Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Námět k výuce matematiky ve vyšších ročnících 1. stupně
Odborný článek

Námět k výuce matematiky ve vyšších ročnících 1. stupně

22. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Eva Krejčová

Anotace

Příspěvek je zaměřen na aktivity využitelné ve vyučovacích hodinách matematiky, a to konkrétně na procvičení dělení dvojciferným dělitelem a na sčítání zlomků se stejným jmenovatelem, to vše formou zábavných her.


Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Dělení dvojciferným dělitelem patří k nejobtížnějším algoritmům v učivu základní školy. Náročnost spočívá v provádění několika různých operací (násobení, dělení, odčítání a zaokrouhlování v pamětní rovině). Nutným předpokladem úspěšného zvládnutí procvičovaného písemného algoritmu je mimo jiné bezpečné osvojení písemného dělení jednociferným dělitelem.

Každý žák obdrží kartu s příkladem naposled zmiňovaného typu (např. 706 050: 9).

Tabulka náobků 57

Příklady se neopakují, mají však něco společného. Tentýž výsledek se vyskytuje vždy čtyřikrát. Po výpočtu a následné kontrole se žáci rozdělí podle hodnoty podílu do šesti čtyřčlenných skupin. O příslušnosti ke skupině rozhoduje výsledek.

Po úvodní pětiminutovce, která kromě rychlého procvičení písemného dělení jednociferným dělitelem posloužila i jako rychlý prostředek vytvoření skupin, následuje skupinová práce. Žáci si podle pokynů učitele společně sestaví tabulku jednociferných násobků dělitele (čísla 57). Usnadní jim výpočet čtyř příkladů, kde se opakuje stejný dělitel. Jde o poměrně méně využívanou pomůcku, která v počátečních fázích dělení dvojciferným dělitelem ulehčí prováděnou operaci.

Po frontální společné práci zaměřené na tzv. problémové příklady se dostává na řadu učebnice. Žáci pracují s učebními texty nakladatelství Alter. Poznatky z procvičovaného algoritmu žáci bezprostředně využijí při řešení slovních úloh. Písemné dělení je nejen obtížné, ale může být i nudným počítáním. Uplatňování různorodých a didakticky účinných metod a forem práce, s postupným stupňováním obtížnosti, kdy všichni žáci mají stále co dělat, se daří navodit dobrou pracovní atmosféru.

Matematické loto

Krátká pohybová činnost rukou (ruce pozor, ruce spěte, ruce pryč)
předznamenává didaktickou hru Matematické loto. Je to poměrně známá nespecifická didaktická hra využívaná nejčastěji pro zpříjemnění nácviku numerace a pamětného osvojení základních početních spojů v 1. a 2. ročníku. Lze ji použít podle potřeby: pro frontální vyučování, skupinovou práci, práci ve dvojicích, ale také pro individuální zaměstnání (třeba jako vyvážení nestejnoměrného tempa řešitelů). Její předností je také skutečnost, že zajišťuje bezprostřední a závěrečnou zpětnou vazbu, a to bez účasti učitele. I tento moment je nesmírně důležitý; nejen pro žáky, ale i pro učitele. Umožňuje mu získat čas tzv. pro sebe. Chvilku užitečnou k zamyšlení nad průběhem hodiny, nad stručnou vlastní rekapitulací její předchozí části a případné přizpůsobení té následující.

Vyučující připravila matematické loto pro pamětné sčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Každá skupina obdrží hrací plán - čtvercovou síť 5 x 4 popsanou zlomky (žádný se nesmí opakovat) a čtvercové kartičky rovněž s uvedením zlomků. Žáci postupně berou tyto kartičky ze společné hromádky. Vždy otočí, ukáží ostatním a přikládají na hrací desku tam, aby součet zlomku na kartičce se zlomkem v poli dával součet 1. Příprava šesti různých verzí matematického lota je časově náročná. Hru lze však jindy využít tak, že skupina obdrží další variantu aj. V dané souvislosti poukazujeme na možnosti uplatnění lota při procvičování převodů jednotek. Učitelé často hledají cesty, jak zefektivnit nácvik pro praxi tak potřebné znalosti.

Matematické loto - sčítání zlomků

Matematické loto - převod jednotek

Didaktická hra Digit

Po krátkém společném zaměstnání se žáci opět vracejí ke skupinové práci. Její náplň je pro všechny nová didaktická hra Digit. Jde o karetní hru pro 2 - 4 hráče od 8 let se čtyřmi herními obměnami. Lze ji zakoupit v prodejnách s hračkářským sortimentem. Hra obsahuje 55 karet a 5 tyčinek (představují úsečky). Na kartách jsou různá souvislá seskupení úseček - tyčinek, neopakují se.

Pravidla:

Karty zamícháme a jednu kartu otočíme obrázkem nahoru. Podle něho sestavíme tyčinky na stole. Každý hráč obdrží 4 karty (zbylé zůstávají na hromádce). Snaží se přemístěním pouze jediné tyčinky na zadané sestavě vytvořit některý obrázek na své kartě. V případě, že se mu to podaří, příslušnou kartu odloží a pokračuje další. Pokud se mu to nepovede (nejde to, nepřijde na to), bere ze společné hromádky další kartu a na tahu je spoluhráč. Vítězí ten, kdo se nejdříve zbaví všech svých karet, popřípadě mu jich zůstane nejméně.

Vyučující si podle zakoupené karetní hry připravila pro každou čtyřčlennou skupinu jeden soubor (různá seskupení 5 tyčinek nakreslila silným černým fixem na papír formátu A4 rozděleného do obdélníkových polí, podle počtu potřebných sad je namnožila a rozstříhala; je vhodné před rozstříháním podlepit čtvrtkou). Žáci se umístili tak, aby tvořili v rámci každé skupiny dvě dvojice sedící proti sobě. Na rozdíl od návodu, hráli dva proti dvěma. Každá dvojice hráčů obdržela na začátku čtyři karty, které si vyložili před sebe a dále pak postupovali podle uvedených pravidel. Vzájemně se radili, lépe si tak ujasnili řešené problémové situace, nebyli vystaveni obavám z něčeho neznámého. Je potřebné dětem vysvětlit, že obrazce, které získáme otočením (přemístěním lze docílit toho, že se kryjí, jsou shodné), považujeme za stejné.

 Ukázka kartiček didaktické hry Digit

Hra Digit neslouží jen k rozvíjení pro život tak důležité představivosti, ale může dobře a účinně napomáhat při probírání různých druhů zobrazení v rovině (osová souměrnost, rovnoběžné posunutí, otočení).

Vyučovací hodina pomalu končí. Závěrem ještě shrnutí, zhodnocení a děti mají skutečně zaslouženou přestávku (i když to tak nepociťují a někteří dokonce projevují zájem dále pokračovat).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Krejčová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

matematické loto, didaktická hra Digit