Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Demokracie, diktatura a anarchie
Odborný článek

Demokracie, diktatura a anarchie

22. 9. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Martin Matějka PhD.

Anotace

Lekce umožňuje žákům poznat odlišné systémy organizace společnosti, způsoby vlády a rozhodovací mechanismy a zamyslet se nad tím, v čem spočívají tyto rozdíly a jaké jsou výhody a nevýhody demokracie, diktatury a anarchie.

Systémy organizace společnosti se odlišují mimo jiné i způsobem vlády a rozhodovacími mechanismy. V čem spočívají tyto rozdíly a jaké jsou výhody a nevýhody demokracie, diktatury a anarchie, to jsou otázky, na které budou žáci hledat odpovědi.

Čas

 • dvouhodinová lekce (zkrácení možné výběrem jen některých úkolů z textu Popis kritických situací)

Cíle

Po této lekci by žáci měli umět:

 • popsat modely řízení vlády a pochopit hlavní rozdíly mezi nimi;
 • objasnit typické znaky přijímání rozhodnutí ve státě demokratickém, státě řízeném diktátorem a za vlády anarchie;
 • zhodnotit klady a zápory demokratické vlády.

Pomocný materiál a pomůcky

 • text Zásady vládnutí - jeden list vystačí pro 3 žáky;
 • text Popis kritických situací;
 • bílé či barevné papíry - 1 pro každou ze tří skupin, vhodnější je formát A3, event. samolepky;
 • tabule/flipchart a psací potřeby na tabuli/flipchart.

Realizace tématu

Úvod

Napište na tabuli/flipchart pojmy uvedené v názvu této lekce a zeptejte se žáků, s kterými jevy by je spojili. Požádejte je o uvedení příkladů z historie i současnosti, které by se hodily k těmto formám vlády, a zapisujte je ve stručnosti na tabuli.

Vlastní téma

Rozdělte žáky na tři skupiny a do každé z nich (každému žákovi) rozdejte popis jednoho způsobu vlády; ty jsou uvedeny v textu Zásady vládnutí.

Požádejte skupiny žáků, aby vymysleli heslo odpovídající podstatě zřízení v „jejich státě". Žáci mohou buď heslo napsat na papír a vyvěsit u svého místa, nebo jej napsat na samolepky a připevnit si ho na šaty. Pak požádejte mluvčí určené podle pravidel uvedených v textu Zásady vládnutí v jednotlivých skupinách, aby popsali přidělená zřízení a prezentovali, jakým způsobem k heslu došli a proč jej považují za výstižné.

Rozdejte všem skupinám text Popis kritických situací. Jednotlivé „státy" se musí se situací vypořádat. Vysvětlete, že všechny skupiny mají řešit stejné situace, ale způsobem odpovídajícím jejich zřízení. Po skončení této činnosti požádejte mluvčí jednotlivých států (mohou být jiní než v bodu 3), aby sdělili, která opatření „státy" přijaly.

Následuje práce s celou třídou. Vyzvěte žáky, aby zhodnotili přijatá opatření: Která z nich byla nejlepší a proč? Požádejte žáky, aby také sdělili, jakým způsobem pracovali. Jak dlouho jim jednotlivá řešení trvala, kdo se nejvíce prosazoval, na základě kterých kritérií hodnotí ostatní skupiny?

V této fázi se žáci mohou zeptat svých spolužáků z jiných „států" na detaily týkající se jejich formy vlády. K této diskusi je vhodné využít problém D - nástupnictví, který žáci řešili při práci ve skupinách. Zeptejte se, jak obyvatelé jednotlivých zemí reagovali na informaci o nevyléčitelné chorobě jejich vládců a zda nebyla tato situace v některé ze zemí využita ke změně režimu.

Závěr

Na tabuli/flipchart nakreslete níže uvedenou tabulku a vyzvěte žáky, aby navrhli kritéria, podle kterých by se mohly posuzovat klady a zápory jednotlivých režimů s ohledem na předchozí hru. (Je možné tabulku také rozdat skupinám.) Mohou to být mimo jiné:

 • doba nutná pro přijetí rozhodnutí;
 • spravedlivost rozhodování;
 • míra ztotožnění se s rozhodnutím vládce;
 • možnost nesouhlasit s rozhodnutím;
 • ekonomické náklady na rozhodování atd.

Tato kritéria pak napište vedle tabulky. Do ní pak zapisujte čárky podle toho, jak žáci jednotlivá kritéria hodnotí, tj. kvantifikujte výhody a nevýhody všech tří forem.

 

Výhody

Nevýhody

Demokracie

 

 

 

Diktatura

 

 

 

Anarchie

 

 

 

Při tomto způsobu hodnocení se může stát, že demokracii žáci nebudou považovat za nejvýhodnější. Může to být způsobeno jejich vlastními prožitky při hře, volbou kritérií či způsobem řešení zadaných krizových situací. V tom případě je vyzvěte, aby hledali argumenty, kterými by zdůvodnili, proč je z našeho pohledu demokracie nejlepší z uvedených forem vlády.

Literatura a použité zdroje

[1] – MATĚJKA, M.; POŽÁROVÁ, J.; PROCHÁZKA, R. et al. Výchova k občanství a demokracii. SVOD, 2007.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
33.2 kB
PDF
Popis kritických situací
pdf
25.39 kB
PDF
Zásady vládnutí

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martin Matějka PhD.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pomocné texty, bílé či barevné papíry, tabule/flipchart, psací potřeby na tabuli/flipchart, případně pracovní listy (tabulka)