Odborný článek

ZŠ - Uspořádání

13. 3. 2014 Základní vzdělávání
Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Anotace

Číslo a početní operace. Žák užívá lineární uspořádání. Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Žák řeší praktické problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech školské matematiky (např. prostorová představivost). Žák pracuje s číselnou řadou.

Tantrix

Pomůcky

Jedna herní sada plné verze Tantrixu obsahuje 56 šestihranných žetonů z umělé pryskyřice. Každý žeton je na rubu označen číslem od 1 do 56.

Aktivity

Žák může se žetony procvičovat uspořádání čísel podle velikosti, doplňovat čísla menší nebo větší než číslo zadané, určovat čísla hned před nebo hned za určeným číslem, hledat libovolné větší nebo menší číslo k určenému číslu apod.

Plán stavby

Pomůcky

Na pracovním listu je zakreslena stavba z krychlí. Krychle jsou různobarevné (např. žluté, červené, modré, zelené). Na kartičkách jsou zakresleny všechny krychličky, z nichž je stavba složena. Krychličky mohou být zakresleny v různých pohledech.

Aktivity

Žák řadí jednotlivé kartičky v návaznosti, jak by z těchto krychliček stavěl stavbu zakreslenou v předloze. Tvoří tak „plánek“ stavby.

Při stavění dané stavby existuje mnoho postupů, proto mohou žáci sestavit několik různých „plánků“. Žáky nerušíme, neopravujeme chyby při práci. Vedeme je k důsledné kontrole, při níž si chyby opraví sami. Mohli vymyslet „plánek“, který je pro danou stavbu nereálný. Na závěr můžeme žákům položit provokativní otázky, např.: „Kterou krychličkou nemůžeme začít?“

Číselná řada

Pomůcky

Na různě velikých „žetonech“ jsou zapsána celá čísla. Pomůcka výrazně podporuje poznání, že velikost žetonu a velikost zápisu nesouvisí s velikostí čísla.

Aktivity

Žák postupně sestavuje číselnou řadu. Vybírá číslo a zařazuje je do vznikající řady čísel. Žák úlohu řeší někdy nahodile, někdy promyšleně. Každý postup řešení je třeba respektovat. Nevyžadujte, aby žák začínal tvořit řadu od nejmenšího čísla.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy