Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Centra aktivit: Roční období
Odborný článek

Centra aktivit: Roční období

3. 4. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Učitelé škol zapojených v projektu

Anotace

Žáci 1. ročníku v jednom dni pracují v centrech aktivit a plní úkoly podle pokynů v zadání na téma „Roční období“. V hodnotícím kruhu svou práci odprezentují.
Doporučený ročník/počet zapojených žáků: 1. ročník/4 skupiny - realizováno s 27 žáky
Doporučený počet zapojených učitelů: 1 vyučující a 1 asistent (vychovatelka)
Časový rozsah: 1 den, 1. – 5. vyučovací hodina

Příprava (pouze vyučující)

Připraví si zadání do center aktivit[1] – příloha č. 1, jednotlivé pomůcky (pracovní listy – příloha č. 4, věty – příloha č. 3, označení ročních období – příloha č. 2, papíry, dostatečné množství novin, časopisů, letáků). Věty je lepší zalaminovat a teprve potom rozstříhat. (60 minut)

Den před realizací se žáci losem rozdělí do čtyř skupin. V těchto skupinách děti pracují po celou dobu projektu.

Průběh a vyhodnocení

Žáci během jednoho dne projdou všemi centry.

Žáci se schází v jednotlivých centrech a připravují si pomůcky podle pokynů v zadání. Rozdělí si jednotlivé role.

První centrum

 • čtení pokynů a jednotlivých úkolů
 • práce v centrech skupinová nebo samostatná. 

Vyučující dohlíží na práci dětí, pomáhá. V centru ateliér pomáhá asistent (vychovatelka).

Druhé až čtvrté centrum

 • žáci přecházejí do druhého centra, připraví si potřebné pomůcky
 • čtení pokynů a jednotlivých úkolů
 • práce v centrech skupinová nebo samostatná

Hodnotící kruh

 • hodnotící kruh řízený vyučujícím. 

Postupně má každá skupina slovo, aby odprezentovala svou práci. Uvede klady a zápory společné a samostatné práce v jednotlivých centrech.

Je zde prostor na připomínky, poděkování, výtky, rady pro další práci. Vyučující každou skupinu zvlášť vyhodnotí.


[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Učitelé škol zapojených v projektu

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Přílohy - viz http://old.zslesni.cz/prurezova_temata_vystupy.php