Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Putování se psem: Třídíme odpad
Odborný článek

Putování se psem: Třídíme odpad

3. 2. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Eva Holíková

Anotace

Článek se věnuje výstupu z projektu Klíčení, aneb rosteme s dětmi pro mladší žáky nazvané Putování se psem a představuje ukázku s názvem Třídíme odpad, která se věnuje ekologickým aktivitám.

Čas přípravy: 30 minut
Čas realizace: 2 hodiny
Prostor: klubovna/příroda
Roční období: kdykoli
Počet účastníků: libovolný
Věková kategorie: 3.–5. ročník/9–11 let

Cíle:

 • Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, sociální a personální.
 • Využívá získaných zkušeností a znalostí, vědomě třídí odpad. Ví, kde jsou kontejnery na tříděný odpad.

Motivace:

Ať se snažíš sebevíc, vždy něco zůstane! Ano, je to tak. Každý člověk za svůj život vytvoří obrovské množství odpadu. Ne každý ale musí skončit nevyužitý, recyklace je řešení.

Potřeby:

Pracovní list pro všechny děti, krabice „s odpadem“. Výkresy, šablony popelnic, kódy pro třídění odpadu, obrázky, fixy – pastelky, nůžky, lepidlo, krabice či koše s označením dle druhů odpadu, kartičky na hru ve dvou či více barvách (podle počtu skupinek), stopky, metodické materiály pro skupinky (pomůcka k práci při tvorbě plakátu).

Tento metodický list má k dispozici pracovní list P3A (viz přílohy).

Náhled pracovního listu P3A

Provedení:

S nejmenšími dětmi můžeme začít třeba takto: Vedoucí usadí děti do kruhu – sám je jeho součástí. Do středu kruhu umístí zatím uzavřenou krabici s odpadem (PET lahev, staré noviny, vybitá baterie…). Zahájí rozhovorem s dětmi.

 • Co to je odpad? 
 • Kam doma vyhazujete staré noviny, plastové lahve? Proč to děláte?
 • Na co jsou barevné popelnice – kontejnery?

Potom krabici otevře a požádá děti, aby vybraly věci, které nepatří do „obyčejné“ popelnice (v krabici nemusí zůstat vůbec nic). Vybídne každé dítě, aby si vzalo jeden předmět z krabice. „Všechny odpadky někam patří. Zkuste si najít kamaráda, který ponese svůj odpad do stejného kontejneru jako vy.“

Až se děti přeskupí, požádá je, aby řekly ostatním, k jakému barevnému kontejneru se svým odpadem spěchaly. Všechny předměty pak děti vrátí do krabice – pokud třídíte v klubovně odpad, můžete je uložit přímo do nádob k tomu určených. Nakonec rozdá dětem pracovní listy a vyzve je k jejich vyplnění.

Po ukončení této aktivity je dobré si připomenout, proč jsme některé předměty do kontejnerů nevyhodili.

U dětí starších by součástí povídání mělo být také zjištění toho, zda děti znají značky, které se na obalech používají.

Pak děti rozdělíme do dvou (případně více) pracovních skupin. Každá skupina dostane větší papír (velikost A3 postačí), obrysy popelnic, kódy pro třídění odpadu, menší obrázky odpadků, pastelky nebo fixy, nůžky a lepidlo. Vyzveme děti k práci. „Pokuste se vytvořit jednoduchý plakát, který by ostatním poradil, jak správně odpad třídit! Nezapomeňte na správné barevné označení třídicích popelnic, obrázky i jednotlivé kódy umístěte tam, kam tento odpad patří.“

K dispozici dětem pro práci dáme i různé materiály o třídění odpadu (můžete si je najít na internetu), používaných značkách a značení. Děti si mohou samostatně, případně s naší dopomocí svá řešení ověřit.

Vyrobené plakáty můžeme společně vyvěsit v klubovně do místa, kam ukládáme náš odpad. Pokud ještě nemáme, je dobré připravit si a umístit v klubovně i koše (nebo krabice) na tříděný odpad.

V další části schůzky zařadíme hru, při které si děti ověří získané znalosti. Děti ponecháme v týmech, které vznikly při předchozí aktivitě. Každý tým se postaví na jednu stranu místnosti. Doprostřed místnosti instruktor či vedoucí umístí „kontejnery“ na tříděný odpad. Je vhodné umístit minimálně kontejnery (krabice či koše s označením) na papír, plast, bílé i barevné sklo, elektroodpad, biomasu, směsný odpad. Po celém prostoru „rozhodí odpad“ – lístečky s názvy odpadu (např. igelitová taška, lahev od vína, sešit, mastný papír…), s kódy odpadků (např. PET, PP, PAP…) i číselnými kódy (4, 6, 22…). Všechny lístky připravíme ve dvojím (či vícerém) barevném provedení – každý tým bude sbírat pouze lístky vylosované barvy.

Na povel vedoucího kolektivy začínají třídit. „Podívejte se kolem sebe, spousta odpadu nám znečistila klubovnu. Teď záleží jen na vás, jestli jej dokážete správně vytřídit. Pusťte se do práce!“ Jako pomůcka může dětem posloužit i vytvořený plakát z předchozí aktivity, případně další dříve používané materiály.

Po ukončení třídění všemi týmy zkontrolujeme společně obsah jednotlivých kontejnerů. Za špatně zařazené lístky můžeme připočítávat např. trestné vteřiny k času družstva. Nezapomene si vysvětlit, proč bylo zařazení chybné a kam odpad skutečně patří. Vítězí družstvo, které v nejkratším čase roztřídilo správně „svůj odpad“.

Máte-li v blízkosti klubovny kontejnery na tříděný odpad, můžete k nim společně zajít a vytříděný odpad vyhodit společně tam, kam skutečně patří.

Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Příroda, Pomoc, Překonání a Poznání.

Přístup k dětem se specifickými vzdělávacími potřebami:

U dětí s dyslexií a dysgrafií může nastat problém při řešení pracovního listu. Je třeba jim dát větší časovou dotaci na zpracování, neboť čtenářská dovednost je narušena vývojovou vadou. U činnostního zaměstnání se zapojí do aktivity, ale je třeba respektovat obecná doporučení pro práci s těmito dětmi (viz doporučení v úvodu metodiky).


Další rozsáhlé informace (jako např. výsledky zmíněného dotazníkového šetření) a hlavně všechny materiály včetně všech metodických a pracovních listů naleznete ke stažení zdarma na webových stránkách www.kliceni.cz.

Toho, kdo si jednotlivé výstupy projektu stáhne a měl by chuť se zapojit a být nápomocen, pracovní tým Klíčení žádá o zpětnou vazbu. Materiály jsou úmyslně k dispozici pouze v elektronické podobě, jelikož se neustále při práci s nimi rodí nové a nové nápady, proto se stále pracuje na aktualizaci všech metodických listů a jejich doplňování, a tak Pionýr bude vděčen za jakékoliv připomínky. S případnými náměty, radami či kritikou se obraťte na kontakty na uvedených webových stránkách projektu Klíčení. 

S případnými náměty, radami či kritikou se obraťte na kontakty na uvedených webových stránkách projektu Klíčení
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
117.19 kB
PDF
Pracovní list P3A
pdf
137.7 kB
PDF
P3 - Třídíme odpad

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Holíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Spec. vzdělávací potřeby:

dyslexie