Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Na co nezapomenout při řízení školy a pedagogického procesu, 2. díl
Odborný článek

Na co nezapomenout při řízení školy a pedagogického procesu, 2. díl

31. 3. 2014 Předškolní vzdělávání
Autor
Jana Vinterová

Anotace

Rizikové oblasti v řízení mateřských škol. Nejčastější opomenutí, pochybení nebo nedodržení zákonných požadavků.

Jak už bylo řečeno, sledování změn právních předpisů je velmi důležité. V rámci delegování úkolů a kompetencí je možné se domluvit například s učitelkou (nebo zástupkyní), která bude mít na starosti sledování právě této oblasti. Nejde o inovaci a aktualizaci vnitřních dokumentů školy, ale právě o sledování novel právních předpisů (zejména zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném ajiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; a také jeho prováděcích a souvisejících právních předpisů).

Pokud bude mít tato osoba kromě „pověření“ ředitelky k tomuto osobnímu úkolu i chuť a zájem zmíněnou problematiku zajišťovat, podílí se na řízení školy, je mnohem více motivována a vy se můžete věnovat jiným úkolům.

Na co si dát pozor, co kontrolovat:

Riziková oblast

Specifikace

Vymezení v rozsahu právních předpisů

údaje v rejstříku škol a školských zařízení

- údaje na výpisu nesouhlasí se skutečností, schází zapsaný údaj o dalším místě poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb, o adrese zřizovatele školy

- § 28 odst. 1 písm. a) školského zákona

zřizovací listina

- nesouhlasí s aktuálním stavem ve škole

- § 28 odst. 1 písm. a) školského zákona

evidence dětí - školní matrika

- chybí některé požadované údaje

- § 28 odst. 1 písm. b) školského zákona

třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu

- chybí zcela zápisy v třídních knihách, nebo třídní knihy neobsahují prokazatelné údaje o poskytovaném vzdělávání

- § 28 odst. 1 písm. f) školského zákona

školní řád

- chybí zcela

- neobsahuje údaje v souladu s požadavky školského zákona

- není zveřejněný na přístupném místě

- nebyli s ním prokazatelně seznámeni zaměstnanci školy

- § 28 odst. 1 písm. g) školského zákona

- § 30 školského zákona

záznamy z jednání pedagogické rady

- záznamy nejsou vedeny, záznamy neobsahují informace o projednávání oblastí požadovaných školským zákonem

- § 28 odst. 1 písm. h) školského zákona

- § 164 odst. 2 školského zákona

statistické výkazy

- údaje do výkazů nejsou poskytnuty v souladu se skutečností

- § 28 odst. 5 školského zákona ve vazbě na § 3 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

výjimka udělená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o činnosti školy na území jiného kraje než je sídlo zřizovatele

- chybí dokument potvrzující udělení této výjimky (výjimka nebyla udělena)

- § 23 odst. 2 školského zákona

výjimka z nejvyššího počtu dětí ve třídě

- výjimka nebyla udělena

- § 23 odst. 5 školského zákona

kapacita školy uvedená v rejstříku škol a školských zařízení

- překročení uvedené kapacity

- § 28 odst. 1 písm. a) školského zákona

- § 23 odst. 5 školského zákona

- § 164 odst. 1 písm. h)

Povinnost vytvořit školní vzdělávací program vznikla pro mateřskou školu v roce 2007. Od té doby je povinným dokumentem školy. Školní vzdělávací programy by v současné době měly odpovídat požadavku školského zákona.

Na co si dát pozor, co kontrolovat:

Riziková oblast

Specifikace

Vymezení v rozsahu právních předpisů

školní vzdělávací program není v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání

- školní vzdělávací program neobsahuje informace v některém z okruhů (nebo z jejich většího množství) zmíněných v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání tj.: identifikační údaje o mateřské škole, obecná charakteristika školy, podmínky vzdělávání, organizace vzdělávání, charakteristika vzdělávacího programu, vzdělávací obsah, evaluační systém

- § 5 odst. 1 školského zákona

školní vzdělávací program není zveřejněn na přístupném místě ve škole

- není zveřejněn nebo je zveřejněna pouze informace (odkaz), kde je uložen

- § 5 odst. 3, věta druhá, školského zákona

Mateřské školy, resp. jejich pedagogové, by měli při své práci sledovat tyto rámcové cíle (záměry):

  1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání,
  2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost,
  3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.[1]

Na co si dát pozor, co sledovat při hospitacích:

Riziková oblast

Specifikace

Vymezení v rozsahu právních předpisů

metody a formy vzdělávání uplatňované při vzdělávání

- škola nezohledňuje individuální možnosti a zvláštnosti dětí (metody neodpovídají jejich věku, individuálním zvláštnostem a schopnostem, popř. jejich počtu)

- § 2 odst. 1 písm. b) a f) školského zákona + Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, kapitola 3.2 Specifika předškolního vzdělávání, metody a formy práce a kapitola 7 Podmínky předškolního vzdělávání

rámcové cíle (záměry) předškolního vzdělávání

- možnost volby, rozvoj osobnosti dítěte, samostatnost, sebeobsluha

- Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, kapitola 3.3.1 Rámcové cíle a kapitola 3.3.2 Klíčové kompetence, str. 11, kapitola 7 Podmínky předškolního vzdělávání

pohybová aktivita, relaxace

- nejsou realizovány denní zdravotně preventivní pohybové aktivity, není vytvořena možnost spontánních a relaxačních aktivit

- Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, kapitola 7 Podmínky předškolního vzdělávání

Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) vyplývá z dikce školského zákona.

Nadstandardní aktivity nemají být plánovány nebo organizovány v době, kdy má škola vzdělávat podle ŠVP. Nadstandardními aktivitami jsou takové, které jsou realizované za úplatu a nejsou součástí ŠVP.

Pokud mateřská škola nabízí dětem, popř. i jejich rodičům další služby, které probíhají mimo pravidelnou provozní dobu zařízení, mimo pracovní dobu pedagogů a které jsou realizovány za úplatu (např. různé kroužky pro děti, příležitostná večerní či víkendová péče o děti, příležitostná péče o další děti - např. o sourozence, samostatné programy pro rodiče apod.), jedná se o aktivity (služby) „nadstandardní“, které nejsou součástí školního vzdělávacího programu a nemohou být uplatňovány na úkor jeho rozsahu a kvality.[1]

Na co se zaměřit:

Riziková oblast

Specifikace

Vymezení v rozsahu právních předpisů

ŠVP není v praxi naplňován

- škola nevzdělává podle aktuálního ŠVP,

- záznamy v třídních knihách se neshodují se ŠVP dané školy

- § 3 odst. 3 školského zákona

kroužky za úplatu

- škola nabízí dětem nadstandardní aktivity hrazené rodiči v době, kdy by mělo být realizováno vzdělávání podle ŠVP

- § 3 odst. 3 školského zákona + Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, kapitola 10. Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu, str. 43

metody a formy vzdělávání

- využívané metody a formy vzdělávání nerespektují školský zákon a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, v jeho kapitole 3.2

- § 2 odst. 1 písm. f) školského zákona a § 4 odst. 2 písm. b) školského zákona

Další nástrahy - co zkontrolovat:

Riziková oblast

Specifikace

Vymezení v rozsahu právních předpisů

dokumentace - kritéria

- kritéria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání – přednostní přijetí dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

- § 34 odst. 4 školského zákona

nepřijetí dítěte

- nepřijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

- § 34 odst. 4 školského zákona

bezpečnost dětí

- odcházení učitelky od dětí,

- malý počet učitelek na daný počet dětí (např. při pobytu venku - mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání = vycházky do okolí MŠ),

- § 29 odst. 2 školského zákona v návaznosti na § 2 a 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, kapitola 7.4 Organizace

zajištění prevence sociálně patologických jevů

- zajištění realizace aktivit k prevenci sociálně patologických jevů, popřípadě uvedení takových aktivit v dokumentech školy

- § 29 odst. 1 školského zákona a § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona

dokumentace – kniha úrazů

 

- chybějící údaje v knize úrazů, hlášení úrazu – pozdní vyhotovení a zpracování záznamu o úrazu

- § 1 odst. 2 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění platném ve školním roce 2010/2011 a 2011/2012 a § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky 64/2005 Sb.,

pobyt venku

- délka pobytu venku

- Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, kapitola 7.2 Životospráva - a  §  21 odst. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

přijímání

- schází doklad o očkování dětí

- ředitelka rozhodla o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami bez doporučení školského poradenského zařízení

- § 34 odst. 5 školského zákona (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)

- § 34 odst. 6 školského zákona

Dále oblast týkající se bezprostředně pedagogů.

Co zkontrolovat v personální dokumentaci:

Riziková oblast

Specifikace

Vymezení v rozsahu právních předpisů

kvalifikační studium

- ředitelka neabsolvovala ve stanoveném období studium pro ředitele škol a školských zařízení

- § 5 odst. 2  zákona č. 563/2005 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 5 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických

chybí doklad o získání odpovídající zkoušky z českého jazyka

- učitelky (cizinky) neabsolvovaly zkoušku dokladující znalost českého jazyka

- § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2005 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 4 zákona č. 563/2005 Sb.,

doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání

- škola ani přímo učitelky nedoložily doklad o dosaženém vzdělání

- § 28 odst. 1 písm. k) školského zákona

- § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2005 Sb., a § 6 odst. 1

nerealizování dalšího vzdělávání pedagogických pracovnic

- učitelky se nezúčastnily žádné vzdělávací akce, nevěnovaly se samostudiu

- § 24 odst. 1 zákona č. 563/2005 Sb.,

stanovení přímé pedagogické činnosti

- přímá pedagogická činnost není stanovena v souladu s nařízením vlády, nebo pedagogické pracovnice nenaplňují stanovený počet hodin přímé pedagogické činnosti

- § 23 odst. 1 zákona č. 563/2005 Sb.,

Materiální podmínky v mateřských školách nejsou oblastí, ve které by se vyskytovalo větší množství nástrah k pochybení. Hrací prvky na zahradě pořizuje ředitelka na základě platných norem a ke každému by měla dostat od dodavatele certifikát.

Využívání výškově nastavitelného nebo různě vysokého sedacího nábytku pro děti (který školy mají) vzhledem k jejich výšce, by mělo být samozřejmostí, zvláště ve věkově smíšených třídách, kde je rozdílná výška dětí nejvýznamnější.

Na co si dát pozor:

Riziková oblast

Specifikace

Vymezení v rozsahu právních předpisů

nevybavená zahrada mateřské školy

- nedostatek herních, relaxačních prvků

- Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, kapitola 7.1 Věcné podmínky

vybavení tříd – hračky a pomůcky nejsou dětem na dosah

- hračky a pomůcky pro děti jsou uzavřeny ve skříních nebo umístěny na vysokých policích

- Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, kapitola 7.1 Věcné podmínky

nábytek tříd neodpovídá antropometrickým požadavkům

- nábytek má jednu univerzální velikost,

- nebo je výškově nastavitelný, ale škola této jeho funkčnosti nevyužívá

- Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, kapitola 7.1 Věcné podmínky

Jedním z důležitých předpokladů pro předcházení pochybením v řízení školy je nutnost znát právní předpisy týkající se školství.

Přehled právních předpisů, kterými by se školy měly řídit, lze nalézt například na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Není však možné pouze nastudovat platná znění zákonů, vyhlášek, nařízení vlády podobně, ale je důležité nadále sledovat jejich změny a novelizace.

Pro předcházení pochybením v řízení školy je také nezbytné využívat všech manažerských funkcí - například plánování, organizování, delegování, komunikace nebo kontrola. Díky jejich vzájemné provázanosti a mnohdy i cyklickému působení lze dobře nastavit systém řízení, ve kterém pak dochází k pravidelné kontrole a vyhodnocování, takže chyby mohou být eliminovány ještě dříve, než způsobí v organizaci problém.

Vzdělávací instituce nabízejí akreditované vzdělávací akce, kterých mohou ředitelé škol využít pro obnovu, udržování nebo doplňování znalostí a vědomostí v oblasti řízení školy i řízení pedagogického procesu.

Nasloucháním svému okolí – pedagogické radě, rodičovské veřejnosti - lze získat zpětnou vazbu pro další plánování v řízení školy i v řízení pedagogického procesu. K tomu lze využít informací získaných při jednání pedagogické rady, při třídních schůzkách a individuálních konzultacích, ale i z rozhovoru s dětmi, pedagogy, rodiči dětí, zástupci zřizovatele školy nebo dalších spolupracujících organizací, popřípadě z dotazníků pro pedagogy nebo pro rodičovskou veřejnost.

Důležité je zamyslet se nad vlastním systémem manažerské strategie v dané škole, nad vedením pracovního týmu včetně delegování a kontroly. Vyhodnotit funkčnost a efektivitu realizovaných kroků, přijmout názor druhých, vzít si ponaučení z již zažitých pozitivních i negativních zkušeností.

Literatura a použité zdroje

[1] – SMOLÍKOVÁ, Kateřina. et al. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 1. vydání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2004. 48 s. ISBN 80-87000-00-5.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
31. 3. 2014
V 1. dílu autorka podala přehled a vysvětlení pojmů spojených s řízením mateřské školy. Ve 2. dílu navazuje seznámením s rizikovými oblastmi řízení školy i vlastního vzdělávacího procesu. Důležité oblasti, které je nutno správně nastavit, kontrolovat, sledovat při hospitacích i v průběhu provozu školy jsou uvedeny v přehledných tabulkách takto: riziková oblast (tj. kde se chybuje), specifikace (tj. čím se chybuje) a vymezení v rozsahu právních předpisů (tj. na základě kterého zákona či vyhlášky vzniká škole povinnost danou oblast sledovat). Průběžnou a pravidelnou kontrolou lze předejít mnohým potížím. Vypracováním a používáním podobných tabulek je možné kontrolu provádět efektivně a spolehlivě.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Téma článku:

Management