Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Centra aktivit: Kalendář – dny v týdnu, měsíce, plánování
Odborný článek

Centra aktivit: Kalendář – dny v týdnu, měsíce, plánování

16. 4. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Učitelé škol zapojených v projektu

Anotace

Žáci 2. ročníku během dvou dnů pracují v centrech aktivit a plní úkoly ze zadání. V hodnotícím kruhu svou práci prezentují. Po skončení cyklu napíší písemnou práci nebo test, která slouží vyučujícímu jako zpětná vazba.
Doporučený ročník / počet zapojených žáků: 2. ročník / 4 skupiny. Realizováno s 22 žáky – 2 skupiny po 5, 2 skupiny po 6.
Doporučený počet zapojených učitelů: 1 vyučující, 1 asistentka (vychovatelka ŠD)
Časový rozsah: 2 dny, poslední 2 vyučovací hodiny, v případě potřeby čas na dokončení složitějších úkolů (v tomto případě bylo hodně času navíc potřeba, úkol byl pro děti náročný)

Příprava (pouze vyučující a asistentka)

Připraví si zadání do center aktivit, jednotlivé pomůcky (papíry, předem nakopírované pracovní listy[1] na kalendář - formát A4 - barevné papíry, kalendáře, tabulky s písmeny viz Příloha č. 1 – Zadání do center.

Výtvarné pomůcky: temperové barvy, nádoba s teplou vodou, papírové utěrky, barevné papíry.

Den před realizací rozdělí žáky do čtyř skupin. Skupiny se během projektu nemění, k rozdělení jsou použita rozpočítávadla, losy - viz také příloha z modulu DUM).

Průběh a vyhodnocení

Děti si čtou zadání, každé ve svém centru. Připravují si potřebné pomůcky (pracovní sešit, učebnici, psací příp. výtvarné potřeby). Vyučující a asistentka v případě potřeby pomůže.

Práce v centrech, skupinová či samostatná.

Hodnotící kruh řízený vyučujícím.

Postupně po centrech má každý slovo, společně žáci odprezentují svou práci a formulují sebereflexi - slovně vyjádří míru své aktivity při skupinové činnosti, vysvětlí průběh řešení úkolu nebo reprodukují text. Je zde prostor na připomínky, poděkování, výtky, rady pro další den. Vyučující každé centrum zvlášť vyhodnotí. K průběhu a výsledku práce center se vyučující vrací v ranním kruhu ve čtvrtek a v případě potřeby si žáci dokončí úkol nebo si jen k tématu více popovídají.

Následně se děti v centru vystřídají, pokračuje práce ve druhém CA.


[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Učitelé škol zapojených v projektu

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Přílohy - viz http://old.zslesni.cz/prurezova_temata_vystupy.php

Vazby na materiály do výuky: