Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Píšeme knihu o svém městě
Odborný článek

Píšeme knihu o svém městě

14. 3. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Alena Atušková

Anotace

Praktický příspěvek je zaměřen na popis sestavení knihy o rodném městě. Žáci se při této činnosti učí komunikovat, řešit problémy, respektovat názory druhých, hledat společný závěr, samostatně řešit problémy.
Dílčí výstupy, které plníme
 • žák vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
 • žák získává postupně kladný vztah k místu domova a adekvátní postoje
Úvodní hodina
A) Motivace

Město (místo), ve kterém žijeme, je zajímavé spoustou věcí. Někdy si myslíme, že ho známe, ale není to tak zcela pravda. A co teprve lidé, kteří k nám přijíždějí! Někteří o něm neví téměř nic. A tak, pro sebe i pro druhé, zkusíme napsat o našem městě knihu.

B) Expoziční část hodiny
 • Řízený rozhovor nebo skupinová práce (každá skupina bude mít jednu otázku) s následnou diskusí.

  • Pro koho je kniha určena?
  • Co všechno by měla taková kniha obsahovat?
  • Co je na knize nejdůležitější? Co tedy bude obsahem jednotlivých kapitol?
  • Co jiného v knize podává spoustu informací?
  • Jak bude asi naše kniha vypadat?

Žáky volně vedeme k následujícím nebo podobným závěrům:

Ad a) Knihu můžeme nechat ve třídě a každý se z ní může poučit; knihu necháme ve škole - např. v koutku tradic, koutku o místním regionu; kopie jednotlivých kapitol knihy umístíme na vhodných nástěnkách, nástěnky můžeme v průběhu času obměňovat; knihu vyrobíme ve více "výtiscích" a jeden z nich věnujeme městskému (obecnímu) úřadu.

Ad b) Formální záležitosti - desky, jednotlivé číslované listy, předsádka, velikost písma, různé zdroje informací, informace o obsahu, desky popřípadě vazba atd., a hodnotný vlastní obsah.

Ad c) Struktura, obsah díla.

Ad d) Knihu doplníme například fotografiemi, výstřižky z místního tisku, obrázky žáků, různými náčrty, grafy, autentickými články dětí atd.

Ad e) Praktické otázky realizace (výroby) - volné papíry svázané v deskách, kroužková vazba, volné listy umístěné v euroobalech a v pořadačích, jiný způsob.

 • Samostatná práce žáků: zamyslete se a v několika bodech napište do sešitu názvy hlavních částí (kapitol) naší knihy.
 • Kooperativní vyučování:
  • ve dvojicích prodiskutujte své návrhy a pokuste se vytvořit společný návrh
  • totéž ve čtveřicích - pracuje se s návrhy dvojic, skupiny se snaží sjednotit nad body obsahu
 • Řízená diskuse o obsahu: učitel nebo některý žák na tabuli zapisuje ty body, nad kterými se žáci shodli.
 • Samostatná práce žáků (při nedostatku času domácí úkol):
  • co se mi líbí na plánované práci
  • čím zajímavým bych mohl do knihy o našem městě přispět
  • úvod knihy - písemný projev o smyslu a cíli
 • Závěr a shrnutí hodiny.
Metodická poznámka

Obsah knihy by mohl (měl mít) následující kapitoly (zpracované na úrovni žáků, ovšem odborně správné a vycházející ze studia literatury a dalších písemných podkladů i z terénních šetření):

 • úvod;
 • poloha našeho města (mikro i makropoloha);
 • plán našeho města - historické části apod. (dle místních podmínek); přírodní podmínky - povrch, podnebí, vodstvo, nerostné bohatství, flóra a fauna, chráněná území přírody;
 • obyvatelstvo - počet obyvatel a jeho vývoj, složení obyvatel, zajímavé příběhy lidí;
 • hospodářství - průmyslové podniky (co vyrábí, odkud berou suroviny, jaký je základní technologický postup výroby, kdo spotřebovává výrobky, jaký je význam podniků, vlastnické vztahy, vztah k životnímu prostředí apod.), zemědělská výroba (rostlinná a živočišná výroba, vlastnické vztahy, jak ovlivňuje zemědělství místní krajinu), doprava (druhy, vhodnost, dostatečnost dopravního spojení, kvalita komunikací), služby, cestovní ruch;
 • sport a kultura v obci;
 • vedení a správa obce;
 • historie obce (podle různých období, mezníky ovlivněné obecnými dějinami ČR, ale i významnými místními událostmi);
 • kulturně historické památky;
 • významné osobnosti (rodáci nebo ti, kteří v obci žili a žijí);
 • místní pověsti, zvyky, tradice, obyčeje;
 • jak se naše město mění;
 • jak bude asi naše město vypadat za 10 (20, 100, 1000 let);
 • co bychom si přáli v našem městě;
 • co bychom si nepřáli v našem městě;
 • další.
Následující aktivity
 • Rozbor úkolu s naplánováním aktivit potřebných k jeho dílčím řešením, zpracování časového harmonogramu.
 • Realizace:
  • plnění jednotlivých aktivit k získávání informací (skupiny mají stejné zadání, práci provádějí souběžně a při kontrole práce vzniká společná verze; každá skupina má zadané vlastní téma a zpracované kapitoly se pak řadí v knize za sebou; kombinace obojího); vždy je však třeba plánovat takové aktivity ve třídě (práce s literaturou, místními tiskovinami, Internetem) i mimo ni (vycházky, besedy, terénní šetření), aby každá skupina mohla pokaždé získat nové informace;
  • zpracovávání, třídění informací;
  • práce na jednotlivých kapitolách.
 • Sestavení a zhotovení knihy, redakční práce.
 • Prezentace výsledků - před třídou, před zástupci školy, rodičů, města apod., vystavení knihy.
 • Využití výsledků projektu (didaktické, praktické).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alena Atušková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Vycházka do přírodního prostředí