Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Centra aktivit: Moje tělo
Odborný článek

Centra aktivit: Moje tělo

29. 4. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Učitelé škol zapojených v projektu

Anotace

„Moje tělo“ je projekt, během něhož bude každý žák postupně, po dobu pěti let, poznávat své tělo. Výstupem projektu je postupně vznikající kniha „Moje tělo“. Kniha bude složena z pracovních listů, materiálů a fotodokumentace vznikajících během projektových dní s různým zaměřením v jednotlivých ročnících.

Úvod

Projekt „Moje tělo 1“ je dílčím – úvodním projektem pětiletého projektu.

Motivací k vytváření knihy „Moje tělo“ na úvod projektu v 1. třídě bude posezení prvňáčků s páťáky. Ti jim představí svou hotovou knihu, která během 5 let vznikla. Žáci si v 1. třídě kromě seznámení se s pojmy týkající se knihy svou knihu založí (vytvoří titulní stranu a list s obsahem, očíslují první vzniklé strany, vloží list s tabulkou na míry a váhy na měření během 5 let).

Projekt v 1. třídě je zaměřen na upevnění a rozšíření učiva o lidském těle a jeho částech z MŠ. Rozšiřuje znalosti žáků téma: další části lidského těla - např. názvy prstů na rukách… Žáci budou postupovat od jednoduchého k obtížnějšímu, přičemž budou využívat různé smysly a pracovat rozličnými formami práce (samostatná práce, práce ve dvojicích i skupinách), při kterých se budou střídat nejrůznější činnosti (rozhovor, zpěv, pohyb, hra, přiřazování, doplňování, kresba, stříhání, lepení, opakování, pamatování, vyplňování pracovních listů…).

Dalším výstupem první části projektu kromě založení knihy Moje tělo budou plakáty lidské postavy s popisem částí těla, které budou vystaveny ve třídě/na chodbě.

Cíl

Žák si v průběhu 1. stupně ZŠ (5 let) osvojí základní informace o lidském těle a vytvoří knihu „Moje tělo“.

Žák popíše části lidského těla (přečte, zapíše, přiřadí, ukáže) – zopakování a prohloubení znalostí (např. názvy prstů na rukách) z MŠ. Žák vytvoří ve skupině plakát lidského těla, k jehož částem přiřadí kartičky s názvy.

Žák si osvojí pojmy: kniha, autor, ilustrace, číslování stran, obsah.

Doporučený ročník / počet zapojených žáků: 1. ročník / 25 - 30 žáků
Doporučený počet zapojených učitelů: 1 - 2
Časový rozsah: 2 dny; celý projekt pak 5 let (5 dílčích projektů s různým zaměřením).

Průběh a vyhodnocení

1. DEN

1. hodina:

 • posezení v kruhu prvňáků s páťáky; ti jim představí svou knihu, kterou tvořili po dobu 5 let v 5 projektech - což je práce, která čeká prvňáky (možno vytvořit dvojice prvňák + páťák a ukázat knihy, popovídat o ní, povyprávět)
 • založení knihy pro prvňáčky – titulní strana (název, autor + obrázek – lidská postava s popisem některých částí těla), nadepsání 1. listu – OBSAH; vložení do desek

2. hodina:

 • motivace – píseň Hlava, ramena… - (zpěv s klavírem, pohybový doprovod)
 • chytání jednotlivých částí těla dle pokynů učitele – možno i ve dvojici – ukazování na spolužákovi (chytni si ruku, zápěstí, kotník…); hra Twister – soutěž ve dvojicích (prostěradlo s barevnými puntíky, kartičky s pokyny – pravá ruka na žlutou; levá ruka na zelenou…)
 • pracovní list 1[1] – mezipředmětové propojení s matematikou, čtením, psaním (výpočet příkladů; každému výsledku – číslu odpovídá jedno písmeno; luštění slov (částí těla) přiřazením písmen k číslům; nakreslení vyluštěných pojmů)

3. hodina:

 • kimova hra – 5 - 6 obrázků s částmi těla na tabuli; děti se je snaží po dobu 1 minuty zapamatovat; zakrytí; děti píší názvy částí těla, které si zapamatovaly (možno zapamatovat i pořadí/rozmístění)
 • po vyvození pojmenování prstů a zopakování jejich názvů - pracovní list 2 – přiřazování správných názvů prstů k obrázku ruky, vyhledání 3 slov – vetřelců, které nejsou názvy prstů; stříhání, lepení 
 • pohybová chvilka - P-L orientace: zvedni L ruku, chyť se za P ucho; postav se na L nohu a P rukou se chyť za nos…

4. hodina:

 • práce ve skupinkách - procvičování názvů částí těla; 1 dítě = figurant, ostatní na něj přikládají lístečky (post-it) s názvy částí těla

2. DEN:

1. hodina

 • opakování částí těla (ve skupinách) - 1. dítě řekne část těla, 2. dítě ji zopakuje a přidá další (hlava; hlava, rameno; hlava, rameno, nos;…)

2., 3. hodina

 • plakát (práce ve skupinách - žáci obkreslí 1 člena své skupiny na balicí papír (voskovky), postavu dokreslí (oči, uši, nos, pusa…), vybarví a nalepí kartičky s názvy částí těla (nejprve doplní chybějící písmena)

4. hodina:

 • pracovní list 3 – mezipředmětové propojení s českým jazykem (čtení, psaní) – dopsání chybějících písmen do slov (částí těla); rozstříhání lístečků, nalepení na správné místo k postavičkám; vybarvení obrázků
 • hra sousoší – ve skupinách vytvářejí žáci sousoší; země se mohou dotýkat jen zadanými částmi těla (4 nohy, 2 ruce ...)
 • založení očíslovaných pracovních listů (1, 2, a 3) do desek společně s titulní stranou knihy a obsahem

[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

Reflexe

Podle možností – do vznikající knihy vložit fotografii žáka u plakátu, který se svou skupinou vytvořil.


Ukázka pochází ze sborníku metodických námětů Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit, který vznikl jako výstup z projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.
Webová podpora:  http://www.zslesni.cz/projekty.html

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Učitelé škol zapojených v projektu

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Přílohy - viz http://old.zslesni.cz/prurezova_temata_vystupy.php