Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ
Odborný článek

Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ

12. 2. 2014 Základní vzdělávání
Autor
P. Šimonová; P. Šebešová (eds.)
Spoluautor
Mgr. Petra Boháčková

Anotace

Co potřebuji já, co potřebuješ ty - tak se jmenuje ukázka z knihy Enviromentální výchova na ZŠ a SŠ. Popisuje konkrétní realizovanou lekci na jedno z možných témat EVVO. V tom případě se zabývá chovem a potřebami hospodářských zvířat. V úvodu jsou popsány cíle, očekávané výstupy, následují využité metody, vlastní popis hodiny a další tipy na využití. Tato struktura je dodržována v celé publikaci.

Cíl

Žák:

 • popíše potřeby hospodářských zvířat;
 • nalezne analogii mezi potřebami hospodářských zvířat a člověka;
 • vyjmenuje některé důsledky omezení životních potřeb zvířat z důvodů působení člověka;
 • navrhne, jak změnit špatné podmínky, v nichž je zvíře chováno, tak, aby docházelo k většímu uspokojování potřeb zvířete.

Základní charakteristika přípravy

Téma: Chov hospodářských zvířat, potřeby zvířat
Autor: Petra Boháčková
Věková skupina: 7. třída ZŠ
Čas: 90 minut

Stručný popis hodiny

Žáci nejprve přemýšlejí nad svými potřebami. Po zhlédnutí videa shrnou, jaké jsou potřeby hospodářských zvířat. Zpracují informace o konkrétních podmínkách v hospodářském chovu a na základě rozboru vzorového dopisu napíší dopis chovateli, ve kterém použijí získané poznatky. Na závěr porovnají potřeby lidské a hospodářských zvířat.

Doporučené očekávané výstupy EV

Senzitivita
Žák vlastními slovy vypráví nebo napíše životní příběh daného organismu, vyjádří podobnosti a rozdíly se svým vlastním životem a vyjádří své stanovisko k jeho smrti či omezení životních potřeb vinou působení člověka.

Použité metody

Metoda Jaké dovednosti žák rozvíjí
Skupinová práce
 • naslouchá ostatním
 • dělí si role na základě domluvy s ostatními
 • při plnění úkolu bere v úvahu více možných hledisek a způsobů řešení
 • snaží se domluvit na společném řešení
Vennovy diagramy
 • rozlišuje konkrétní společné a rozdílné rysy (vlastnosti) dvou či více srovnávaných jevů
 • zobecňuje nebo konkretizuje (společné je vždy obecnější než jedinečné

Využití ve výuce

Lekci lze rozdělit do dvou vyučovacích hodin, které na sebe bezprostředně nenavazují. V tom případě ukončete první hodinu po zhlédnutí a reflexi videa a novou hodinu začněte aktivitou 3 – prací s textem.

Druhou část lekce je možné realizovat v hodině českého jazyka (práce s textem, rozebrání formálních náležitostí dopisu, napsání vlastního dopisu).

Popis hodiny

  Aktivita Čas Pomůcky
1. E – Co potřebuji já  15 minut Pracovní list (příloha 1.1 je součástí knihy)
2. U – Video  20 minut Video Let’s ask animals – zeptejme se zvířat Pracovní list (příloha 1.1 je součástí knihy) 
3. U – Vzorový dopis a článek 25 minut  Vzorový dopis – pracovní list (příloha 1.2 je součástí knihy), text s informacemi (příloha 1.3 je součástí knihy) nebo novinový článek  
4. R – Dopis chovateli  20 minut  
5. R – Vennovy diagramy 10 minut Pracovní list (příloha 1.1 je součástí knihy)

1. Co potřebuji já

Rozdejte žákům pracovní listy (příloha 1.1 je součástí knihy) a nechte je vyplnit první úkol: Zamysli se nad tím, co všechno potřebuješ, abys prožil hezký den (přemýšlej o tom, co bys v průběhu dne dělal/a). Své postřehy zapiš.

Žáci zapíší, poté své zápisy sdílejí ve dvojici, následuje sdílení ve třídě. Zapisujte při něm výpovědi žáků na tabuli či velký papír a nechte zápis na očích až do reflexe videa.

2. Video

Pusťte žákům video Let´s ask animals – zeptejme se zvířat. Film je k dostání u Společnosti na ochranu zvířat. Při jeho sledování si žáci zapisují odpovědi do tabulky v pracovním listu. Potom opět proveďte nejprve sdílení ve dvojicích a pak v celé třídě. Potřeby hospodářských zvířat zapište na tabuli.

Následuje reflexe videa. Porovnejte na tabuli potřeby lidí (podle zápisu evokace) a zvířat, graficky je znázorněte (propojte, co je stejné apod.). Poté žáci vyplní nedokončené věty v pracovním listu. Dejte prostor krátkém společnému sdílení.

3. Vzorový dopis a článek

Každý sám si nejprve přečte první vzorový dopis v novém pracovním listu (příloha 1.2 je součástí knihy). Pak nechte žáky rozdělit se do zhruba čtyřčlenných skupin tak, aby v každé byli zastoupeni čtenáři obou dopisů.

Ve skupině potom žáci vyhledají a do pracovního listu zapíší formální náležitosti dopisu (odesílatel, příjemce, styl jazyka). Na tabuli zapište správné odpovědi na základě společného sdílení. Potom žáci pracují ve skupinách (3–4 žáci ve skupině). Přečtou si novinový článek, který k tématu najdete, nebo text z pracovních listů Žijeme spolu aneb Jak na téma ochrany zvířat (příloha 1.3 je součástí knihy) a vyhledají v něm, co chovatel dělá špatně.

4. Dopis chovateli

Žáci napíší ve skupině dopis chovateli, ve kterém mu vysvětlí, co a proč dělá špatně a jak to napravit. Dopis musí mít i všechny formální náležitosti.

Skupiny dopisy vystaví, žáci procházejí a čtou dopisy a hodnotí, zda jsou dodržena kritéria:

 • dopis obsahuje formální náležitosti;
 • je vysvětleno, co je špatně a proč;
 • je navržena náprava.

Domluví se ve skupině a rozdělí čtyři body k těm, které se jim líbí (na dopis nakreslí puntík). Nakonec je vybrán jeden dopis za třídu.

5. Vennovy diagramy

Na závěr žáci pomocí metody Vennovy diagramy porovnají potřeby člověka a hospodářských zvířat: Na konci pracovního listu jsou nakreslené dva kruhy s průnikem uprostřed. Každý kruh představuje jednu zporovnávaných věcí, zde tedy potřeby člověka a potřeby hospodářských zvířat. Žáci do kruhů zapisují jednotlivé potřeby – ty, jež mají zvířata i lidé společné, zapisují do průniku, ty, kterými se odlišují, zapisují do samostatných částí kruhů. Poté, co žáci svou práci dokončí, můžete vytvořit společný Vennův diagram na tabuli, kam zapisujte podle odpovědí žáků.

Tipy na další aktivity, varianty

 • Nepsat dopis, ale e-mail, nebo zkoumat rozdíl mezi dopisem a e-mailem.
 • Při evokaci by šla dobře využít metoda volného psaní (její popis najdete ve výukové hodině Krajina).
 • Ukázky dopisů můžete použít/využít v angličtině – takže hodinu můžete zařadit do více předmětů.

Literatura a odkazy

SSEV Pavučina (2006). Žijeme spolu aneb Jak na téma ochrany zvířat. Praktická příručka pro pedagogy 2. st. ZŠ a pedagogy SŠ. Praha.

Steelová a kol. (2007). Další strategie k rozvíjení kritického myšlení. Příručka III. Praha: Kritické myšlení.

http://www.spolecnostprozvirata.cz/ – Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP

http://www.ochranazvirat.cz/ – Nadace pro ochranu zvířat

Reflexe

Publikace přináší 17 konkrétních příprav na hodiny Enviromentální výchovy pro 2.st. ZŠ a SŠ. Všechny materiály jsou ověřeny prostřednictvím Sdružení Tereza a hodí se vám přesně ve chvíli, kdy nevíte jaké EVVO téma zařadit do výuky, mátemálo času na vymýšlení aktivit, chybí vám zajímavý nápad, chcete rozvíjet u dětídovednosti kritického myšlení. V popisu lekce se setkáte s těmito částmi: Stručný popis hodiny, cíle, doporučené a očekávané výstupy, použité metody, využití ve výuce, popis hodiny, další typy na aktivity, varianty a literaturu a odkazy. Součástí jsou i přílohy pracovních listu apod.

Uvedená hodina byla realizována v 7. ročníku. Autorka nabízí i další možnosti využití, které jsou popsány části tipy na daší aktivity.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
P. Šimonová; P. Šebešová (eds.)

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní listy, video, psací potřeby, velký papír