Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Osvědčilo se v hodinách matematiky
Odborný článek

Osvědčilo se v hodinách matematiky

22. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Eva Krejčová

Anotace

Příspěvek nabízí osvědčené zajímavé nápady, jak procvičovat různé početní operace formou her u žáků na 1. stupni.

Úvod

Stejně jako titulek tohoto článku znělo i téma seminární práce z didaktiky matematiky pro studenty oboru učitelství 1. stupně základní školy v kombinované formě studia. Jde převážně o učitele v 1. - 5. ročníku, kteří mají již několikaletou pedagogickou praxi a dodělávají si potřebné vzdělání. Při řešení seminární práce se sešlo mnoho nápaditých podnětů ke zkvalitnění a zpřístupnění výuky matematiky na 1. stupni základní školy. Domníváme, že některé náměty mohou být vítanou inspirací i pro ostatní učitele.

Cíl

ukázka praktických cvičení v matematice

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Stejně jako titulek tohoto článku znělo i téma seminární práce z didaktiky matematiky pro studenty oboru učitelství 1. stupně základní školy v kombinované formě studia. Jde převážně o učitele v 1. - 5. ročníku, kteří mají již několikaletou pedagogickou praxi a dodělávají si potřebné vzdělání. Při řešení seminární práce se sešlo mnoho nápaditých podnětů ke zkvalitnění a zpřístupnění výuky matematiky na 1. stupni základní školy. Domníváme, že některé náměty mohou být vítanou inspirací i pro ostatní učitele.

Na rozdíl do studentů prezenčního studia mají posluchači kombinovaného studia větší potíže se zvládnutím odborných matematických disciplín (základy elementární aritmetiky, základy elementární geometrie) v prvních dvou letech náročného studia. Důvody jsou časový odstup od střední školy, počet výukových hodin, omezené možnosti konzultací apod. Od 3. ročníku, kdy začínají přednášky a semináře z předmětů didaktické povahy, jsou naopak tito studenti, ve srovnání se svými kolegy z prezenční formy studia, ve výhodě. Mají určité pedagogické zkušenosti dané praxí v oboru, mohou si teoretické poznatky vyzkoušet, ověřit, poradit se se zkušenějšími spolupracovníky. Tato okolnost se promítá i do kvality seminárních prací. Projevuje se v nich rovněž skutečnost spočívající ve velice náročné cestě studujících při absolvování vysoké školy motivované touhou vykonávat svoji profesi co nejkvalitněji. Tito studenti si více uvědomují bezprostřední dopad získaných vědomostí pro vlastní práci.

Námět č. 1
Házecí kruh - didaktická hra pro nejmladší počtáře

Slouží k procvičení pamětného sčítání a odčítání v oboru 0 - 20. Děti házejí na terč namalovaný na koberci nebo na velkém kusu látky např. knoflíky a sčítají. Popř. i odčítají (když knoflík padne vně terče - viz obr. 1). Vhodnější je, pokud připravíme více terčů a děti mohou pracovat ve skupinách. Dílčí výsledky mohou zapisovat na stírací tabulky a případně soutěžit, které skupině padne nejvíce bodů.

obr. 1
1. obr. 1
 

Námět č. 2
Škrtací tabulka - je obměnou známé hry Bingo

Didaktickým cílem je opět procvičování pamětného sčítání přirozených čísel v oboru do 12. Každý z dvojice žáků si připraví tabulku 3 x 3 a vyplní ji čísly 2 až 12 (použije 9 z těchto 11 čísel, žádné se nesmí opakovat). Poté se hráči střídají v házení dvěma hracími kostkami a škrtají součty padlých hodnot. Vítězí ten, komu se dříve podaří proškrtat všechna čísla v tabulce (viz obr. 2):

Začíná Lenka, na kostkách jí padne 3 a 6, škrtá tedy číslo 9.
Pokračuje Martin, padá mu 5 a 5, v tabulce si škrtá číslo 10.
Lence v dalším kole padá 6 a 2, v tabulce ale číslo 8 nemá, nemůže si tedy nic škrtnout a na řadě je Martin.

Různých obměn oblíbené hry Bingo je hodně. Jednotlivé varianty jsou vždy podřízeny příslušnému didaktickému cíli. Tím bývá ve 2. a 3. ročníku pamětné procvičování malé násobilky. Vzhledem k tomu, že se jedná o učivo, které klade velké nároky na paměť žáků, je zapotřebí hledat možnosti, jak tento náročný a někdy nezáživný nácvik dětem zpříjemnit a celkově zefektivnit. Ukazuje se, že dobré nápady dokáží zaujmout i méně úspěšné počtáře.

obr. 2
2. obr. 2
 

Námět č. 3
Násobilkové Bingo - hra k procvičování násobení pro celou třídu

Do schématu 3 x 3 si každý hráč zapíše násobky dvou čísel, např. pěti a sedmi. Lze se domluvit tak, že v tabulce budou čtyři násobky pěti a pět násobků sedmi (nesmějí se opakovat). Učitel pak říká příslušné násobilkové spoje a žáci počítají a hledají, případně škrtají v tabulce výsledek. I v tomto případě, podobně jako v obou předchozích, sehrává při počítání určitou (pozitivní) roli prvek náhody. Touto okolností je k činnosti motivován i žák, který při klasických soutěžích nemá příliš mnoho šancí dobře se umístit.

Námět č. 4
Hra s čísly - k procvičování sčítání v nejnižších oborech, rozklad daného čísla na dva sčítance

Žáci pracují ve dvojicích, každá má hrací pole (viz obr. 3) a dvě figurky (knoflíky, kolečka) odlišné barvy. Učitel zadá číslo, např. 8. Jeden žák položí svoji figurku na číslo menší než vyslovené číslo. Druhý figurku své barvy umístí tam, aby součet byl roven zadanému číslu. Pak jednotlivé dvojice říkají nahlas sestavené příklady:

Mirek a Klárka: 2 + 6
Pavlík a Štěpán: 3 + 5 atd.

Jedná se o didaktickou hru nespecifickou, tzn., že políčka hracího plánu můžeme vyplnit podle potřeby jinými čísly, příp. rozšířit nebo procvičovat i jiné početní operace.

obr 3
3. obr 3
 

Námět č. 5
Zlatokopové - didaktická hra k procvičování základních početních operací.

Na koberci leží žluté kartičky s početními spoji - zlaté nuggety. Na povel "voda klesá" se zlatokopové vydávají rýžovat zlato: vybíhají z lavice pro zlatý nugget a řeší příslušný příklad (podle obtížnosti, třeba písemně). Hra končí pokynem "voda stoupá". Žáci mohou pracovat individuálně, ve dvojicích nebo v heterogenních skupinách. Hodnotíme počet správně vyřešených příkladů.

Námět č. 6
Vysílač a přijímač - pamětné procvičování sčítání v probíraném číselném oboru

Jde o početní řetězec spojů na sčítání vhodný např. pro matematickou rozcvičku. Po vyslovení výzvy "vysílač vysílá" žáci zpozorní a očekávají zadání příkladů, které budou postupně pamětně počítat. Příkazy, resp. jednotlivé sčítance, ukazuje učitel pomocí prstů na rukou zvedaných nad hlavou. Žáci přijímají tyto signály a na závěr oznámí výsledek - součet.

Námět č. 7
Střelnice - sčítání pomocí grafického znázornění

Každý žák obdrží pracovní list s neúplnými pyramidami plechovek. Úkolem je postupně je dokreslit tak, aby byly úplné a sestavit a vypočítat příslušné příklady (viz obr. 4).

obr 4
4. obr 4
 
Námět č. 8
Vlaštovčí hnízdo - hra učí žáky tvořivě pracovat s čísly, přispívá k pamětnému osvojení spojů na sčítání, odčítání, násobení a dělení (dle povahy zadání)

Každý žák napíše na list papíru určitý počet příkladů na zadanou operaci v probíraném oboru; např. osm příkladů na odčítání v oboru do 100. Papír podepíše, složí do tvaru vlaštovky a odevzdá do připraveného "hnízda" (krabice, košíku). Pak si žáci vlaštovky rozeberou (učitel dbá na to, aby žádný žák neměl svoji vlaštovku) a počítají sestavené příklady. Po vyřešení je předají tomu, kdo je připravil. Ten ji opraví, případné chyby objasní.

Téměř každá hodina matematiky začíná tzv. matematickou rozcvičkou. Někde jí říkají matematická pětiminutovka nebo desetiminutovka, matematický diktát apod. Cíl je vždy obdobný: navodit dobré pracovní ovzduší, rychle připomenout a procvičit věci již známé, získat početní hbitost a jistotu, případně navodit nové učivo. Konkrétní podoba může být různá, měla by však být univerzálnější (tzn., že poslouží k procvičování různých početních operací v požadovaných číselných oborech), nenáročná na přípravu a kontrolu učitele. Následující forma tato kriteria jistě splňuje.

Námět č. 9

Učitel diktuje žákům třeba 10 čísel (podle ročníku), která si postupně zapíší. Následně zadává příklady, které děti pamětně řeší a výsledky vyškrtávají, případně doplní. Pokud žák správně vyřeší všech 10 zadaných spojů, vyškrtne devět čísel a jedno doplní (lze i jinak). Rychlá kontrola: "Které číslo zůstalo neproškrtnuté?" "Které tam nebylo?"

Ukázka: Učitel diktuje čísla 25, 17, 14, 30, 48, 38, 29, 41, 33 a 15; následují příklady 40 - 23, 14 + 15, 24 + 24, 50 - 12, 32 - 18, 20 + 13, 40 - 15, 23 + 14, 19 - 4. Nevyškrtnuté číslo je 41, doplněné 37.

Zejména mladší žáci nevydrží celou hodinu v lavici, potřebují pohyb. Některé uvedené náměty jim tuto přirozenou aktivitu umožňují - viz Házecí kruh, Zlatokopové, Vlaštovčí hnízdo. Někdy je však vhodné zařadit přímo tělovýchovnou chvilku. To lze provést i v těsné spojitosti s matematikou.

Námět č. 10

Porovnávání čísel - učitel napíše na tabuli libovolné číslo z probíraného oboru, a potom postupně z něho říká další čísla, která s ním děti porovnávají. Výsledky sdělují domluveným pohybem. Je-li vyslovené číslo větší než napsané, stoupnou si na špičky a zvednou ruce, je-li menší, udělají dřep a v případě, že se rovná, rozpaží. Místo čísel může učitel diktovat početní spoje.

Reflexe

využitelnost vysoká

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Krejčová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

látka, papíry, barevné papíry, psací potřeby, plechovky, krabice nebo košík, knoflíky, hrací kostky