Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak nás inspirovaly čtverečky
Odborný článek

Jak nás inspirovaly čtverečky

23. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Eva Krejčová

Anotace

Příspěvek obsahuje zajímavé nápady, jak obohatit výuku aritmetiky na 1. stupni.

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Náměty k výuce matematiky (aritmetiky) na prvním stupni základních škol, závěrečné práce studentů oboru učitelství Univerzity v Hradci Králové.
Pomůcky:

K realizaci námětů stačí krabička s papírovými čtverečky nastříhanými z bílého nebo barevného papíru, podle povahy využití.

Čtverečkové domino - hra

Děti si postupně z tabule na čtverečky opíší všechny příklady - jeden příklad na jeden čtvereček. Úkolem je seřadit čtverečky do řady tak, aby vždy první z dvojice čísel ve spoji bylo výsledkem příkladu předcházejícího - viz ukázka:

obrÃĄzek
1. obrázek

Příklad, kterým se začne, uvede učitel (zde 1 + 3). Počet spojů, případně druh operace (operací) a číselný obor volíme s ohledem na povahu učiva, které chceme procvičovat a na čas, který chceme hře věnovat.

Bum násobek - hra

Hra sleduje procvičování násobků čísel. Pravidla jsou jednoduchá. Každý žák dostane od učitele jednu kartičku s číslem. Čísla se neopakují; ve třídě je 26 žáků, rozdáme kartičky s čísly 1 - 26 nebo 0 - 25 (lépe si zafixují, že nula je násobkem každého čísla). Učitel zvolí číslo, jehož násobky budou žáci určovat. Poté začnou podle velikosti čísel na přidělených kartičkách odříkávat řadu čísel od 1 do 26 (popř. 0 - 25). Ti, co mají násobky zadaného čísla, řeknou BUM. Ti, kteří je nemají, vysloví číslo na své kartičce. Pro obtížnější variantu můžeme zvolit násobky dvou čísel. Do hry jsou vtaženi všichni žáci, dostávají prostor pro lepší zapamatování, koncentraci pozornosti a rozvíjení samostatnosti.

Procvičování pamětného sčítání a rozvíjení logického a kombinačního myšlení

Každý žák si vezme celkem 16 čtverečků, napíše na ně čísla 1, 2, 3, 4 (každé čtyřikrát) a sestaví z nich čtverec 4 x 4 tak, aby

a) součet čísel ve všech řadách byl stejný, např.:

obrÃĄzek
2. obrázek

b) součet čísel ve všech sloupcích byl stejný, např.:

obrÃĄzek
3. obrázek

c) součet čísel ve všech řádcích i sloupcích byl stejný, např.

obrÃĄzek
4. obrázek

d) součet čísel ve všech řádcích, sloupcích i úhlopříčkách byl stejný, např.

obrÃĄzek
5. obrázek

Při této činnosti dáváme dětem prostor pro objevování na základě experimentování. Vzhledem k tomu, že jde o inspirující a pro život důležitou zkušenost, měli bychom analogické situace do hodin zařazovat.

Procvičování přirozené posloupnosti čísel, pamětného sčítání a odčítání a rozvíjení schopnosti tvořivě pracovat s čísly

Učitel žákům diktuje 19 čísel z oboru 0 - 20. Žáci je zapisují na čtverečky (jeden čtvereček = jedno číslo). Např.: 2, 0, 19, 17, 3, 9, 18, 15, 4, 11, 6, 10, 13, 7, 14, 16, 20, 8, 1.

Následují úkoly typu:

 1. Uspořádejte čísla do řady od nejmenšího po největší.
 2. Kolik čísel v řadě přirozené posloupnosti čísel chybí?
 3. Chybějící čísla zapište na volné (čisté) čtverečky červenou pastelkou a zařaďte je do číselné řady.
 4. Vytvořte z červených čísel příklad na sčítání a odčítání.
 5. Vymyslete na tyto příklady slovní úlohy.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Krejčová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

papíry (příp. barevné) k nastříhání čtverečků