Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Centra aktivit: Jídlo – Co snědl Otesánek?
Odborný článek

Centra aktivit: Jídlo – Co snědl Otesánek?

27. 3. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Učitelé škol zapojených v projektu

Anotace

Žáci 1. ročníku v měsíci březnu během pěti dnů pracují v centrech aktivit a plní úkoly ze zadání, které jim přednese učitel/ka; některé skupinky si již předčítají zadání samostatně. V hodnotícím kruhu svou práci prezentují. Po skončení cyklu rozeznají vhodné stravovací návyky vzhledem k režimu dne a zdravou stravu pro děti, pojmenují názvy některých druhů jídel v anglickém jazyce. Kontrola prací dětí slouží vyučujícímu jako zpětná vazba těchto projektových dnů.

Cíl

Hlavní: Žák pojmenuje vybrané potraviny, roztřídí je na ovoce, zeleninu a ostatní potraviny. Rozliší zdravé a nezdravé potraviny.

Dílčí: Přijme svou roli ve skupině a splní úkoly. Reaguje na anglické pokyny a podle nich vybarvuje, vystřihuje, skládá a nalepuje. Vyjmenuje některá jídla, nápoje, ovoce a zeleninu a vyjádří svou libost a nelibost. Rozumí jednoduchým slovním spojením s barvami a základními číslovkami v angličtině. Tvoří krátký mluvený projev na základě vlastních zážitků, jednoduše popíše vlastní režim dne v souvislosti ke stravování. Sestaví zdravý jídelníček. Uvede příklady zdravé a méně zdravé stravy. Popíše nevhodné stravovací návyky v souvislosti k režimu dne. Označí počet prvků množiny v oboru do 20. Provádí početní operace + a – s přirozenými čísly v oboru do 20 bez přechodu desítky. Určuje čas podle hodin – celé hodiny. Uspořádá si pracovní plochu, udrží ji v čistotě a pořádku. Použije správně pracovní nástroj. Využívá svoji originalitu a svobodně volí prostředky k výtvarnému vyjádření. Hraje si a experimentuje s obrázky na kartičkách či dominu a přiřazuje stejné k sobě. Účinně spolupracuje se svými spolužáky, obhájí svůj názor a prezentuje své výtvarné dílo.

V hodnotícím kruhu vystoupí před třídou a svou práci prezentuje. Ocení práci svých vrstevníků slovně a potleskem.

Doporučený ročník/počet zapojených žáků: 1. ročník/5 skupin - realizováno s 29 žáky – 5 skupin po 5 - 6
Doporučený počet zapojených učitelů: 1 vyučující a 1 asistent (vychovatelka)
Časový rozsah: 5 dní, poslední 2 vyučovací hodiny denně

Příprava (pouze vyučující)

Žáci si připraví učebnice, sešity a pracovní sešity. Učitel připraví zadání do center aktivit[1], pracovní listy, výtvarné pomůcky a potřeby, pexesa a domina (vhodné zalaminovat), cvičné makety hodin.

Centrum čtení – Do každé skupiny jedny listy Inventura. Pro každého malý papírek na napsání a nakreslení vybraného ovoce či zeleniny. Pro každého pracovní list Kdo si pochutná?

Centrum psaní – Karty s napsanými slovy psacím písmem na obtahování (slova, co snědl Otesánek, např. mámu, tátu, děvečku, pasáka, ovčáka, prasata, kaši…). Pro každého pracovní list Otesánek. Počítač s přístupem na internet. Růžná domina a pexesa s obrázky jídla.

Centrum matematiky – Dvě sady pexesa s příklady. Je nutné správně vše nakopírovat, aby byly z jedné strany obrázky a z druhé příklady. Poté zalaminovat a vystříhat. Dvě sady pexesa už bez příkladů. Doporučuji vytisknout na čtvrtku, aby obrázky neprosvítaly z druhé strany (nebo druhou stranu vybarvit) a dál zalaminovat. Pro každého pracovní list Co se skrývá na obrázku?

Ateliér – Pro každou skupinu čtvrtku alespoň A1 –  z ní vystřižený kruh. Dále pro každého papír A4 na minipizzu a malý talíř, podle kterého si korpus na minipizzu obkreslí na svůj papír. Temperové barvy a štětce. Ovoce a zeleninu na obtiskování.

Centrum vědy a objevů – Karty Food, Fruit and Vegetable a přístroj ze sady Smart Talk. Tři karty s nápisy Ovoce, Zelenina, Ostatní potraviny. Pro každého malý papírek na napsání a nakreslení vybraného ovoce či zeleniny. Do dvojice či trojice pracovní listy na tvorbu jídelníčku a barevný papír. Domina s ovocem a zeleninou. Několik dní před samotnými centry učitel děti seznámí s anglickými názvy používaných slovíček jídla. Děti mohou dostat domácí úkol Pizza. V předstihu musí učitel dětem vysvětlit práci v ateliéru, aby si mohly donést suroviny na pizzu – ovoce a zeleninu na obtiskování.

Den před realizací rozdělí žáky do pěti skupin (možnost rozdělit losem, cíleně nebo nechat děti si vybrat). V těchto skupinách děti pracují po celou dobu projektu, přičemž vždy jeden den pracují v jednom centru a postupně se střídají v jednotlivých centrech. Při prezentaci si své práce představí a ohodnotí.

Průběh a vyhodnocení

Děti se ve svém centru seznámí se zadanými úkoly. Vyučující či asistentka jim vysvětlí zadanou práci. Připravují si potřebné pomůcky (pracovní sešit, učebnici, psací příp. výtvarné potřeby).

Práce v centrech. Skupinová či samostatná. Vyučující dohlíží na práci dětí, pomáhá.

Hodnotící kruh řízený vyučujícím. Postupně po centrech má každý slovo, aby prezentoval svou práci a řekl, jak se mu pracovalo. Je zde prostor pro ocenění, případné další připomínky a poděkování. Vyučující každé centrum zvlášť ohodnotí.

Pro další práci po centrech aktivit lze využít karty názvů jídla a různě třídit. Karty doporučujeme zalaminovat.


[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

Reflexe

Osvědčilo se nám pro obtiskování v ateliéru nechat ovoce a zeleninu (pomeranč, jablko, cibuli…) přes noc rozpůlené, aby se vše trochu vysušilo. Lépe je pak po obtisknutí vidět struktura. Pěkné jsou obtisky z vytvarované brambory např. vykrajovátkem na cukroví.

Doporučené pomůcky a informační zdroje

TARÁBEK, P., KOPEČKOVÁ, S.: Matematika 2 pro 1. ročník základní školy. Brno, DIDAKTIS spol. s r. o. 2005.

JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ V., VÁGOVÁ, M.: Můj svět a pohádka – pracovní listy. Liberec, Dialog 2007.

JOHNOVÁ, J., KUCHTOVÁ V., VÁGOVÁ, M.: Můj svět a pohádka. Liberec, Dialog 2007.

WILDOVÁ, R. a kol.: Písanka ke Slabikáři, pracovní sešit pro 1. ročník ZŠ, sešit 2. Praha, ALTER 2009.

PAŠKOVÁ, J.: Učíme se společně pro 1. ročník, 1. Díl. Nakl. Ing. M. Pašek 2007.

WATTS, S. R., A KOL.: English Time. Liberec, Liberecká jazyková škola, s.r.o., 2009.

NIXON, C., TOMLINSON, M.: Primary Aktivity Box. Cambridge University Press, 2001.

JUTTA LANGER, S. L., ORTEGA, CH.: Krok za krokem 128 obrázků plných překvapení. Dovozce LIDL Česká republika v. o. s.

www.english-time.eu


Ukázka pochází ze sborníku metodických námětů Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit, který vznikl jako výstup z projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.
Webová podpora:  http://www.zslesni.cz/projekty.html

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Učitelé škol zapojených v projektu

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Přílohy - viz http://old.zslesni.cz/prurezova_temata_vystupy.php

Vazby na materiály do výuky: