Odborný článek

ZŠ - Shodnost

19. 3. 2014 Základní vzdělávání
Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Anotace

Geometrie v rovině a v prostoru. Žák porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky. Žák rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině. Žák rozlišuje shodné a podobné útvary.

Skládačka

Pomůcky

Dřevěná deska s pevně připevněnými kolíčky a sada dřevěných čtvercových destiček s otvory. Otvory na destičkách jsou různě rozložené (mají různou konfiguraci a různou barvu). Některé konfigurace jsou velmi podobné, některé výrazně odlišné.

Na desce odpovídají otvorům kolíčky tak, že čtverečky se dají na kolíčky nasadit, nikde však základní desku nepřesahují.

Aktivity

Žák manipuluje se čtvercovými destičkami s otvory a hledá shodné rozložení kolíčků na základní desce tak, aby čtvereček mohl na kolíčky nasadit a destička základní desku nepřesahovala. Při hledání žák vyloučí konfigurace, které jsou velmi odlišné, využívá odhad. U konfigurací kolíčků, které jsou velmi podobné, žák zkouší nasadit jednotlivé destičky, případně je otočí a opět je zkouší nasadit atd. (pokus – omyl). Pracuje ruka, ta hledá a zkouší.

Žák se může sám přesvědčit o správnosti řešení kontrolou, že žádná destička nepřesahuje základní desku, případně může rozložení destiček upravit. Žákovi při práci neradíme, nenavádíme ho. Učí se trpělivosti a soustředění, podporujeme kritické myšlení.

Hrady

Pomůcky

Sada obsahuje poloviny symetrických hradů, které jsou složeny z jednoduchých geometrických útvarů (viz obrázek). Sada je doplněna několika polovinami hradů, které nemají v souboru odpovídající souměrnou polovinu.

Aktivity

Žák volně manipuluje s polovinami hradů a vybírá vhodné části, přičemž využívá odhad, porovnávání a úsudek. Skládá dvojice a vytváří osově souměrné hrady. Hledá odlišnosti, kontroluje správnost jednotlivých částí hradu (barva, tvar, velikost). Žák se sám přesvědčí o správnosti řešení. Pokusíme se s žáky najít chybu i v drobném detailu, to aktivizuje především nadané žáky.

Pyramida

Pomůcky

Pomůcka, jejíž komerční název je GOKI, obsahuje základní trojúhelníkovou desku, do které se vkládají volné barevné dílky různých tvarů a velikostí (viz obr.). Na každém dílku skládačky je názorně vyznačeno rozdělení na základní obdélníky, rozměry obdélníků jsou stejné pro všechny volné dílky. Při správném vložení vyplní volné dílky vyznačenou barevnou pyramidu a žádný dílek nezbude. Pomůcka je doplněna sadou kartiček s barevnými předlohami různých staveb. Na druhé straně kartičky je stavba v jednobarevném provedení, což lze využít jako obtížnější variantu hlavolamu (i pro dospělé).

Aktivity

Žák volně manipuluje s barevnými dílky, vkládá je do „vzorové“ barevné pyramidy na základní desce tak, aby vznikla shodná barevná pyramida (všechna políčka „vzoru“ musí být pokryta tak, že žádný dílek nezbude). Vodítkem pro správné vložení je jak tvar dílku (zvýrazněný rozdělením na základní obdélníky), tak i barva.

Žák skládá dílky podle zmenšené barevné předlohy. Je dobré upozornit na rozdíl mezi shodností a podobností útvarů. Žák se může o správnosti řešení sám přesvědčit. Obtížnější je skládání podle jednobarevné předlohy, při kterém již žák nemůže využít barevnou oporu. Tuto variantu lze zadat jako hlavolam.

Větší počet kartiček s různými barevnými předlohami slouží jako varianty k procvičování. V sadě kartiček může žák hledat symetrické útvary, může také složit vlastní stavbu, která je symetrická apod.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy