Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Studentské volby se dotýkají většiny průřezových témat RVP
Odborný článek

Studentské volby se dotýkají většiny průřezových témat RVP

1. 4. 2014 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Filip Worm

Anotace

Článek se zabývá realizací projektu Studentské volby na školách, zejména jeho návaznosti na průřezová témata a klíčové kompetence. Dále v článku zmiňuji, jak lze tento projekt využít při výuce společenskovědních předmětů. Projekt Studentské volby je realizován v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

Projekt Studentské volby je pro učitele společenskovědních oborů velkým přínosem. Jak již zaznělo v nadpisu, studentské volby se dotýkají většiny průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu (RVP). Průřezové téma (PT) Osobnostní a sociální výchova popisuje v tematickém okruhu morálka všedního dne, význam podílu jednotlivce na fungování demokratické společnosti. PT Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech zdůrazňuje důležitost odpovědnosti za sebe a za svět, v němž žijeme. Na základě osvojených informací studenti vyjadřují a obhajují vlastní názor, což se realizuje v přípravné fázi Studentských voleb při argumentacích v diskusích o politických, ekonomických a sociálních problémech v kontextu s volbami. Mediální výchova je jako PT zastoupena v projektu také velkou měrou (např. v kritickém prověřování mediálních sdělení, srovnávání předvolebních průzkumů různých agentur).

Studentské volby jsou realizovány především ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost, obor Občanský a společenskovědní základ. Zde vedeme studenty k osvojování demokratických principů, k rozvíjení schopnosti diskutovat o veřejných záležitostech. Učíme je rozpoznávat manipulativní strategie, zaujímat vlastní stanoviska a kritické postoje ke společenským a společenskovědním záležitostem, věcně argumentovat.

Projekt přímo naplňuje mnohé očekávané výstupy oboru: žák objasní podstatu a význam politického pluralismu pro život ve státě, rozlišuje složky politického spektra, porovnává přístupy vybraných politických seskupení k řešení různých otázek a problémů každodenního života občanů. Vyloží podstatu komunálních a parlamentních voleb, na příkladech ilustruje možné formy aktivní participace občanů v životě obce či širších společenstvích.

Z hlediska klíčových kompetencí se Studentské volby podílí na rozvoji kompetencí k učení (nové informace, jejich využití v praxi při rozhodování), kompetencí k podnikavosti a kompetencí komunikativních (realizace samotného procesu voleb, pracovní tým přesvědčuje spolužáky o smyslu akce, podílí se na propagaci a výstupech, rozvíjí svou iniciativu). Důležitost volby a vlastního názoru je obsažena v kompetencích sociálních a personálních, význam zapojení ve společenském a politickém dění v žácích buduje kompetence občanské.

Co se týče konkrétní výukové praxe, pak pozitivně hodnotím jako pomůcku také průvodní materiál k volbám, který před předčasnými volbami obsahoval přehledný popis volebního systému v České republice, srovnání se zahraničím, zamyšlení se nad vztahem médií a politiky, náměty aktivit, odkazy na pořady a další zdroje – to vše na jednom místě, v jedné publikaci. Využil jsem ji jako zdroj informací a zároveň s texty pracoval se studenty v několika hodinách. Studenti si sami vypisovali pro ně nové informace, ve skupinkách srovnávali jednotlivé způsoby voleb či různé přístupy v uvedených zemích, prezentovali části studijního textu apod. Určitý čas jsme věnovali také aktivitám uvedeným v materiálu či podobným činnostem. Zamýšleli jsme se nad tím, jak lze založit novou politickou stranu, vyhledávali jsme na internetu informace, srovnávali jsme volební hesla kandidujících stran a procházeli jsme jejich internetové stránky atd.

Nedílnou součástí příprav na Studentské volby byla také diskuze nad politickým spektrem. Mluvili jsme o levici, pravici i středu – o jejich prioritách, o pohledu na státní moc, na jednotlivce, sociální a ekonomické otázky, nezaměstnanost apod. Zejména pak o tom, která strana se k jaké části spektra hlásí a co lze s určitou mírou pravděpodobnosti od ní po volbách očekávat.

Za velmi důležité považuji také to, že prakticky celá aktivita voleb může být na studentech samotných. Od propagace projektu, přes dotváření volební místnosti, proces hlasování, až po prezentaci výsledků. Rozvíjí tak organizační schopnosti a samostatnost studentů. Studenti rovněž získávají možnost být aktivní součástí politického dění. Ze zkušenosti na naší škole si myslím, že studentům projekt nabízí formu, jak projevit názor na politické dění. 

Studentské volby jsou vítanou součástí výuky společenskovědních předmětů. Je to projekt, který podporuje požadavky RVP, rozvíjí klíčové kompetence a zahrnuje průřezová témata. Lze jej použít nejen jako doplněk výuky, ale zvláště v letech, kdy je realizován, také jako její plnohodnotnou součást.

 

Použité zdroje:

Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Metodický portál: Články [online]. 03. 09. 2010, [cit. 2014-02-24]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/9639/RAMCOVY-VZDELAVACI-PROGRAM-PRO-GYMNAZIA.html>. ISSN 1802-4785.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Alena Hesová
9. 4. 2014, 15:34
Pro informaci doplňuji odkaz na stránky Studentské volby projektu Jeden svět na školách, více informací viz http://www.jsns…lby.html . Nejbližší studentské volby jsou Studentské volby do Evropského parlamentu 2014, které se na středních školách budou konat 28. a 29. 4. 2014.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.