Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Taxonomické skupiny organismů a ekosystémy – informační plakát
Odborný článek

Taxonomické skupiny organismů a ekosystémy – informační plakát

22. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ludmila Bílková

Anotace

Náměty na činnosti realizované ve čtyřech po sobě jdoucí vyučovacích hodinách, kdy se žáci aktivně zapojí do třídění organismů a vytvoří informační plakát o vybraných organismech daného ekosystému.

Výsledek práce každého žáka:

 • plakát, který obsahuje informace o vybraných organismech určitého ekosystému, zařazené do základních taxonomických skupin.

Zařazení do výuky:

 • na ZŠ ve výuce ekosystémově pojatého přírodopisu kdykoli po probrání několika ekosystémů, např. jako celkové opakování na konci 6. nebo 7. ročníku, a ve výuce systémově pojatého přírodopisu, např. vrámci ekologie v 9. ročníku nebo jako celkové opakování biologie hub, rostlin a živočichů před tematickým celkem Biologie člověka.

Sama jsem tuto aktivitu zařadila v průběhu 7. ročníku jako opakování všech probraných ekosystémů našeho vegetačního pásu.

1. vyučovací hodina

TŘÍDĚNÍ ORGANISMŮ A TVORBA SCHÉMATU

Žáci budou pracovat ve dvojicích. Každá dvojice dostane obálku s kartičkami (Příloha 1). Na kartičkách jsou názvy vybraných taxonomických skupin organismů nebo části názvů těchto taxonomických skupin. Úkolem žáků je seřadit na lavici všechny kartičky tak, aby vytvořili schéma systému organismů. Časový limit na tuto aktivitu je asi 10 minut.

Před samotným tříděním jsem na tabuli vysvětlila tvorbu a jednu z možných forem vzhledu schématu. Je dobré ukázat praktický příklad na velmi jednoduchém tématu, které znají téměř všichni (zvolila jsem téma Vesmír). Po takovéto praktické ukázce každý žák lépe pochopí zadaný úkol.

Při třídění kartiček je dobré dvojice obcházet, kontrolovat jejich průběžnou práci či ji usměrňovat správným směrem.

Po uplynutí 10 minut následuje společná kontrola, žáci postupně představují jednotlivé části schématu (od vyšších taxonomických jednotek k nižším), vyučující je zapisuje na tabuli. Na konci kontroly tak existuje na tabuli jedna z možných forem schématu.

Dalším úkolem - teď už pro jednotlivce - je znázornit schéma na barevný papír formátu A4. Schéma by mělo být přehledné, jasné, čitelné a rovnoměrně rozmístěné na listu papíru, proto je důležité zdůraznit, aby si jej žáci předem promysleli. Schéma by měli zvládnout vytvořit zhruba za 15 minut.

Ač se to na první pohled nemusí zdát, pro žáky je celkem obtížné rozvrhnout si schéma na papír, a proto je dobré připravit do zálohy více barevných papírů pro další pokusy.

Hotové schéma každý žák nalepí doprostřed čtvrtky formátu A2, kterou si podepíše.

Posledních 10 minut věnuje vyučující zadání práce pro další 2 hodiny přírodopisu. Zadání (námětem vám může být zadání v Příloze 2) rozdá každému žákovi a po vysvětlení si žáci toto zadání nalepí do svého školního sešitu či vloží do svého portfolia.

2. + 3. vyučovací hodina

TVORBA INFORMAČNÍHO PLAKÁTU

Úvod druhé hodiny patří zopakování zadání a zejména výběru ekosystémů, se kterými budou žáci pracovat.

Metodou brainstormingu žáci vymyslí příklady ekosystémů, v nichž žijí organismy, které budou třídit podle schémat, jež si vytvořili první vyučovací hodinu. Vyučující tyto ekosystémy napíše na tabuli a je-li třeba, vyloučí ty, které jsou pro další práci nevhodné (kaluž, akvárium atd.). Každý žák si vybere nebo dostane přidělený jeden z ekosystémů. Celá tato část by neměla trvat více než 10 minut a ekosystémy by měly být rozděleny mezi žáky rovnoměrně.

U ekosystémově pojatého učiva přírodopisu může být brainstorming a následující výběr ekosystémů jednodušší než u systematicky pojatého učiva přírodopisu, protože žáci mají ekosystémy více zažité. Nechce-li učitel v této fázi riskovat případné ztížení práce, může ekosystémy již předem vybrat a následně je jen rozdělit mezi žáky či je dát k výběru jednotlivcům.

Naše realizace: Protože vyučuji přírodopis ekosystémově, vybrala jsem tedy 7 ekosystémů, které jsem probírala s žáky 6. až 7. ročníku ZŠ v rámci výuky přírodopisu: LES, RYBNÍK, POLE, LOUKY + PASTVINY, ZELINÁŘSKÉ ZAHRADY + SADY, OKRAJE CEST + RUMIŠTĚ, LIDSKÁ SÍDLA. Jeden ekosystém tedy zpracovávali 3 - 4 žáci (tento počet je důležitý pro skupinové porovnávání - viz čtvrtá vyučovací hodina).

Od této chvíle každý žák pracuje samostatně na svém plakátu, který je zaměřen na organismy daného ekosystému. Nejprve vybere 5 konkrétních organismů, které zde žijí, a jejich názvy zapíše do příslušné části v zadání (neměly by to být organismy, jež jsou zařazené do stejné nižší taxonomické jednotky, proto jsem u každého žáka kontrolovala výběr organismů a správný výběr potvrdila podpisem v zadaní u seznamu organismů).

Dále žáci pracují podle zadání - každý organismus zařadí do taxonomického systému, jehož schéma mají vytvořené na barevném papíru; napíší jeho charakteristické znaky (z hlediska vzhledu), vyhledají jednu zajímavost z jeho života a posoudí jeho roli v ekosystému (požadavky na odborný obsah samozřejmě vždy záleží na vyučujícím).

Tato samostatná práce trvá po zbytek hodiny, žáci mají k dispozici různé odborné encyklopedie, potřebné učebnice přírodopisu z různých ročníků, svůj školní sešit s poznámkami z hodin přírodopisu, počítač připojený k internetu (dle možností školy), různé přírodopisné časopisy.

Práce na plakátech pokračuje celou třetí vyučovací hodinu. Pro úspěšné dokončení plakátu je nutná předchozí domácí příprava žáků - např. získání potřebných obrázků či informací.

Z toho plyne, že na konci třetí vyučovací hodiny by měli mít žáci plakát hotový. Vyučující si všechny tyto plakáty uloží, neboť je bude potřebovat k přípravě minitestíků pro příští hodinu.

4. vyučovací hodina

HODNOCENÍ PLAKÁTŮ A MINITESTÍK

Na začátku hodiny vyučující shrne aktivity realizované v předchozích třech vyučovacích hodinách a zopakuje, co mělo být součástí každého plakátu.

Žáci vytvoří skupiny podle ekosystémů. Následuje vzájemné porovnání výběru organismů a údajů o těchto organismech na plakátech. Poté skupina toto srovnání prezentuje. Časový limit je 10 minut na porovnání plakátů a 10 minut na prezentaci.

Po skupinových prezentacích následuje minitestík. Vyučující má již po třetí vyučovací hodině k dispozici všechny plakáty, na základě informací, které jsou v nich obsažené, vytvoří testík (Příloha 3) s otázkami, jejichž odpovědi lze nalézt právě v plakátech. Všechny plakáty se rozloží na lavicích, každý žák dostane testík a během 12 minut hledá správné odpovědi na otázky uvedené v testu.

Po uplynutí limitu následuje společná kontrola správných odpovědí. Minitestík není třeba známkovat, neboť prioritním cílem této aktivity je orientace v plakátech a jejich další využití, tzn. hledání informací v nich.

V závěru této hodiny vyučující provede konečné shrnutí práce žáků ve všech čtyřech hodinách. Plakáty se pak mohou vystavit ve školní budově.

Kritéria hodnocení si může každý vyučující nastavit sám. Do celkové známky každého žáka jsem zahrnula jak hodnocení průběžné práce při tvorbě plakátu (tu jsem každou hodinu monitorovala a zapisovala), tak hodnocení obsahu plakátu (dle zadání) a jeho estetického vzhledu.

Ukázka plakátů

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
36.13 kB
PDF
p1
pdf
126.95 kB
PDF
p2
pdf
76.17 kB
PDF
p3
pdf
351.56 kB
PDF
plakát

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ludmila Bílková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Kartičky se skupinami organismů, barevné papíry, lepidlo, čtvrtky formátu A2, odborné encyklopedie, učebnice přírodopisu, počítač s připojením k internetu, přírodopisné časopisy