Odborný článek

Odhalit záměr

10. 7. 2014 Základní vzdělávání
Autor
InGeneration

Anotace

Žáci procházejí pod vedením učitele různými dílčími aktivitami spojenými s různými formami žádostí zasílanými prostřednictvím online komunikace. Při činnosti žáci hodnotí možné záměry odesílatelů zpráv a dopady jejich slov a činů – jak pozitivních, tak negativních.

Cíl

 • Žák se naučí rozpoznat od sebe formu („jak“) a obsah („co“) žádosti a oddělit uvažování o obojím.
 • Žák vnímá rizika negativních dopadů manipulativních žádostí a seznámí se s některými způsoby obrany.

Popis činnosti

 • V první části aktivity učitel žákům pokládá otázky zacílené na jejich praktickou zkušenost s online komunikací.
 • V druhé části si žáci samostatně nebo ve dvojici vyzkouší odlišovat formu a obsah žádosti.
 • Na závěr se v rámci celé třídy vybírají nejméně problematické a nejvíce problematické příklady žádostí v digitální komunikaci.

Předpokládaný čas

45 minut

Příprava

 • Důkladně si prostudujte záznamový arch Co má za lubem? a vyhodnoťte, které aktivity budete s žáky dělat v hodině. Pokud nebudete realizovat všechny části, rozhodněte, zda je ponecháte na dopracování s rodiči, nebo samostatně.
 • Vytiskněte potřebný počet záznamových archů a připravte si malé papírky (nejlépe post-it). Rozmyslete si, na jaké společné místo ve třídě budou žáci papírky umísťovat (na tabuli, na prázdnou lavici, k zadní stěně apod.).
 • Vytiskněte si a prohlédněte přílohu s názvem Myšlenková mapa. Promyslete si její využití.

Metodické pokyny pro učitele

Zahájení

 • Rozdejte každému žákovi záznamový arch Co má za lubem? a alespoň dva malé lístky.
 • Uveďte hodinu přiblížením tématu – jak si lidé píší na internetu nebo přes mobil.
 • Zeptejte se žáků na oblasti, které jim mohou být blízké. Například:
  • kolik z nich má zřízenu e-mailovou schránku;
  • kolik z nich bylo někdy v online diskusi/chatu;
  • kolik z nich používá telefonování přes internet + videorozhovor.
 • Na tabuli zaznamenávejte jednotlivé komunikační prostředky (e-mail, diskuse a chat, volání přes internet, připište také volání přes mobil a SMS, případně MMS).
 • Upozorněte žáky na post-it papírky a vysvětlete jejich užití (zapisování nápadů a podnětů). Sdělte jim, kam budou lístky umísťovat.
 • Potom přejděte k jádru aktivity. Poznamenejte, že se žákům již určitě stalo, že je někdo prostřednictvím digitálních zařízení o něco požádal (například SMS s žádostí, ať jdou ven).
 • Požádejte žáky, aby řekli i své zkušenosti. Zároveň mohou některé případy zapsat na post-it papírek.
 • Reagujte neutrálně i na kontroverzní žádosti, pokud se vyskytnou. Nevyskytnou-li se, zkuste vhodnými otázkami nasměrovat uvažování žáků i tímto směrem (například že někdo cizí chce poslat fotografii nebo že chce číslo na mobil).

Průběh

Část CO a JAK?

 • Nechte žáky, aby si každý z nich zapamatoval alespoň dva případy z post-it lístků a zapsal je do tabulky v záznamovém archu.
 • Vysvětlete, že každé sdělení obdržené přes internet nebo na mobil má dvě stránky:
  • něčeho se týká (používejte zjednodušující „CO“ nebo „CO SE CHCE“)
  • má nějakou podobu (používejte zjednodušující „JAK“ nebo „JAK SE TO ŘEKNE“.
 • Požádejte žáky, aby si ve dvojicích sdělili vybrané případy a rozhodli u nich, zda je důležitější, když s někým hovoří: „CO SE CHCE“ nebo „JAK SE TO ŘEKNE“ – čeho si mají více všímat, k čemu mají být pozornější.
 • Během práce žáků si vyberte z papírků dvě žádosti, u kterých lze vysvětlit, že jejich znění může být něčím ovlivněno (únava, nedostatek času apod.).
 • Po skončení rozhovorů žáků ve dvojicích nechte alespoň dvě dvojice sdělit jejich závěr i zdůvodnění. Pak předložte dvě vámi vybrané zprávy a krátce rozeberte, že zprávy také mohou být něčím ovlivněny.

Část Hodnocení SMS

 • Rozdělte žáky do skupin po čtyřech, vysvětlete jim způsob hodnocení SMS. Také zdůrazněte, ať se pokusí odlišovat obsah a formu.
 • Při práci ve skupině si připravte tabuli pro další část – napište na ni čísla 1–6.
 • Po skončení práce nechte ke každé SMS vyjádřit vždy dvě skupinky. Pokud se výrazně liší v hodnocení, veďte žáky k vysvětlení hodnocení a uvědomění si, proč bylo hodnocení odlišné.

Část Třídní hlasování

 • Každý žák si vybere, u které z žádostí nemusí nad odpovědí dlouho přemýšlet, a naopak takovou žádost, nad kterou je třeba se nejvíce zamyslet.
 • Nechte žáky hlasovat.
 • Volbu žáků okomentujte. Přitom za nejvíce problematickou žádost považujte č. 6, protože u kamaráda z webu, kterého jsme nikdy neviděli, musíme být hodně opatrní. Lze zmínit případy, kdy se do role kamaráda stejného věku stylizoval dospělý. Sledujte, jaké argumenty žáci použijí, a v případě potřeby jejich argumenty doplňte.

Ukončení

 • Na konci hodiny ještě jednou proveďte shrnutí – nakreslete na tabuli myšlenkovou mapu.
 • Požádejte žáky, aby si záznamové archy Co má za lubem? vzali domů a případně s rodiči probrali a dokončili aktivity, které jsou v archu připraveny navíc.

Reflexe

 • Co jste se dozvěděli o tom, jak posuzovat různé žádosti a prosby, které vám přijdou po internetu nebo do mobilu? Na co nesmíte zapomenout?
 • Proč je těžší odmítat ty žádosti, které jsou řečeny slušně nebo které řekne někdo dospělý?
 • Jaké skupiny lidí, co s námi komunikují, jsou spolehlivější a jaké méně spolehlivé? (Myslí se tím dospělí, blízká rodina, spolužáci, kamarádi z ulice, známí z internetu apod.) Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
322.27 kB
PDF
Metodický list pro učitele
pdf
622.07 kB
PDF
Pracovní list pro žáky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
InGeneration

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pro každého žáka záznamový arch s názvem Co má za lubem?, pro žáky post-it papírky nebo malé papírky, pracovní list s názvem Myšlenková mapa tabule a křída, běžné psací potřeby, Doporučený postup pro učitele