Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Netradiční využití PET lahví
Odborný článek

Netradiční využití PET lahví

22. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jeanetta Machová

Anotace

Způsob, jak mohou žáci upozornit na problematiku nakládání s odpady ve své obci prostřednictvím zajímavého vystoupení pro veřejnost.

V úvodu vyučovací hodiny žákům oznámíme: „Každým rokem připravuje naše škola vystoupení pro veřejnost. Letošní program se ponese v duchu života naší obce. Protože se naše vesnice nachází v malebném prostředí Beskyd, trápí nás, že si toho lidé neváží. Nevadí jim, že přírodu ničí pohozenými plechovkami, lahvemi, sáčky a papíry. Pokusíme se proto prostřednictvím našeho vystoupení upozornit na ochranu přírody kolem nás a ukázat, jak umíme, my děti, využít nežádoucí odpad - PET láhve, netradičně."

Následuje diskuse na téma, proč a jak lze přírodu chránit, co pro ni jako dítě mohu udělat, jakým způsobem třídíme odpad apod. Ve druhé vyučovací hodině absolvujeme vycházku po blízkém okolí, navštívíme i zdejší skládky. K našemu vystoupení jsme se tedy rozhodli použít prázdné PET láhve, které nám poslouží jako netradiční rytmický nástroj k bubnování.

Český jazyk - sloh, dramatická výchova (2 vyučovací hodiny)

Hodinu slohu jsme věnovali sestavování úvodní řeči, která by měla zaznít před zahájením našeho vystoupení a navodit před veřejností problematiku zacházení s odpady v naší obci. Žáci vymýšleli ve skupinkách krátkou, výstižnou a třeba i vtipnou řeč na úvod. Po seznámení se všemi návrhy jsme společně vybrali vhodný text - budoucí scénář pro roli popeláře. V hodině dramatické výchovy jsme se pak zaměřili na mluvený projev a vybrali jednoho žáka, který se role popeláře zhostil nejlépe.

Než došlo k samotnému nácviku bubnování, museli žáci do své činnosti zapojit nejdříve rodiče. Bylo totiž zapotřebí láhve k tomuto účelu upravit. K jednotlivým hrdlům láhví rodiče přišroubovali kulaté tyče (např. násady ke koštěti) o délce asi 20 cm. Ty sloužily jako úchyty. Všichni žáci měli dvě takto upravené láhve.

Český jazyk - literární výchova, český jazyk - čtení (2 vyučovací hodiny)

Nechtěli jsme, aby naše bubnování bylo doprovázeno hudbou. Rozhodli jsme se, že využijeme rytmy jednoduchých říkadel a písní, které si budou žáci při bubnování odříkávat v duchu. Se staršími žáky je možné k rytmizaci zvolit i věty či hesla, jejichž samotný obsah bude vypovídat o tématu odpadů. Například Odpad se třídí...Co je to recyklace apod. Pracovala jsem však s mladšími žáky (2. ročník), a těm tento způsob nevyhovoval. Nepamatovali si pořadí vět a jednotlivé rytmy tak pletli. Říkadla byla pro ně snadněji zapamatovatelná.

V hodinách literární výchovy a čtení jsme navštívili školní knihovnu a vyhledávali rytmicky vhodná říkadla a písničky. Využívali jsme také dětské časopisy, různé sborníčky a zpěvníky.

Hudební výchova, český jazyk - literární výchova a dramatická výchova (průběžně)

Po výběru říkadel a písní bylo zapotřebí, aby se je žáci naučili zpaměti a ve správném pořadí, ale také vnímali jejich rytmus. V počáteční fázi naší práce jim byl oporou zjednodušený rytmický zápis říkadel, který byl vyvěšen ve třídě. Protože se žáci ještě dostatečně neorientovali v notových zápisech, zvolili jsme jednoduchý způsob grafického záznamu jednotlivých rytmů. Například:

Byla jedna babka, . . . . | |
prodávala jabka. . . . . . | |

V průběhu hodin hudební výchovy se žáci postupně seznamovali i s dynamikou, která hrála v jejich rytmickém vyjádření důležitou roli. Poznali, že síla hraní je značena dynamickými znaménky. K našemu bubnování nám postačila znalost těchto znamének:

p - piano - slabě
mf - mezzoforte - středně silně
f - forte - silně

Hudební výchova - individuální časový plán

Po osvojení říkadel, jejich posloupnosti a rytmu následovala jednoduchá choreografie a samotné bubnování. K rytmickému vyjádření a barvě zvuků jsme použili nejen láhví, ale také jejich dřevěných rukojetí.

Výstup projektu - dění na jevišti

Chlapec převlečený za popeláře přichází před obecenstvo a veze před sebou plastovou popelnici.

,,Vážení a milí. Jmenuji se Franta Smítko a mám trápení. Víte, miluji přírodu a chodím na procházky. Pozoruji okolí, poslouchám zpěv ptáků, čichám k voňavému petrklíči. Potom ale spatřím plechovku, plastovou láhev, sáček a je mi smutno. Co to ti lidé provádějí? A tak Vás žádám - chraňte přírodu! O to Vás prosí také skupina PET-PET, která s odpadem rady si ví hned!" Chlapec odchází.

Byla jedna babka, /mf/ . . . . | |
prodávala jabka. /mf/ . . . . | |
Za děravý groš /mf/ . . . . |
prodala jich koš. /mf/ . . . . |

V průběhu tohoto říkadla přicházejí žáci ze dvou stran na jeviště, středně silně vyťukávají rytmus dřevěnými úchytkami a řadí se do tří řad po šesti za sebe. Poté se otočí zády k obecenstvu a v mírném stoji rozkročném opakují rytmus říkadla ještě jednou, tentokrát údery láhví o stehna. Opět se rychle otočí čelem k lidem.

A Otvírejte čerti vrata, /p/ . . . . . . Část B /f/ . .
A jdem se mrknout na čerťata. /p/ . . . . B /f/ . .
A Čertí kluci, čertí holky, /p/ . . . . . . B /f/ . .
A co maj rádi černý vdolky. /p/ . . . . . . B /f/ . .
A Je tu teplo, teplíčko, /p/ . . . . . . B /f/ . .
A je tu peklo, peklíčko. /p/ . . . . . . B /f/ . .


Při tomto rytmu sedí 1. řada na patách, 2. řada klečí na jedné noze a 3. řada stojí. Všichni se soustředí i na dynamiku. 1. řada hraje část A i část B. Rytmus poklepává slabounce (piano) láhvemi o zem, rytmus části B (forte) pak s rukama nad hlavou.
Ostatní řady se přidávají vždy jen s částí B, kterou hrají také s rukama nad hlavou.

A Ding, dong, tralala /p/ | | . . .
B kočička se vdávala, /p/ . . . . . . .
C ding, dong tralala /mf/ | | . . .
D pejsek si ji bral. /f/ . . . . .

Nyní 1. řada klečí na jedné noze, ostatní žáci stojí. I zde je důležitá dynamika. 1. řada hraje části A, B, C i D, 2. řada hraje části C a D, 3. řada pouze část D. Všechny řady se snaží dodržovat správnou dynamiku. Rytmus tohoto popěvku se opakuje ještě jednou, pouze opačně. Tentokrát začíná zadní řada, přidává se prostřední a první řada hraje pouze část D. Ruce s láhvemi žáci mají v úrovni pasu.

Ten chlumecký zámek /mf/ . . . . | . .
je za lesem, /mf/ . . | |
ten chlumecký zámek /mf/ . . . . | . .
je za lesem, /mf/ . . . .
vzali mě na vojnu, /mf/ . . . . | . .
nevěděl jsem, /mf/ . . . .
vzali mě na vojnu, /mf/ . . . . | . .
nevěděl jsem. /mf/ . . | .

Při tomto posledním rytmu se žáci rozestaví do většího kruhu. Protože přeorientovat se na tento rytmus dělalo žákům potíže, jeden ze žáků předem začátek této písně pískáním zanotoval. Nyní je rytmus vyťukáván opět pomocí dřevěných rukojetí, žáci se kroky dostávají doprostřed kruhu, kde se opět staví do původních tří řad. Přední řada si sedne, prostřední poklekne a zadní řada stojí. Po této rytmické části žáci láhve chytí opět za úchytky. S rukama nad hlavou ještě třikrát silně udeří do láhví. Ukloní se a postupně odcházejí.

Závěr

Přestože tento projekt vyžadoval notnou dávku trpělivosti ze strany učitele i žáků, hodnotím jej velmi kladně. Žáky jednotlivé činnosti zajímaly, přicházeli s nápady a učili se spolupráci. Také konečné vystoupení mělo velký úspěch a žáci byli přizváni i na další veřejné akce pořádané obcí. Rovněž se velmi osvědčilo i zapojení rodičů, kteří měli důvod zavítat do školy častěji, spolupracovat mezi sebou a snad se i lépe poznat. Žáci 5. třídy pak v hodině slohu pracovali na článku, který měl o tomto projektu informovat. Nejzdařilejší z nich byl následně uveřejněn na webových stránkách obce. Vyzkoušejte obdobný projekt i ve Vaší škole! Stojí to za to.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jeanetta Machová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

Knihy pro děti, dětské časopisy, PET lahve