Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Co vám pomůže při cestě za prací či studiem do zahraničí?
Odborný článek

Co vám pomůže při cestě za prací či studiem do zahraničí?

Anotace

Článek na příkladu konkrétní osoby ilustruje, k čemu jsou určené evropské aktivity (nástroje) na podporu mobility v Evropě a jak mohou pomoci člověku v jeho profesním i osobním životě. Mezi popisované aktivity patří Europass, Evropské jazykové portfolio, slovník dovedností a kompetencí DISCO a Evropský rámec kvalifikací. Aktivity Evropské unie, ale i novinky a trendy v odborném vzdělávání podrobně mapuje evropská informační síť ReferNet, kde je možné nalézt další informace a srovnávací analýzy.

Evropské země se snaží lidem, kteří vyjíždějí do Evropy za prací, studiem nebo na brigádu, usnadnit situaci. Zavádějí proto nástroje a iniciativy, které státům umožňují mezi sebou lépe komunikovat o uchazeči o práci či studium, o jeho dovednostech, znalostech a kvalifikaci. Mezi evropské nástroje podporující mobilitu především mladých lidí v zahraničí, o kterých bude řeč v dalším textu, patří Europass, Evropské jazykové portfolio (EJP), DISCO slovník a Evropský rámec kvalifikací (EQF). Zkusme si ilustrovat smysl a prospěšnost těchto aktivit na příkladu jednoho člověka, konkrétně 30leté Jany, která se vyučila kadeřnicí, v průběhu let si dále zvyšovala svou kvalifikaci a získávala další cenné zkušenosti a dovednosti, které jí umožnily lepší uplatnění na trhu práce.

Po základní škole Jana absolvovala 4letý maturitní obor kadeřnice a tuto profesi poté několik let i vykonávala. Časem ale zjistila, že ji tato práce úplně nenaplňuje a že by ráda zkusila něco jiného. Lákala ji práce v zahraničí.

Práce v zahraničí je k nezaplacení

Přes agenturu získala práci jako au pair. S hlídáním dětí měla zkušenosti z předchozích let a k dětem měla vždycky vztah, jazykově však zatím vybavená nebyla. Při shánění práce použila evropský formát životopisu Europass – životopis, který lze vyplnit jednoduše a on-line. Tento formát životopisu je jednotný v celé Evropě, zaměstnavatelé v evropských zemích ho znají a dobře se v něm orientují.

Přes agenturu si poté zařídila kurz angličtiny, který navštěvovala při hlídání dětí. Rodina dětí, které hlídala, navíc domluvila Janě vedení kreativního kroužku, což vykonávala jako dobrovolnickou aktivitu (nedostávala za to žádný plat).Při vyplňování životopisu pomohl Janě tzv. Slovník dovedností a kompetencí DISCO, který nabízí překlady dovedností a kompetencí v deseti evropských jazycích včetně angličtiny. Pomocí něho popsala v životopisu v angličtině své osobní dovednosti a schopnosti (např. smysl pro odpovědnost, ochota pracovat o víkendech, empatie k dětem, kreativita) a vlastnictví řidičského průkazu. Do motivačního dopisu dále popsala svou ochotu a přání naučit se lépe anglicky.

Jak zjistit svou úroveň v cizích jazycích?

Při odjezdu do Anglie odpovídala úroveň jazykových dovedností angličtiny Jany úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, byla tedy základním uživatelem angličtiny. Pobytem a prací v Anglii v kombinaci s absolvováním kurzu se jazykové dovednosti Jany samozřejmě postupně zlepšovaly. Na jakou úroveň se dostala a jak to zjistí?

Svou aktuální dosaženou úroveň v dovednostech cizích jazyků lze zjistit pomocí Evropského jazykového portfolia, což je aplikace zdarma přístupná na adrese www.evropskejazykoveportfolio.cz. Tato aplikace slouží nejen dětem a dospělým, kteří se učí cizí jazyky, ale i učitelům. Využijí ho především lidé, kteří jazykové dovednosti nějakého cizího jazyku mají, ale nemají o tom žádný doklad (certifikát, diplom aj.). Aplikace umožňuje uživatelům formou sebehodnocení ohodnotit si svou aktuální dosaženou úroveň v jednotlivých jazykových dovednostech (poslech a čtení, ústní interakce, samostatný ústní projev a psaní), zkoušet si prostřednictvím cvičení, jaké jazykové úrovni odpovídají, mohou sledovat svůj pokrok a zlepšení ve svých dovednostech. Lidé si tu mohou ukládat i různé certifikáty, diplomy a jiné materiály, ale také komunikovat se svým učitelem.

Jana se po návratu z Anglie dostává úroveň B2 (úrovně B odpovídají dovednostem samostatného uživatele jazyka). Úrovní je celkem 6 – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Pro představu – B1 odpovídá státní maturitě, C2 jsou znalosti rodilého mluvčího. Tabulka pro sebehodnocení je také součástí jazykového pasu, dalšího z dokumentů Europassu. Jazykový pas lze vyplnit a vytisknout také v Evropském jazykovém portfoliu nebo na stránkách Europassu www.europass.cz.

Dosaženou úroveň si Jana vyplní do životopisu, kde si aktualizuje i všechny další získané dovednosti a znalosti spolu s absolvovanou praxí.

Lepší uplatnění na trhu práce

Po návratu z Anglie má Jana jasno – kadeřnici už dělat nechce, ráda by se věnovala profesionálně hlídání dětí. K tomu ale nemá potřebnou kvalifikaci. Lidem, kteří vykonávají určitou práci, ale nemají o tom žádný doklad, může pomoci získání profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací. Jana si na webu www.vzdelavaniaprace.cz našla kontakt na instituci, která pořádá kurz, po jehož absolvování získá profesní kvalifikaci chůva pro dětské koutky. S touto kvalifikací už získá práci v dětském koutku. Protože ale touží po práci ve mateřské škole, vystuduje při práci bakalářské studium pro předškolní vzdělávání.

Složením bakalářské zkoušky se Jana dostává z úrovně Evropského rámce kvalifikací EQF 4 (ke které jsou přiřazeni absolventi 4letých maturitních oborů) o dvě úrovně výš – odpovídá tedy úrovni EQF 6, na kterém jsou absolventi bakalářského cyklu vysokoškolského studia. Úroveň EQF si uchazeči zaznamenávají do dokumentů Europassu, konkrétně do životopisu, a naleznou ji na dodatku k osvědčení. EQF se snaží o to, aby všechny kvalifikace byly mezinárodně porovnatelné. Když se např. člověk uchází o práci v Evropě, jeho potenciální zaměstnavatel z uvedené úrovně pozná, co od něho může zhruba očekávat. Je to možné díky tomu, že jednotlivé úrovně jsou popsány tím, co uchazeč zná, čemu rozumí a co je schopen vykonávat.

Poptávka po učitelích v mateřských školách je, Jana proto bez problému získá místo v mateřské škole, a protože umí dobře anglicky z pobytu v Anglii, vede tam i kroužek angličtiny. Výhledově si může sama založit hlídací koutek, dětskou skupinu ve firmě nebo může nastoupit jako učitelka v mezinárodní matřské škole. Jde o práci, která Janu baví mnohem více než původní práce kadeřnice, navíc jde o zaměstnání mnohem lépe placené. Její profesní dráhu a zvyšování kvalifikace jí usnadnily i evropské iniciativy k tomu určené, tedy Europass, Evropské jazykové portfolio, DICSO slovník a Evropský rámec kvalifikací.

Ucházíte se o práci nebo studium v zahraničí? Použijte životopis a další dokumenty Europassu. Do životopisu si vyplňte příslušnou úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF), které jste dosáhli – zahraničnímu zaměstnavateli nebo škole to pomůže při posuzování a představě o úrovni vašich schopností a dovedností. www.europass.czKterý nástroj můžete při své kariérní cestě využít?

Učíte se jazyky a chcete znát svou úroveň znalostí a umět si ji správně vyplnit do životopisu? Veďte si on-line Evropské jazykové portfolio, s jehož pomocí budete sledovat i své pokroky ve znalostech a dovednostech cizích jazyků, zjistíte svou aktuálně dosaženou úroveň, kterou si vyplníte do životopisu do části „jazykové dovednosti“. www.evropskejazykoveportfolio.cz

Nevíte, jak do životopisu v cizím jazyce popsat své osobní nebo odborné dovednosti? Nebo je neumíte vyjádřit ani v češtině? Použijte slovník dovedností a kompetencí DISCO dostupný na www.disco-tools.eu.

Informace do kapsy EUROPASS a další evropské nástroje. Ke stažení zde.

Chcete více informací? Pomůže vám ReferNet

O zavádění společných evropských nástrojů v členských státech EU a asociovaných zemích (Norsko a Island), ale i o novinky a trendy v odborném vzdělávání a na trhu práce se mimo jiné zajímá informační síť ReferNet, která tyto země sdružuje. Zprávy připravované v rámci sítě ReferNet jsou důležitým podkladem pro Evropské středisko odborné přípravy (CEDEFOP) a jeho analyticko-hodnotící práci pro Evropskou komisi. Současně jsou cenným zdrojem informací pro tvůrce národních strategických dokumentů, výzkumné pracovníky či odborníky v praxi, kterým poskytují příklady dobré praxe, ale také např. zpětnou vazbu pro Českou republiku ve srovnání s ostatními zeměmi. Na webu www.refernet.cz můžete najít přehledové zprávy o systému odborného vzdělávání, podrobné zprávy na konkrétní téma (k dispozici zde bude do konce roku letošní zpráva o předčasných odchodech žáků a studentů ze vzdělávání v České republice), ale také zprávy o politice odborného vzdělávání, které si kladou za cíl zmapovat pokrok v národním vývoji jednotlivých členských zemí EU dosažený od podpisu Kodaňské deklarace nebo vývoj v postupu směrem k naplňování cílů Bruggského komuniké. Na stránkách jsou zájemcům k dispozici rovněž aktuality z CEDEFOPu (např. upozornění na pravidelná periodika jako např. ECVET Magazine či VET Alarm, který odkazuje na nové publikace, studie a statistiky CEDEFOPu) či zajímavé mezinárodní konference. Jsou zde také odkazy na národní stránky některých dalších členů sítě. Mimo to v záložce „zdroje informací“ najdete i stručné zprávy (Briefing Notes) vydávané CEDEFOPem, které se jednotlivým evropským aktivitám (EQF, EQAVET, ECVET) nebo jiným aktuálním tématům (např. stárnutí pracovní síly, kvalitě ve vzdělávání či strategii pro zelené kvalifikace atd.) podrobně věnují.

Aktuální informace o evropských nástrojích najdete na www.nuv.cz/vzdelavani-a-eu.


Článek vyšel v časopise Andragogika 4/2013.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lucie Šnajdrová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články: