávání
Autor
Ivana Spěváčková
Spoluautoři
Jarmila Fořtová
Libuše Boháčová
Mgr. Lenka Mouleová
Mgr. Janka Bodurková-Horanská
Mgr. Jana Ševčíková
Mgr. Kamila Strýčková

Anotace

Projekt "Olympijské hry Rusko 2014" je celoroční projekt tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které vzdělávají žáky s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Součástí je i jednodenní projekt zaměřený na pořadatelskou zemi.

Celoroční soutěž

Během celého školního roku probíhala mezi žáky 2. stupně soutěž tříd zaměřená na pozitivní životní vzory. Soutěž probíhá každoročně, mění se jen její téma. Cílem je prevence sociálně patologických jevů. Protože rok 2014 byl rokem olympijským, zaměřili jsme soutěž právě tímto směrem.

Úkolem tříd bylo oslovit české i zahraniční olympioniky a požádat je o podepsanou fotografii. Žáci společně s paní učitelkou sestavili dopis, ve kterém sportovce oslovili a objasnili, proč o podpis žádají. Dopis pod vedením paní učitelky následně přeložili do angličtiny, aby se mohli obrátit i na zahraniční sportovce. Po čase začaly do školy přicházet obálky s podepsanými fotografiemi, pohlednice přímo ze Soči, dokonce děti dostaly i podepsaný olympijský dres. Někteří z olympioniků s dětmi dále komunikovali e-mailem. S každým dalším podpisem přicházelo i nové nadšení. Vše, co děti od sportovců dostaly, pečlivě schovávaly. O každém sportovci také zjistili co nejvíce informací. Na konci školního roku uspořádaly výstavu a vítězná třída samozřejmě získala odměnu. Celkem děti získaly 54 podpisů. Všem olympionikům tímto děkujeme za ochotu a spolupráci.

Soutěž měla u žáků velký úspěch. S napětím čekali, jestli bude některý další sportovec na jejich dopis reagovat. A každý nový podpis vítali s nadšením. Třídy si vzájemně nesdělovaly množství získaných podpisů ani jména sportovců, kteří jim je zaslali - bylo to jejich "tajemství", které upevňovalo vztahy v kolektivu. Soutěž provázala vyučovací předměty informatika, český a anglický jazyk. Byla jasnou odpovědí na otázku, proč se učit cizí jazyk.

Autor díla: Ivana Spěváčková

 

Autor díla: Ivana Spěváčková

 

Autor díla: Ivana Spěváčková

 

Autor díla: Ivana Spěváčková

 

Celodenní projekt

Díky soutěži tříd byla v naší škole řeč o olympiádě velmi často. Žáci znali jednotlivé olympijské disciplíny i jména některých sportovců. Věděli, co to jsou olympijské hry, i jak často je konají. Zbývalo ještě seznámit se s pořadatelskou zemí - tomu byl věnovaný jednodenní celoškolní projekt. Každá třída se s Ruskem seznámila dle možností a schopností svých žáků.

Projekt se týkal také českého jazyka (písemné zpracování získaných poznatků, vyhledávání informací v textu), zeměpisu (práce s mapou), výtvarné a pracovní výchovy (tvorba plakátů). Zahrnoval i průřezová témata a rozvoj klíčových kompetencí: výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (olympiáda jako sportovní událost spojující všechny národy), multikulturní výchova (seznámení se s ruskou kulturou), kompetence sociální a personální (práce ve skupině), kompetence komunikační (písemné vyjadřování, prezentace výsledků práce), kompetence pracovní (zpracování informačních plakátů), kompetence k učení (práce s různými zdroji informací, vyhledávání informací).

Během 4 vyučovacích hodin žáci pracovali pod vedením třídních učitelek a asistentek pedagoga ve svých třídách. Pátá vyučovací hodina byla věnována společné prezentaci odvedené práce. Jednotlivé třídy ukázaly svým spolužákům, na čem celý den pracovaly a seznámily je se získanými poznatky.

1. stupeň

Žáci se seznámí s tím, ve které části světa se Rusko nachází. Zjistí možné způsoby dopravy do Soči – dějiště ZOH 2014. Poslechnou si, jakou řečí se v Rusku mluví, v čem jsou si oba slovanské jazyky podobné a v čem jsou rozdílné. Seznámení s Ruskem je motivováno přiměřeně věku a schopnostem žáků. Vychází z toho, co mají rády všechny děti a co dobře chápou - to je pohádka. Žáci se seznámí s ruskými pohádkami.

1.část

Motivace: Kde se budou konat ZOH 2014? V jakém státě a jakém městě? Když bychom chtěli na ZOH do Soči cestovat, jaké dopravní prostředky můžeme použít? Kudy by vedla naše cesta?

Pomůcky: mapa Evropy, mapa světa (oboje pěnové skládací puzzle)

Průběh: Připomenutí toho, co jsou OH. Povídání o olympijských hrách v Soči. Společná práce – skládání map Evropy a světa (puzzle). Vyhledávání České republiky, Ruska. Povídání o Soči jako dějišti ZOH 2014. Jaké dopravní prostředky bychom mohli při cestě do Soči použít? Můžeme se jet na ZOH podívat osobně, můžeme ZOH sledovat z domova (televize, tisk, internet apod.)?

Autor díla: Ivana Spěváčková

2.část

Aktivizace pomocí pohybové hry.

Motivace: Vzpomínáte si na známé postavy z pohádek? Zvolte si každý jednu postavu a zapamatujte si ji.

Pomůcky: šátky k označení místa v kruhu (o 1 šátek méně než je žáků)

Průběh: Pohybová hra "Na pohádku" je modifikací hry "Ovocná mísa" (žáci ji znají z hodin TV). Žáci sedí v kruhu na místě označeném šátkem. Jeden žák bez místa (šátku) stojí uprostřed kruhu a jmenuje libovolný počet pohádkových postav, jejichž pojemnování si každý žák v úvodu zvolil. Jmenované pohádkové postavy (žáci) se postaví na svém místě a na pokyn „Teď“ se rychle posadí na jiné místo než seděli v předchozím kole. Žák, na kterého místo nezbude, opět stojí v kruhu a vyvolává jména pohádkových postav.

3. část

Vysvětlení rozdílu a shody názvů postav v mluvené podobě. Ukázka písemné formy slov (latinka x azbuka). Srovnání výtvarného zobrazení postav v českých a ruských pohádkách.

Motivace: Jak říkáme ruským pohádkám? (byliny) Jaké jsou rozdíly v pojmenování hlavních záporných a kladných postav v pohádkách?

Pomůcky: kniha „Krása nesmírná“, napsané názvy postav v češtině a ruštině (car – král, carevna – královna, carevič – princ, čarodějnice - baba Jaga apod.). Pracovní listy – nakopírovaný obrázek z knihy „Krása nesmírná“ k vybarvování .

Průběh: Povídání o ruských pohádkách, pohádkových postavách, rozdíly v jejich pojmenování. Zhlédnutí psané formy ruštiny – azbuky (přepis názvů postav) srovnání psané češtiny a ruštiny. Prohlížení ilustrací v knize „Krása nesmírná“. Práce s pracovním listem – omalovánkou.

Autor díla: Ivana Spěváčková

4.část

Motivace: Poslechneme si ruskou pohádku „Žabka carevna“ .

Pomůcky: kniha „Krása nesmírná“

Průběh: Poslech pohádky, prohlížení obrázků k pohádce, převyprávění textu s pomocí návodných otázek.

Autor díla: Ivana Spěváčková

5. část

Motivace: Vyrobíme a ozdobíme čelenku a čapku pro careviče a carevnu.

Pomůcky: předkreslené šablony na čtvrtkách (dívky – čelenka, chlapci – čepice) nůžky, vodové barvy, flitry na ozdobení, lepidlo

Průběh: Žáci si vystřihnou čelenku nebo čepici, vybarví si ji podle vlastní volby vodovými barvami a ozdobí nalepením ozdobných flitrů.

Autor díla: Ivana Spěváčková

6. část

Prezentace dopolední práce žáků a ukázka vyrobených čelenek a vybarvených obrázků.

Motivace: Připravili jsme pro vás, podívejte se.

Pomůcky: kniha „Krása nesmírná“, hotové výrobky, obrázky, názvy pohádkových postav v češtině a ruštině (k vysvětlení spolužákům)

Průběh: Společná prezentace - sdělení získaných informací, ukázka výrobků a obrázků.

2. stupeň

1. část

Motivace: Dnešní projektový den bude zaměřen na Zimní olympijské hry 2014, které budou probíhat v Rusku v Soči.

Pomůcky: tabule, křídy

Průběh: Myšlenková mapa, ve které žáci shrnou vše, co zatím vědí o ZOH. Již měli řadu informací o olympiádě, protože od září probíhala celoroční soutěž věnována ZOH v Rusku.

2.část

Motivace: A co víme o Rusku? Co dalšího bychom se mohli dozvědět?

Pomůcky: psací potřeby, balicí papíry, temperové barvy, internet, knihy (viz zdroje), mapa

Průběh: Nejprve žáci shrnuli, co již o Rusku vědí. Ukázali jsme si na mapě polohu Ruska. Poté se žáci rozdělili do dvou skupin. Jedna měla za úkol nakreslit na velký papír mapu Ruska a zabývat se geografií, vodstvem, hlavním městem, počtem obyvatel, sousedními státy. Druhá skupina se zabývala historií, ruskou revolucí a ruštinou. Obě skupiny zpracovaly získané informace na velký balicí papír.

Autor díla: Ivana Spěváčková

3.část

Motivace: Jak vypadá ruská kuchyně? Jaká jsou ruská tradiční jídla a nápoje?

Pomůcky: papírové talíře, psací potřeby, stuha, internet

Průběh: Každý žák na papírový talíř namaluje a popíše jedno ruské tradiční jídlo nebo nápoj. Jednotlivé talíře potom svážeme stuhou a vytvoříme tak kuchařku.

4.část

Motivace: Na závěr se půjdeme o získané informace podělit s ostatními.

Průběh: Prezentace dopolední práce tříd.

Autor díla: Ivana Spěváčková

Zhodnocení projektu:

Žáky práce zaujala, aktivně se na ní podíleli. Ti nejmenší nejvíce ocenili poslech pohádky, pohybovou hru, výrobu čelenek a čapek. Žáky 2. stupně nejvíce zaujala tvorba kuchařky z papírových talířů. Žáci napříč ročníky se shodují na nejméně oblíbené a nejtěžší části projektu - tou je společná prezentace. Tato poslední část je tradičně největším úskalím. Pro žáky není snadné vystupovat před všemi spolužáky z ostatních tříd.

Zdroje:

1. stupeň:

KARNAUCHOVÁ,I. Krása nesmírná.7.vyd. Praha:Lidové nakladatelství, 1981. ISBN:neuvedeno.

2. stupeň:

autor neuveden.cs.wikipedia.org:"Rusko"[online]. 20. července 2014. [cit.2014-7-30]. Dostupný z www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko>.

autor neuveden. http://mundo.cz: "Ruská kuchyně" [online]. datum neuveden. [cit.2014-7-30]. Dostupný z www: <http:// mundo.cz/rusko/kuchyne.html>.

GERBERDING,E. Moskva.1.vyd. Praha:J.Vašut, 2007. ISBN: 978-80-7236-425

ANDĚL,J. Evropa.Encyklopedický přehled zemí. 1.vyd. Olomouc: Olomouc, 1997. ISBN: 80-7182-025-3

IL'JIČEVA,L.J. Rusko ve 21. století: politika, ekonomika, kultura. 1.vyd. Plzeň:Aleš Čeněk, 2013. ISBN: 978-80-7380-436-7

autor neuveden. Velká obrazová encyklopedie zeměpisu. dotisk 1.vyd. Praha:Svojtka&Co., 2011. ISBN: 978-80-256-0510-3

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivana Spěváčková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
15. 10. 2014
Článek poskytuje příklad celoročního projektu určeného pro žáky s mentálním postižením a může být inspirativní pro pedagogy běžných i speciálních základních škol.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní rozdíly

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Potřebné pomůcky jsou uvedeny v popisu jednotlivých činností.