Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak jsme pracovali se čtverečky
Odborný článek

Jak jsme pracovali se čtverečky

23. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Eva Krejčová

Anotace

Příspěvek obsahuje tři zajímavé nápady, jak obohatit výuku geometrie na 1. stupni. Žáci si v při daných aktivitách jednak procvičí učivo geometrie, a jednak rozvíjejí svoji kreativitu a geometrickou představivost.


Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Osová souměrnost a čtvercová síť
(náměty k výuce matematiky (geometrie) na 1. stupni základních škol, závěrečné práce studentů oboru učitelství Univerzity v Hradci Králové)

Pomůcky:

 • barevné čtverečky
 • podložky s vyznačenou čtvercovou sítí
 • špejle
 • zrcátka
Záměr:

Využít čtverečky ve výuce matematiky (ve 2. ročníku) k „dostavování" obrázků tak, aby byly symetrické. Pracovní činnost rovněž umožňuje rozvoj kreativity žáků a jejich geometrické představivosti (tato stránka vzdělávání je u nás tradičně opomíjena).

Úlohy:
 • se čtvercovou podložkou a barevnými čtverečky můžeme nechat děti nejdříve pohrát a dát jim možnost tvořivě se projevit, uplatnit fantazii, svobodně se vyjádřit. Vžijí se např. do rolí návrhářů - vytvářejí mozaiky nebo pokračují podle vzoru;
 • dostavba obrázků

Lze pracovat se čtverečky jedné barvy (viz obr. 1) nebo můžeme použít více barev (viz obr. 2 - písmena označují čtverečky v příslušné barvě, tj. ž - žlutá apod.). Pak je práce náročnější, ale také zajímavější.

obr.
1. obrázek

obrÃĄzek
2. obrázek

Znázornění staveb z krychlí

Pomůcky:

Rozmnožené obrázky krychlí (obr. 3 a obr. 4).

Záměr:

Rozvíjení geometrické představivosti.

Úlohy:

 • žáci pracují ve dvojicích, každý obdrží rozmnožené obrázky staveb z krychlí (obr. 3); úkolem je sestavit pomocí čtverečků pohled na stavby shora (půdorys);
 • obrÃĄzek
  3. obrázek

  podobně lze pomocí barevných čtverečků znázorňovat pohled na stavbu z krychlí různých barev (viz obr. 4) - ze strany, zepředu a shora (viz obr. 5a, b, c, d); tím, že na stavbu byly použity krychle v několika různých barevných provedeních (krychle červené - č, zelené - z, modré - m, bílé - b), je úkol přitažlivější, ale také obtížnější;

obrÃĄzek
4. obrázek
obrÃĄzek
5. obrázek

Obsahy a obvody rovinných útvarů

Záměr:

Použít čtverečky ve výuce geometrie ve 4. ročníku při zavádění míry rovinných útvarů - obsahu čtverce a obdélníku. Činnost koresponduje s principem probírání tohoto učiva - pokrývání čtvercové sítě nastříhanými čtverci (jeden papírový čtvereček představuje jednotkový čtverec).

Úlohy:

Dokážete pomocí čtverečků znázornit jiný útvar, který bude mít stejný obsah, ale (menší, větší) obvod?
Sestavte z osmi čtverečků (jednotkových, tj. čtvereček má velikost strany rovnou jednotce délky) útvar, který má obvod rovný 12, 14, 16, 18 (např. viz obr. 6). Jaký může mít minimální a jaký maximální obvod? Vymodelujte více možností pro o = 18.

obrÃĄzek
6. obrázek
Existuje útvar, jehož obsah je číselně roven jeho obvodu?
Navrhněte zahradu ve tvaru obdélníka, aby ...

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Krejčová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

barevné čtverečky, podložky s vyznačenou čtvercovou sítí, špejle, zrcátko, obrázky krychlí