Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pane strážníku, neviděl jste mého kamaráda?
Odborný článek

Pane strážníku, neviděl jste mého kamaráda?

20. 2. 2014 Předškolní vzdělávání
Autor
Hana Splavcová
Spoluautoři
Ing. Petr Pecha
Mgr. Jitka Altmanová
Mgr. Daniela Růžičková

Anotace

Základní aktivita je v různých variantách často využívána v mateřských školách. Další varianty přinášejí kolegové pro obohacení výuky chemie, českého jazyka a ICT. Inspirovat se určitě mohou i učitelé v dalších oborech, na různém stupni vzdělávání.

Mateřská škola

Vzdělávací cíle: cvičení zrakového a sluchového vnímání, pozorovacích schopností, poznávání druhých, podpora rozvoje slovní zásoby a vyjadřovacích schopností.

Popis činnosti:

Děti sedí na koberci nebo na židličkách. Jedno dítě představuje strážníka a jedno se ptá na kamaráda. Dítě, které hledá kamaráda, si vybere jedno dítě ze skupiny (ale nikomu to neřekne) a začne ho popisovat strážníkovi, jako svého ztraceného kamaráda. „Pane strážníku, neviděl jste tady kamaráda, který umí…, hraje si rád…, baví ho…, kamarádí se s…“ (zatím neříká, co má na sobě). Když strážník nepozná, o jaké dítě se jedná, tak dítě, které hledá kamaráda, přidá ještě popis barvy vlasů, očí, případně oblečení. Strážník může hádat 3x.

 

Chemie

Spíše než strážník se v kontextu starších dětí jeví vhodnějšími postavami kriminalista, ekolog, či laborant. Hra je zde také obohacena o bodové hodnocení skupin.

Vzdělávací cíl: Upevnit u žáků poznatkovou strukturu o vlastnostech některé skupiny chemických látek.

Popis činnosti:

Jedna skupina žáků si vybere jednu chemickou látku ze skupiny, jejíž poznatkovou strukturu upevňujeme. Žáci z této skupiny budou pro účel hry laboranti. Laboranti vytvoří fiktivní příběh, např. že se výskyt této látky objevil v přírodě. Ostatní skupiny žáků pak představují ekology, jejichž cílem je látku identifikovat, posoudit, zda je přírodě nebezpečná, a pokud ano, navrhnout šetrný způsob vyčištění zasažené lokality.

Skupiny ekologů se tajně ptají laborantů na vlastnosti této látky. Mohou pokládat různé otázky, ale jejich cena se liší podle náročnosti zjištění takové vlastnosti. Např. skupenství a barva jsou zjistitelné pouhým okem, takže jejich cena bude nejmenší, 1 bod. Vlastnosti jako vodivost, viskozita či hořlavost již v reálném světě vyžadují jednoduchý experiment, budou proto stát bodů více. Nejdražší budou otázky směřující k chemickému vzorci látky. Ve hře vítězí skupina, která dokázala na nejnižší počet bodů správně zjistit, o jakou látku se jedná a navrhnout funkční postup odstranění znečištění. I členům ostatních skupin je dobré vyzdvihnout přínos v podobě zpětné vazby k jejich schopnosti využívat poznatků.

Je nutno poznamenat, že efekt takové hry bude vždy nižší než skutečné praktické cvičení spočívající v opravdové práci s danou chemickou látkou. S některými látkami však žáci pracovat nesmějí, jejich zajištění v potřebném množství by bylo nákladné, případně pracovat s nimi je časově zdlouhavé. Potom může být obdobná didaktická hra dobrou volbou.

 

Český jazyk

Aktivita Strážník je v hodinách českého jazyka a literatury dobře využitelná v komunikační a slohové výchově, při výuce popisu.

Vzdělávací cíle: osvojování mateřského jazyka jako bohatého a mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací.

U popisu vždy dbáme na přesnost vyjádření a logickou posloupnost.

Podle věku žáků doporučíme při popisu využít také přirovnání. Ze slovních druhů procvičujeme především spojení podstatných a přídavných jmen, sloves a příslovcí. Cvičíme s žáky nepřímé vyjádření vlastností, především pomocí frazeologie. V rámci popisu a charakteristiky vedeme žáky také k sebereflexi.

Další cíle:

Rozvoj kompetence k řešení problému – samostatnost a různorodost řešení, sebereflexe; osobnostní a sociální rozvoj - sebepoznání a sebehodnocení (já, jako zdroj informací o sobě samém - vlastnosti, postoje, hodnoty), co o sobě vím a co ne.

Náměty pro využití aktivity:

Pokuste se několika větami písemně popsat vzhled vybraného žáka ze třídy. Papír přeložte a odevzdejte.  Jeden z vás pak bude náhodně vybrané popisy číst a ostatní v roli strážníků budou hádat, o koho se jedná.

Sestavte svůj vlastní autoportrét, vystihněte svou tvář, postavu, chůzi, kladné i záporné vlastnosti, chování, vztah k jiným lidem. Napište je na papír a odevzdejte. Jeden z vás pak bude náhodně vybrané popisy číst a ostatní v roli strážníků budou hádat, o koho se jedná.

Představte si, že se ztratil váš kamarád. Napište pro policii jeho stručný, ale výstižný popis. Nezapomeňte uvést, jaké měl oblečení, zkuste doplnit i některé jeho vlastnosti důležité pro pátrání po kamarádovi.

Při výuce můžeme vycházet z různých ukázek popisu osoby – z uměleckého textu, z tisku, ze žákovských prací. Vedeme žáky k práci s textem, k objevování nedostatků v textu a k jejich odstraňování.

 

Informační a komunikační technologie

Aktivitu Strážník můžeme na 1. stupni ZŠ využít pro postupné utváření konceptu informace, rozvoj schopnosti používat klíčová slova a dovednosti třídit informace.

Vzdělávací cíle: používat klíčové informace při popisu předmětů, nacházet a pojmenovávat hlavní znaky a vlastnosti předmětů, používat jednoduchá kritéria k rozdělení předmětů do skupin

Další cíle: rozvoj úsudku a logického myšlení, řešení problémů, identifikace funkčních strategií při vyhledávání informací – určení požadovaného předmětu

Náměty pro využití aktivity:

Aktivita může mít mnoho podob, záleží na úvaze učitele, na co se zaměří. K aktivitě je potřeba si připravit skupinu předmětů nebo jejich obrázků, které žáci budou popisovat a rozpoznávat.

Základem je rozhovor dvou žáků (skupin žáků):

„Pane strážníku, ztratilo se mi kolo (penál, aktovka, pero, mobil, svačina…).“

„Aha, a jakpak to tvoje kolo (penál, aktovka, pero, mobil, svačina…) vypadalo?“

Následuje popis ztraceného předmětu jedním žákem a nalezení předmětu druhým žákem. Důležitý je rozbor situace, kdy žáci přemýšlejí a diskutují o tom, zda popis byl výstižný, která klíčová slova byla pro nalezení předmětu nejprospěšnější atd. Žáci se postupně učí rozlišovat informace subjektivní („moje nejoblíbenější“) a objektivní („vyrobeno z kovu“), vlastnosti pro daný předmět jedinečné a vlastnosti společné pro více předmětů, učí se rozpoznávat, za jakých okolností je identifikace předmětu jednodušší.

Kontext situace se může lišit podle záměrů učitele a úrovně a zkušenosti žáků. Nejmladší žáci mohou například hledat mezi míčky či kostkami různých velikostí a barev (malý červený míček…), označovat si předměty štítky/kartičkami  odpovídajícího pojmenování (míček, kostka) nebo tvaru (kulatý, hranatý), barvy, velikosti (malý-velký, malý-střední-velký) a rozdělovat si předměty do podskupin podle tvaru, velikosti či barvy.

Zkušenější žáci mohou společně hledat co nejvýstižnější popis – kritéria, podle kterých se určitý předmět ve skupině předmětů rozpozná co nejrychleji. Příklad: třída je rozdělena do skupin po třech žácích. Pracují spolu vždy dvě skupiny. Každá dvojice skupin má k dispozici dvě různé sady obrázků s podobnými předměty (nakolik se předměty v rámci sady budou lišit je na úvaze učitele, nastaví tím náročnost úlohy). Každá skupinka si ze své sady obrázků vybere jeden (nebo ho určí skupince učitel) a společně si připraví výstižný popis pomocí klíčových slov – hlavních znaků. Které znaky, vlastnosti předmětů to jsou, je záležitost společného posouzení a dohody skupinky. Poté sadu předloží druhé skupince a popíší (či postupně popisují) vybraný předmět. Úkolem není nalezení předmětu druhé skupince ztížit, ale naopak co nejvíce usnadnit. Aktivita končí vyhodnocením: Co nejvíce pomohlo při hledání ztraceného předmětu?

Aktivita se dá dobře využít mezipředmětově, kdy žáci popisují a třídí podle různých kritérií (hledisek) objekty, se kterými se pracuje v jiných předmětech: geometrické útvary, (fyzikální) tělesa, přírodniny…  Žáci mohou vyrobit štítky pro každé klíčové slovo (znak, vlastnost) a těmito štítky každý popisovaný objekt označit. Je na učiteli, zda klíčová slova připraví, či vybere takovou skupinu objektů, na kterých dá prostor žákům klíčová slova nacházet a zpřesňovat. Označené předměty lze vystavit a využívat je v další výuce.

 

Závěr

Z uvedených možností jasně vyplývá rozmanitost forem použití aktivity. Jednoduchá činnost, určená původně pro děti v mateřské škole, je použitelná i v dalším vzdělávání. Klíčem k úspěchu je zájem a kreativita učitele. Ten obohatí základní téma o nové aspekty, přidá soutěživé prvky, podpoří kolektivní spolupráci, vede děti k sebereflexi vlastního výkonu. Vychází přitom z možností dané skupiny dětí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.