Odborný článek

Rozbouřená řeka

Anotace

Aktivita zaměřená na problematiku etického jednání. Prostřednictvím modelové situace lze žáky vést k uvědomění si nejednoznačnosti „etického řešení“ problému v souvislosti s různým osobním žebříčkem hodnot každého jednotlivce.

Každý lidský čin má určitou mravní dimenzi. S touto dimenzí lze v rámci osobnostní a sociální výchovy pracovat prostřednictvím témat, zaměřených na hodnoty, hodnotové žebříčky, projekci postojů a hodnot v chování lidí, na eticky problematické situace a na rozhodování v těchto situacích.

Níže uvedená aktivita je zaměřena na problematiku etického jednání. Prostřednictvím modelové situace lze žáky vést k uvědomění si nejednoznačnosti „etického řešení" problému v souvislosti s různým osobním žebříčkem hodnot každého jednotlivce.

Rozbouřená řeka

Jako motivaci k následující činnosti využijeme následující příběh:


Parta šesti mladých lidí - Lucka a David (milenecký pár), Petr (Davidův dlouholetý přítel), Martin (jedináček, syn pohádkově bohatého miliardáře), Igor (Rus, vítěz soutěže Evropský talent roku) a Standa (aktivní sportovec, člen národního týmu nominovaného na OH) - je na prázdninách v Brazílii u Martinova otce, který celý pobyt hradí. Martin právě získal pilotní průkaz, a protože má zítra dvacáté páté narozeniny, rozhodne se je s přáteli oslavit ve Venezuele. Všechny tedy čeká cesta soukromým letadlem Martinova otce z Ria Branca přes amazonské pralesy do Caracasu.
Zpočátku probíhá vše bez problémů. Martin si v pilotní kabině vychutnává řízení letadla a zbytek party se dobře baví. Náhle však Martin ztrácí spojení s letovým dispečerem na řídící věži. Selžou přístroje, letadlo samovolně začíná ztrácet výšku. Prudký náraz větru a následná turbulence odhodí Davida do zadní části letadla. Vzápětí se ocas letadla, kde leží omráčený David, odlomí a zbytek letadla po krátkém letu havaruje. Vše proběhne tak rychle, že Martin nestihne vyslat nouzový signál.
Přátelé se pomalu probírají v troskách letadla na břehu neznámé řeky uprostřed amazonských pralesů. Nikomu se kromě spousty odřenin, šrámů a podlitin nic vážného nestalo, jen Martin má zřejmě zlomenou ruku.
Na této straně řeky je jich však pouze pět. Na protějším břehu řeky vidí přátelé havarovanou ocasní část letadla, co je však s Davidem, nikdo neví.
Řeka není sice široká, ale vlivem předchozí bouře velmi neklidná a zřejmě plná krokodýlů. Lucka je v šoku, pláče a chce vědět, co je s Davidem. Petr hledá v troskách letadla deku a vodu, Lucku přikrývá a snaží se ji uklidnit (snad už brzy zaberou léky, které našel v lékárničce). Blíží se noc, o záchranu Davida se mohou stejně pokusit až zítra, ale jak, to opravdu neví, rozbouřená řeka je nebezpečná. To však Lucka slyšet nechce, a tak hledá pomoc u ostatních.
Martin ji uklidňuje, že hned, jak jeho bohatý otec zjistí, že do Caracasu nedorazili, zorganizuje určitě záchrannou výpravu a dříve nebo později je záchranáři objeví. Lucka však chce zjistit, co je s Davidem - hned. Prosí tedy o pomoc Igora, který se snaží opravit palubní vysílačku. Rozsah poškození je však tak velký, že Igor předpokládá, že pokud se mu vysílačku podaří zprovoznit, bude to nejdříve za 24 hodin. Poslední Lucčinou nadějí je tedy Standa. Tomu se podařilo objevit v troskách trupu letadla záchranný samonafukovací člun. Je ochoten riskovat život a hned ráno se pokusit přeplavat rozbouřenou řeku, chce však platbu předem - Lucka se mu vždycky líbila a teď je ochoten podstoupit záchranu Davida výměnou za sex s ní. Lucka nabídku zděšeně odmítá, během bezesné noci se však rozhodne kvůli Davidovi Standovi vyhovět.
Ráno pak oba na člunu vyrazí na rozbouřenou řeku. Standovi se díky zkušenostem se sjížděním divokých řek a výborné fyzické kondici podaří nakonec doplout na druhý břeh. Naleznou Davida, který je kupodivu při vědomí a pád letadla přežil bez vážnějšího úrazu. Zbytku party na druhém břehu se posléze pomocí zprovozněné vysílačky podaří navázat spojení se záchranným vrtulníkem. Vše tedy dobře dopadne a děsivě vypadající skutečnost se stává jen úžasným prázdninovým dobrodružstvím.
Lucku však výčitky svědomí po čase doženou k tomu, že se Davidovi svěří, jakou cenu musela zaplatit za cestu na jeho břeh. David se velmi rozzlobí a Lucku vyhodí. Zdrcená Lucka se přichází vyplakat k Petrovi. Petr ji utěšuje a svěřuje se jí s tím, že ji odjakživa miluje, ale protože je David jeho kamarád, nikdy si netroufl to Lucce říct...


Úkolem každého žáka je sestavit vlastní pořadí postav příběhu podle toho, která z nich se (podle jeho mínění) zachovala nejetičtěji (pozice 1.), a naopak která postava se chovala nejméně mravně (pozice 6.). Tento žebříček je východiskem pro následnou skupinovou diskusi.

Co důležitého žák v průběhu aktivity dělá:

 • Naslouchá verbální instrukci.
 • Samostatně řeší problém.
 • Vyjadřuje svůj názor.
 • Argumentuje.
 • Naslouchá názorům ostatních.
 • Diskutuje s ostatními členy skupiny.

Co může přinést tato aktivita žákovi:

 • Porovnává svůj hodnotový žebříček s hodnotovým žebříčkem ostatních spolužáků.
 • Přehodnocuje svůj hodnotový žebříček na základě argumentace ostatních.
 • Vyhledává argumenty pro objasnění svých postojů.
 • Uvědomuje si různost úhlů pohledu na základě různosti hodnotového systému jednotlivce.
 • Respektuje názorovou odlišnost.

Instrukce

 • Lze stanovit časový limit pro individuální činnost (stanovení pořadí postav).
 • Osvědčilo se zahájit diskusi souhrnnou tabulkou četnosti pozic (viz příloha) jednotlivých postav za celou skupinu. Lze například na viditelném místě pro všechny žáky vyvěsit dostatečně velkou tabulku, v jejíž levé části jsou uvedeny jednotlivé postavy příběhu a v horní části uvedeno pořadí. Žáci na závěr individuální činnosti (práci nekončí obvykle všichni stejně, někteří bývají hotovi dřív) zaznamenají svoje pořadí dané postavy zakreslením svislé čáry do příslušné kolonky (žák tedy zaznamená u každého jména v levé části tabulky pořadí, pro které se rozhodl). Po ukončení záznamu řešení posledního žáka pedagog nebo některý z žáků provede součet hlasů u jednotlivých jmen a pozic. Skupina je tak před zahájením diskuse vizuálně konfrontována s nejednoznačným úhlem pohledu na „vinu a nevinu". (Např. Lucka bývá často hodnocena částí skupiny jako „nejetičtější" (1.), zatímco jiná část žáků ji považuje za „nejméně morální" (6.).) Tento „rozpor" většinou rozpoutá diskusi mezi žáky zcela spontánně.
 • Je vhodné zajistit pro následnou diskusi žáků dostatečný časový prostor (aby měli všichni možnost se vyjádřit).
 • Je třeba ponechat diskusi mezi žáky volný průběh a zasahovat do ní pouze v případě odchýlení se od zadaného úkolu.

Reflexe po činnosti

Příklady možných otázek:

 • Připadalo ti stanovení pořadí postav příběhu v individuální části jednoduché či nikoli? Proč?
 • Které pozice v pořadí postav se ti stanovovaly nejsnáze? Proč?
 • Měl si s obsazením některých pozic v pořadí problémy? Co bylo důvodem obtíží?
 • Překvapilo tě pořadí ostatních spolužáků? Proč?
 • Co mohlo způsobit různost volby pozic?
 • Vedla argumentace některého ze tvých spolužáků k tomu, že jsi přehodnotil svůj postoj?
 • Co bylo důvodem tohoto přehodnocení?
 • Ovlivnila diskuse se spolužáky nějak tvůj postoj? Jak?
 • Byla by tvá volba pozic jednotlivých postav na základě proběhnuté diskuse nyní jiná?
 • Proč a u kterých postav?
 • Domníváš se, že by skupina mohla dospět ke společnému stanovení pořadí?
 • Jaké by byly výhody společného stanovení pořadí?
 • Jaká by byla úskalí?
 • Existuje v tomto případě „správné řešení"?
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
19.53 kB
PDF
Tabulka četnosti pozic

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Simona Šedá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Papír, tužka, případně tabulka četnosti pozic jednotlivých postav příběhu