Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Řeč novinových titulků
Odborný článek

Řeč novinových titulků

Anotace

Většina z nás celkem spolehlivě dokáže rozlišit sdělení pocházející ze seriózních nebo bulvárních médií. Dokážeme však pojmenovat, čím se tato sdělení liší a jaké mají charakteristické znaky? Víme, co se od titulku v tištěném zpravodajství očekává? Následující lekce nabízí činnosti, ve kterých se žáci na konkrétních příkladech mohou se stavbou mediálního sdělení a s funkcí titulků seznámit.

Noviny a jejich titulky

Poznáme, odkud pocházejí?

Úkol

Rozdáme žákům nakopírované pracovní listy. Jejich úkolem je přiřadit titulky k odpovídajícím textům. Při řešení úkolu vycházejí ze svých dosavadních zkušeností s bulvárním a seriózním tiskem a z jejich specifického způsobu vyjadřování. Rozdíly ve způsobu vyjádření zdůrazňuje fakt, že všechny tři texty popisují stejnou událost.

Deník Blesk, resp. Bleskově.cz, žáci poznají snadno - klíčové jsou výrazy: mega, elegantní přelévání financí, kumpán, když mu padla, prostě se vypařil, věk aktéra uvedený v závorce (viz Pracovní list - řešení). Požádáme žáky, aby vysvětlili, proč přiřadili tento text právě k Blesku, a svá tvrzení doložili příklady v textu. Argumenty zapisujeme na tabuli.

Společně tak definujeme specifické znaky bulvární novin - expresivita, hovorové až nespisovné výrazy, zjednodušenost, familiárnost, nadsázka. Zábavní funkce sdělení je nadřazena informační.

Mladá fronta Dnes (iDnes) a Právo (Novinky.cz) se naproti tomu způsobem vyjádření příliš neliší, žáci správné médium určí pravděpodobně pouze prostřednictvím citace serveru blízkého zdroje. Důvodem je fakt, že obě média patří do stejné skupiny médií, někdy označovaných jako seriózní. Jediný významný rozdíl mezi nimi je v tomto případě pouze v jisté opatrnosti, s níž se Právo oproti Mf Dnes vyjadřuje o nejistém pachateli loupeže (měl ukrást x ukradl). Mladá fronta Dnes je zde rezolutnější.

Charakteristickými znaky seriózních médií je proto neutralita, uměřenost, až strohost, malá snaha o barvitost líčení, odkazování k oficiálním zdrojům. Informativnost je nadřazena zábavě.

Po přiřazení titulků k článkům a správným médiím si žáci vystřižené lístečky nalepí do sešitu či na čistý list papíru.

Ověření

Ověřte společně definované znaky bulvárních a seriózních médií. Do skupin rozdáme vždy jeden seriózní a jeden bulvární deník (Mf Dnes + Aha, Lidové noviny + Blesk apod.). Úkolem žáků je vypsat a porovnat titulky na prvních třech stranách novin. Své výsledky skupiny prezentují ostatním (hodnotíme porozumění textu, přesnou aplikaci zadaných kritérií, správnost vyjadřování). Žáky motivujeme pochvalou, potleskem... Úkol můžeme oživit počítáním vykřičníků v titulcích bulvárních novin, popř. zvolání typu Šok! Hrůza!

Funkce titulku v tištěném zpravodajství

Aktivitu doplníme vysvětlením funkce titulku v tištěném zpravodajství. Pravidla je vhodné využít také při psaní titulků ve školních novinách.

Titulek
nadpis a u většiny tiskovin obvykle hlavní poutač, který svým ztvárněním a umístěním zásadně ovlivňuje působení tiskoviny. Má informační, orientační i estetickou funkci. Titulky jsou podle tvaru a významu jednoduché, složené, kombinované a stabilní.
Praktická encyklopedie žurnalistiky

Hlavním úkolem novinového titulku je upoutat pozornost čtenáře, a to graficky i obsahově. Má vyjadřovat podstatu textu, který uvozuje, má být informativní i zajímavý. Měl by čtenáře upoutat natolik, aby ho nalákal k přečtení článku. V žádném případě ale nesmí být v rozporu s článkem nebo slibovat, co čtenář v článku nenajde. Titulek by proto měl být stručný a výstižný. Délka jednoduchého titulku (tj. bez podtitulku) by se měla pohybovat kolem osmi slov a titulek by měl by obsahovat sloveso.

Ačkoli čtenáři čtou titulek jako první, při psaní zprávy je obvykle posledním úkolem. Ve většině redakcí autor článku titulek sice navrhuje, avšak konečné slovo mívá editor, který jej vytvoří (pozmění) s ohledem na rozsah textu a uspořádání stránky, tj. podle místa, které lze titulku věnovat.

Dnešní zpravodajství vyžaduje, aby základem titulku bylo sloveso v aktivním tvaru a aby titulek obsahoval jednoznačný podmět. Jednoduše je tak pojmenován aktér události a zároveň vyjádřeno drama, akce. Současně se článek stane srozumitelnějším a bližším čtenáři.

Porovnejte:

Vánoce na sněhu zažijí jen návštěvníci hor

X

Vánoce na blátě

Soud zrušil mylnou exekuci armádního majetku

X

Mylná exekuce armádního majetku zrušena

Dražba odlitků ňader slavných žen vynesla přes 735 000 korun

X

Ňadra slavných žen vydražena za 735 tisíc

Zvláštní řečí titulků hovoří tzv. bulvár. Bulvární titulky bývají kratší, expresivnější, tisknou se obvykle větším písmem. Často se v nich vyskytují vykřičníky, nebo bývají dokonce psány formou otázky k aktérům (Nicol, co to bříško?)

Literatura a použité zdroje

[1] – OSVALDOVÁ, B.; HALADA, J. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2. vydání. Praha : Libri, 2002.
[2] – Svět průřezových témat, I. stupeň ZŠ. Praha : Raabe, 2006.
[3] – Svět průřezových témat, II. stupeň ZŠ. Praha : Raabe, 2006.
[4] – Bleskově.cz. [cit. 2008-02-04]. Dostupný z WWW: [www.bleskove.cz].
[5] – Idnes.cz. [cit. 2008-02-04]. Dostupný z WWW: [www.idnes.cz].
[6] – Novinky.cz. [cit. 2008-02-04]. Dostupný z WWW: [www.novinky.cz].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
165.04 kB
PDF
Pracovní list
pdf
151.37 kB
PDF
Pracovní list - řešení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Zuzana Zejdová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Vydání různých deníků z jednoho dne (např. Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Blesk, Aha) - do skupin, nakopírované pracovní listy pro každého žáka, nůžky, lepidlo, psací potřeby tabule, učebna přizpůsobená skupinové výuce