Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Drobná relaxační etuda
Odborný článek

Drobná relaxační etuda

25. 3. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Simona Šedá

Anotace

Příspěvek popisuje relaxační aktivity, které mohou pomoci odstranit únavu žáků, zvýšit jejich koncentraci, pozitivně žáky naladit, odlehčit atmosféru ve třídě apod.

V rámci Osobnostní a sociální výchovy by se žáci měli naučit také efektivně si organizovat svůj čas, předvídat stresové situace a umět jim předcházet. Naším cílem by proto, kromě vytvoření vizuálně příjemného a zdravotně odpovídajícího prostředí třídy a budování návyků zdravé životosprávy, mělo být rovněž navazování pozitivních sociálních a citových vztahů mezi jednotlivými žáky i mezi nimi a pedagogy navzájem. Uvědomění si vnitřních hodnot a budování pozitivních vztahů k sobě samému i ke svému okolí zvyšuje odolnost našich žáků vůči fyzickým i duševním stresům, které s sebou život nutně přináší.

Následující relaxační aktivita vám může pomoci odstranit únavu žáků, zvýšit jejich koncentraci, pozitivně žáky naladit, odlehčit atmosféru ve třídě apod.

Příběh o malém hrošíkovi

Žáci utvoří uzavřený kruh tak, aby každý z nich stál pravým bokem do středu kruhu.

Učitel začne vyprávět příběh o malém hrošíkovi. Stojí přitom uprostřed kruhu a příběh doprovází pohyby rukou ve vzduchu. Může si však vybrat i jednoho ze žáků a pohyby předvádět názorně na jeho zádech. Žáci učitele sledují a stejnými pohyby přes oblečení masírují jemně záda spolužáka před sebou. Je třeba, aby učitel vyprávěl příběh pomalu a dělal při vyprávění pauzy, aby žáci měli na provádění masáže dostatečný časový prostor a aby celá aktivita probíhala v klidné a přátelské atmosféře.

„V jedné zoologické zahradě žil veselý hrošík. Celý den běhal, dováděl a skotačil (plochami obou dlaní masírovat jemným tlakem v různém tempu celou plochu zad). Jednou zase tak lumpačil a nevšiml si louže (prstem nakreslit na záda elipsu). Uklouzl (plochami obou dlaní přejet od ramen směrem k pasu), rozjely se mu nohy (plochami obou dlaní přejet od středu zad k ramenům a následně od středu zad k bokům) a plácl s sebou (oběma rukama zlehounka plácnout do spolužákových zad). Musel přijít ošetřovatel (spojenými prsty „do špetičky" pomalu „kráčet" po zádech), vzít hadici, roztočit kohoutek (spojenými prsty od středu kreslit zvětšující se spirálu), hrošíka osprchovat (jednotlivými prsty zlehka bubnovat po celé ploše zad), pěkně namydlit (dlaněmi přejíždět po zádech), někde ještě zůstal kousek bláta (zlehýnka poštipovat - nesmí bolet!), pěkně dočista znovu osprchovat (jednotlivými prsty zlehýnka či trochu silněji bubnovat po celé ploše zad), vzít velikánskou osušku a hrošíka pěkně dosucha utřít (přejíždět dlaněmi po zádech). Tááááááááák - a teď byl hrošík zase krásně čistý a voňavý. Ošetřovatel ho ještě několikrát pohladil po zádech (hladit záda) a hrošík utíkal hrát si s ostatními hrošími kamarády, kteří už na něj netrpělivě čekali."

Co důležitého žák dělá v průběhu aktivity:

 • realizuje verbální instrukci pomocí hmatu
 • odhaduje míru a intenzitu své činnosti s ohledem na spolužáka (jak moc, co je příjemné a co už ne)
 • vyjadřuje se o svých pocitech slovně (v rámci reflexe)
 • naslouchá ostatním spolužákům (v rámci reflexe)

Co může tato aktivita žákovi přinést:

 • poznává význam dotyků
 • vnímá pocity svého těla
 • koriguje svou činnost na základě vlastního prožitku
 • snaží se o svých pocitech mluvit (rámci reflexe)
 • pokouší se vcítit do pocitů druhých
 • uvědomuje si důležitost střídaní pracovních a relaxačních činností

Instrukce

 • Aktivitu je vhodné zařadit například na začátku hodiny pro navození pozitivní atmosféry ve třídě, při výrazné únavě žáků před zahájením myšlenkově náročnější činnosti, pro zklidnění žáků po výrazné pohybové aktivitě, jako úvodní motivaci k bližšímu seznámení s oblastí citů či emocí.
 • Je třeba žákům připomenout, že mají právo se aktivity nezúčastnit, pokud by jim byla jakkoli nepříjemná.
 • Upozornit na přiměřenost dotyků (tak aby to bylo spolužákovi příjemné, nedotýkat se jiných částí jeho těla).
 • Místo kruhu mohou žáci utvořit dvojice kamarádů (pokud se jedná např. o nový třídní kolektiv, žáci se ještě příliš neznají a tělesný kontakt by pro některé z nich mohl být nepříjemný). Aktivitu je třeba v tomto případě zopakovat dvakrát, aby se žáci v roli maséra vystřídali.

Reflexe po činnosti

Pokud jsme jen chtěli výše uvedenou relaxační aktivitou odstranit únavu žáků, pozitivně je naladit či aktivizovat jejich smysly před náročnější činností, může být reflexe velmi krátká.

Příklady možných otázek:

 • Jak se ti příběh o hrošíkovi líbil?
 • Jak se teď cítíš?
 • Je ti příjemněji, než ti bylo před masáží zad?
 • Líbila se ti tato aktivita? Proč?
 • Co se ti líbilo nejvíc?

Chceme-li však aktivitu využít jako motivaci pro bližší seznámení se světem citů a emocí, je vhodné reflexi věnovat delší čas a zabývat se tématem do větší hloubky.

Příklady možných otázek:

 • Byly ti dotyky příjemné?
 • Dotýkáš se rád jiných lidí?
 • Jsi rád, když se tě lidé dotýkají?
 • Jaké dotyky jsou ti příjemné?
 • Kdy se ti nelíbí, když se tě lidé dotýkají?
 • Chceš říct, proč se ti to nelíbí?
 • Jak dát najevo tomu druhému, že se ti dotyky nelíbí?
 • Co ti může jiný člověk dotykem sdělit?
 • Co mohou dotyky vyjadřovat?
 • Kdy může být dotyk lepší než slova?
 • Kdy mohou dotyky působit formálně (nevyjadřují žádný vztah)?
 • V jakých situacích může dotyk nahradit slovo?
 • Vzpomínáš si na nějaký dotyk, který ti byl velmi příjemný či naopak velmi nepříjemný?

Uvedená aktivita může posloužit jako drobné relaxační cvičení i jako motivační část pro úvod do problematiky citů a emocí. Žáci ji obvykle vnímají velice kladně. Prostřednictvím této aktivity žák lépe poznává sám sebe a navazuje bližší a neformálnější vztahy se spolužáky ve třídě.

 

Zvuk zakletý v kruhu

Žáci utvoří uzavřený kruh, kleknou si čelem do jeho středu a následně se posadí na paty. Natažené ruce položí dlaněmi na podlahu tak, aby se z obou stran křížily s rukama spolužáků. Úkolem žáků je předávat zvuk, vytvořený plácnutím jedné dlaně o podlahu, v rytmickém tempu po kruhu vytvořeném z rukou. Jedno plácnutí dlaní znamená pokračování zvuku stejným směrem, dvě mění směr jeho šíření na opačnou stranu. Úkol je obtížný tím, že ruce žáků jsou překřížené, žák tedy musí tlesknout dříve, než druhou rukou tleskne spolužák. Pokud navíc některý žák tleskne dvakrát, obrací se směr tleskání.

Například: žák 1 - pravá ruka (1x), žák 3 - levá ruka (1x), žák 2 - pravá ruka (1x), žák 4 - levá ruka (1x), žák 3 - pravá ruka (1x), žák 5 - levá ruka (2x), žák 4 - pravá ruka (2x), žák 5 - levá ruka (1x), žák 3 - pravá ruka (1x), žák 4 - levá ruka (2x), žák 3 - pravá ruka (2x), žák 4 - levá ruka (1x), žák 2 - pravá ruka (1x), žák 3 - levá ruka (1x), žák 1 - pravá ruka (1x), žák 2 - levá ruka (2x), žák 1 - pravá ruka (1x)

Co důležitého žák v průběhu aktivity dělá:

 • reaguje na zvukový a zrakový podnět
 • řeší nenadálou situaci (změna směru)
 • soustředí se na činnost spolužáků
 • ovlivňuje svou činností úspěšnost celé skupiny

Co může tato aktivita žákovi přinést:

 • zlepšuje smyslové vnímání
 • procvičuje schopnost koncentrace
 • soustředí se na sledování daného jevu
 • reaguje na aktuální situaci

Instrukce:

 • aktivita výrazně zlepšuje koncentraci žáků a současně svou náročností nutně vede k občasnému selhání reakcí; je proto vhodné ji zařadit např. při výrazné únavě žáků před zahájením plnění myšlenkově náročnějšího úkolu či jako aktivní pohybovou relaxaci po dlouhodobější jednotvárné aktivitě; je rovněž možné uvedenou činnost využít jako motivaci k problematice úspěšnosti jednotlivce a skupiny;
 • je vhodné, aby učitel využil možnosti, kterou mu tato aktivita nabízí (instrukce jsou velmi jednoduché, průběh aktivity není třeba korigovat zvenčí), a stal se aktivní součástí skupiny žáků;
 • u větších skupin je lepší vytvořit více menších kroužků; žáci jsou častěji zapojeni do hry a aktivita je tak pro ně zábavnější;

Reflexe po činnosti

Pokud je záměrem pomocí uvedené relaxační činnosti aktivizovat smysly žáků před plněním náročnějšího úkolu, může být následná reflexe krátká.

Příklady možných otázek:

 • Jak se ti aktivita líbila?
 • Co tě překvapilo?
 • Co ti připadalo nejtěžší?

Chceme-li však aktivitu využít jako motivaci pro úvod do problematiky sebehodnocení jednotlivce či jako východisko pro diskusi o možných reakcích skupiny na úspěšnou či neúspěšnou činnost některého jejího člena, je vhodné se reflexí zabývat podrobněji.
Příklady možných otázek:

 • Jak hodnotíš svoji činnost v rámci skupiny?
 • Byla činnost skupiny spíše úspěšná nebo spíše neúspěšná? Proč si to myslíš?
 • Podílel ses nějak na neúspěchu skupiny?
 • Přispěl jsi nějak k úspěchu skupiny?
 • Reagovala nějak skupina na výsledek tvé činnosti?
 • Byl na tom podobně jako ty i jiný člen skupiny?
 • Pokud ano, pomohlo ti to? Proč?
 • Napadá tě nějaký způsob, jak by se dala úspěšnost skupiny při plnění úkolu zlepšit?
 • Bylo pro tebe důležité i něco jiného než jen splnění úkolu?
 • Jaké reakce na tvou činnost nebo činnost tvých spolužáků si zaznamenal?
 • Které reakce ti připadaly nepřiměřené?
 • Reakce koho se ti líbily? Proč?

Uvedená aktivita může posloužit jako osvěžující relaxační cvičení i jako motivační část pro problematiku hodnocení činnosti jednotlivce v rámci skupiny i skupiny jako celku. Žáci obvykle vnímají poměrně častý počáteční neúspěch a zmatky s úsměvem a aktivita přispívá k navození uvolněné a pozitivní atmosféry. Případný neúspěch jednotlivce je méně výrazný, neboť ve skupině je vždy víc podobně neúspěšných žáků.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Simona Šedá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Psychohygiena
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí