Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak se z žáků stali adoptivní rodiče
Odborný článek

Jak se z žáků stali adoptivní rodiče

31. 3. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Jana Chalupová

Anotace

V tomto příspěvku chceme na zcela konkrétním příkladě ukázat, že činnost žákovského parlamentu nemusí být jen formální, ale že i dnešní děti jsou schopny empaticky, zodpovědně a velmi účinně jednat a rozhodovat se.

V základní škole Novoborská v Praze 8 existuje Žákovský parlament již velmi dlouho. Pochopitelně, že od počátku své činnosti hledal svou tvář. Cesta to nebyla lehká. Učili se nejen ti, kteří ho vedli, ale i jeho dětští členové. Dospělí museli čelit nebezpečí „žalování" na kamarády i vyučující, vyřizování osobních sporů apod. Znají to asi všichni, kteří tuto formu mimovýukové práce s dětmi používají.

Po letech zkušebního provozu se skutečně Žákovský parlament našel a jeho činnost lze označit za přínosnou. Nejlépe se osvědčilo jeho vedení ředitelem školy, žákům se tak plní přání hovořit a řešit problémy přímo s nejodpovědnější osobou. Oceňují, že si pravidelně jednou týdně najde čas a bere je jako rovnocenné partnery. Pochopitelně se jeho členové musí učit své připomínky předkládat a prosazovat odpovídající formou. Také ale vědí, že na jejich oprávněné připomínky bude reagovat a hledat nejlepší řešení. Jsou tak vtahovány do školního dění a mají zájem nejen o zlepšování školního prostředí, ale i výuky a mimoškolní činnosti.

Do Žákovského parlamentu jsou na začátku školního roku voleni zástupci z 5. - 9. ročníku. Volební kampaň není jednotná, třídní učitelé a třídy volí způsob odpovídající právě jim. Někde více diskutují, jinde volí tajně nebo veřejně. V průběhu školního roku lze zástupce i vyměnit - pokud není třída s jeho zastupováním spokojena.

Na první schůzce mezi sebou zvolí předsedu. Před několika lety přišli s nápadem vybrat mezi sebou takového žáka, který bude schopen řešit jejich osobní problémy (šikanu, neúspěch, pocit nespravedlnosti) sám bez účasti dospělých - školního ombudsmana. Vždycky se totiž ve škole najde ten, který je spolehlivý, empatický, dovede poradit. Výběr ale není opravdu jednoduchý, protože důvěrné informace nesmějí být zneužity, aby o tom „věděla celá škola". A ta naše má zvláštnost - děti z různých ročníků se mezi sebou nejen znají, ale také spolu kamarádí. Vůbec přitom nezáleží na věku.

Školní ombudsman se pak dětem představí, má svou schránku důvěry. Tak je i zabezpečeno, že se „problémy" nedostanou do neoprávněných rukou. V minulých dvou letech řešili ombudsmani několik případů velmi úspěšně. Byly to opravdu silné osobnosti, které si dokázaly vybudovat nejen pocity důvěry u ostatních, ale i autoritu.

Adopce na dálku v praxi

Parlament pracuje s připomínkami svých spolužáků, s jejich nápady a návrhy, přenáší je na pravidelné schůzky. Využívá také ankety. Tímto způsobem zjistil, že žáci mají zájem o adopci na dálku, ale i o adopci pandy červené v ZOO Praha, o zlepšení prostředí ve škole a v její jídelně, o zavedení automatu na pití i na mléčné výrobky, kdy má proběhnout sběr papíru a na co se použijí získané peníze.

V roce 2003 tak byla adoptována Vanitha Kharvi z Indie. Jejím snem je stát se učitelkou. Pravidelně posílá našim dětem dopisy a informuje o svém studiu. Patří mezi vynikající studenty. Finanční podpora z naší školy jde na školní uniformu, pomůcky, tréninkové programy.

V roce 2006 byl adoptován Dennis Guti z Ugandy. Jeho snem je zase stát se lékařem. Od něj jsme dostali zatím dva dopisy. Ví, že bez finanční podpory adoptivních „rodičů" by nemohl dále studovat, protože rodiče nevydělávají dost peněz. Finanční podpora je opět na pomůcky, uniformu, obuv i na závěrečné zkoušky. Pochlubil se, že od zahájení adopce nevynechal výuku.

Parlament na nemalé finanční požadavky - 7 000 a 5 000 Kč - reagoval v předvánočním čase vyhlášením dalšího mimořádného sběru papíru. Udělal mu velkou propagační akci. Plakáty, besedy v jednotlivých třídách, v hodinách třídnických, jazyků, komunikace, výchovy k občanství, zkrátka při každé vhodné příležitosti se hovořilo o těchto dětech, o jejich životních podmínkách, o jejich přáních. Naše děti jim spontánně psaly dopisy, informovaly o našich zvycích - adventu, Mikuláši, Štědrém dni. Z dopisů a dalších činností byla uspořádána ve vestibulu školy výstavka. Obrázky a některé dopisy pak předány Vanithě a Dennisovi.

Ovšem největší radost měli úplně všichni z množství sběru. Opravdu snad nebylo jediné dítě, které by se této akce nezúčastnilo. A získaná suma - neobvykle vysoká - 12 120 Kč stačila pokrýt náklady na obě děti na celý rok.

Myslím, že naše děti prokázaly neobvyklou schopnost empatie a zodpovědnosti, parlament pak svůj význam a také organizační schopnost. I kdyby to byla jediná kladná věc v jeho činnosti, zaslouží si velkou pochvalu. Pro nás je to důkaz, že i dnešní děti lze takto získat a nadchnout.


Z ankety o prospěšnosti žákovského parlamentu:

„....Paní ředitelka a učitelé se dozvědí něco víc o našich názorech a pocitech ...Také žáci mají větší přehled o tom, co se bude ve škole v nejbližší době dít."
„....Přes parlament se konsolidovaly vztahy s vyučující..."
„....řeší se problém kolektivní viny..." „...využívat nekolektivní tresty..."
„....snížení vandalismu na WC zavedením služeb z řad žáků o velké přestávce..."
„...jeho vliv byl účinný při podezření u krádeže mobilu...."
„...naučíme se argumentovat..."
„...spojuje to učitele s žáky..."
„...povedlo se, aby byly kuchařky milejší..."
„...adopce na dálku, zlepšení jídelny..."
„...v parlamentu se o mnohých věcech mluvilo, ne všechny se ale vyřešily..."
„...pomohl od nejmenších věcí, jako jsou zrcadla na záchodech..., až po ty největší - např. zlepšení školní jídelny, upřímnějším chováním jejich zaměstnanců."

Z práce v Mediální výchově - novinový článek

Čas adventní patří mezi ty nejkrásnější. Toto období lidé prožívají různě. Ve většině rodin se něco děje - přichází přece čas pohody, klidu a svátků. Jsou to pouze čtyři týdny, které však uplynou jako voda. Připomíná nám je také adventní věnec se čtyřmi svíčkami. Každým zapálením jedné z nich jsme blíže Štědrému dni. Mnohé domácnosti už provoněly vanilkové rohlíčky a další cukroví, jinde už znějí koledy. Ale toto období je stejně hlavním potěšením pro děti, které se těší nejen na dárky a sníh. A ani u nás - v ZŠ Novoborská - na advent nezapomínáme. Ať se už jedná o výzdobu tříd, vestibul školy s velkým svítícím věncem nebo zpívání koled.

Ale letos je vše trochu jiné. Dostali jsme totiž dva dopisy od našich na dálku adoptovaných dětí - Vanithy a Dennise. Díky jim jsme pochopili, jak velmi málo stačí těmto dětem ke štěstí a radosti. Z našich peněz ze sběru papíru mohou studovat, zakoupit si učebnice, tašku i školní uniformu. Bez naší finanční podpory by to opravdu nešlo, protože jejich rodiče nevydělávají dost peněz. A mají zajímavé životní cíle - Vanitha se chce stát učitelkou a Dennis zase lékařem.

Zmíněnými dopisy jsme byli tak motivováni, že jsme mimořádným sběrem papíru získali 12 000 Kč. Všichni jsme z toho měli obrovskou radost, protože se ještě nikdy nenasbíralo tolik papíru. Tato suma bohatě postačí na jejich celoroční školné i zájmovou činnost. A už se těšíme na další dopisy, abychom se dozvěděli, jak jsou naše adoptivní děti ve škole úspěšné a jak se jim vede. A pevně věříme, že si na nás i teď o svátcích vzpomenou, jako my myslíme na ně.

Žákyně IX.B Jaryna Cvyk, Anna Horáková a Veronika Nouzová

Z dopisů adoptivním dětem

Hello Vanith!

My name is Ludvík Meister and I am 14 years old. I want to write about how we celebrate Christmas in Czech Republic. In Czech Republic our Christmas are starting with advent which has exactly twenty four days. On the 5th of December little children are visiting saint Nicolas in evening. They will sing a Christmas carols and Nicolas will give them sweets. But saint Nicolas as a holiday we celebrate on 6th of December. On 23rd of December people are buying small evergreens and they will decorate it with decorations and they wrap the tree with nice and shiny lights.

We are taking chocolate every day from the advent calendar because it is our custom. And we are taking last chocolate from calendar on 24th of December and on 24th December we have Christmas Eve. We are celebrating Christmas because Jesus Christ was born. Every Christmas Eve he visits every house and he gives people presents but only for those, who are good. And we have a rumor here that if you wait without eating some food then you will see gold piggy but I didn't see any gold piggy. In our school we have holidays on Christmas. We go to school on 23rd of December and then we have two weeks holiday. Well that is all. I hope that you have great results and lot of friends.

Ludvík

Dear Denis,

Christmas is very beautiful in the Czech Republic. But weather is crazy. The first day was raining, second day was snowing and third day was sunny weather. But snow wasn't being a long time and in this year was it too.

Our school through that celebrated Christmas and on Christmas time was change. Every corridor was very beautiful decorated and in every class were Christmas decorations. Some classes had advent wreath. We are doing a lot of traditions, for example: four Sundays before Christmas started advent and every last day the week, we set on fire on of advent candles. This tradition we did do in this year too. Even lot of learning in our school was Christmas mood. Every learning was finished in Friday 21st of December, when we were in school to 12 o'clock. Our class can saw very interesting show, when my friend and his helper show us some magic. When this show finished, every class was having Christmas celebration and we were giving some presents and eating a lot of Christmas sweets.

Bohdan Štěpánek

Pozn. Dopisy záměrně neprošly jazykovou korekturou, aby byly co nejvíce autentické a vystihovaly jazyk konkrétních žáků.


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Chalupová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občanská společnost a škola
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Princip sociálního smíru a solidarity

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída