Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit
Odborný článek

Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit

Anotace

Článek předkládá informaci o Sbornících metodických námětů pro 1. a 2. stupeň ZŠ, které vznikly v rámci projektu CZ.1.07/1.1.09/03.0028. Autory námětů jsou učitelé ze základních škol se sídlem v Liberci - Lesní 575/12, Sokolovská 328, Křížanská 80, ul. 5. května 64/49 a základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Husova 142/44. Navazovat budou články s praktickými ukázkami ze Sborníků.

Projekt je zaměřen na „netradiční způsob“ výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou formou center aktivit.

Představujeme Vám ukázky ze Sborníků metodických námětů pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Sborníky vznikly v rámci projektu „Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů“. Hlavním cílem projektu bylo využít zkušenosti získané v projektovém vyučování a při práci formou center aktivit podpořit v běžné vzdělávací praxi na školách aktivní metody učení při naplňování cílů a očekávaných výstupů průřezových témat. Projektová výuka nabízí žákům možnost netradičním způsobem poznávat reálné životní situace, řešit problémy a diskutovat o nich s vrstevníky, nacházet smysl získaných poznatků. Předložený soubor námětů byl vytvořen zkušenými učiteli, je ověřen pedagogickou praxí.

Metodické náměty jsou řazeny podle ročníků a průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech a mediální výchova). Každý námět je zpracován v přehledné tabulce, která obsahuje mimo jiné i podrobný popis postupu při realizaci projektové výuky.

Sborník si můžete stáhnout na webu projektu včetně doprovodných aktivit, pracovních listů, přípravy interaktivní výuky a dalších materiálů. V seriálu s názvem Centra aktivit vám představíme vybrané metodické náměty z těchto sborníků.
 
Věříme, že ve sbornících naleznete zajímavé náměty pro rozvoj aktivních metod výuky i ve svých vyučovacích jednotkách. Jsme přesvědčeni o přínosu této vzdělávací metody pro rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Proč realizujeme projektové dny?

Vnímáme potřebu rozvíjet v dětech takové schopnosti a dovednosti, které jim pomohou plnohodnotně se uplatnit v současné společnosti. Projektové vyučování nabízí možnost získávání poznatků aktivní formou, kdy děti samy objevují jevy a souvislosti. Tyto poznatky pak mají trvalejší charakter a motivují děti k dalšímu zkoumání a objevování. V rámci projektových dnů se žákům nabízí celá řada zajímavých témat a reálných situací, s nimiž se ve svém životě mohou setkat. Klademe rovněž důraz na rozvoj dovednosti spolupracovat a vhodně komunikovat.

Proč se učíme v centrech aktivit?

Díky práci formou center aktivit u dětí rozvíjíme komunikační dovednosti a spolupráci. Podporujeme jejich přirozenou zvídavost a touhu poznávat nové věci. Při činnostech v centrech děti zapojují více smyslů, čímž dochází ke snadnějšímu pochopení probírané látky. Úkoly jsou vypracovány tak, aby děti mohly nahlédnout na danou problematiku z více úhlů pohledu, nacházet různá řešení a následně se dopracovat k určitému závěru. Získají tak prostor k utvoření vlastního názoru. Tímto způsobem se děti více aktivizují a zvyšuje se tak jejich zájem o výuku.

Za projektový tým

Ing. Tomáš Řebíček,
hlavní manažer projektu „Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů“


Ukázka pochází ze sborníku metodických námětů Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit, který vznikl jako výstup z projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.
Webová podpora:  http://www.zslesni.cz/projekty.html

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tomáš Řebíček

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.