Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > V. Adventní koncert ZŠ Nerudova v Říčanech
Odborný článek

V. Adventní koncert ZŠ Nerudova v Říčanech

10. 1. 2008 Speciální vzdělávání
Autor
Jitka Macháčková

Anotace

Příspěvek informuje o zajímavé tradici adventních koncertů pořádaných školou pro žáky s různým stupněm mentálního postižení a o možnosti rozvoje klíčových kompetencí žáků prostřednictvím spolupodílení se na přípravě a realizaci společenské akce.

Základní škola Nerudova v Říčanech, kde jsou vzděláváni žáci s různým typem mentálního postižení a s kombinovanými vadami, pořádala dne 28. 11. 2007 již V. Adventní koncert, jehož výtěžek je věnován na dovybavení školy nábytkem pro žáky. Celá akce je pořádána pod záštitou starostky města Ing. A. Mrázové. V letošním roce byl koncert pořádán i na počest 20. výročí znovuotevření budovy školy od její celkové rekonstrukce.

Každoročně na pódiu Městského kulturního střediska v Říčanech vystoupí řada našich populárních umělců. Ti zde vystupují bez nároku na honorář. V uplynulých letech to byli mj. Marie Rottrová, Václav Neckář, Michal David, Viktor Sodoma, Věra Martinová, Richard Pachman, Jakub Smolík, Josef Fousek a další. Letos to byli Věra Martinová, Jakub Smolík, Hana Horecká, Richard Pachman, Miroslav Paleček, Heidi Janků a Marek Černoch.

V průběhu pěti let škola získala na dovybavení cca 340.000,- Kč, v minulých letech byly zakoupeny např. DVD přehrávače, nové televizory do tříd, výškově nastavitelný nábytek do všech učeben, zařízení do výukového bytu, nábytek pro čtyři třídy, softwarové vybavení do PC stanic. V letošním roce škola získala celkem 96.000,- Kč, které budou využity na obnovu nábytku ve dvou třídách.

Děti se na adventní koncert chystají již od září. Připravují pro sponzory a účinkující malé dárečky a vánoční přáníčka. Každý rok chystají jiné, např. vánoční hvězdy z filce, perníčky, pečivo z vizovického těsta, ozdobné kořenky, zápichy s vánoční tematikou, svícny.

fotofoto

foto


Ukázky žákovských prací

V rámci příprav adventního koncertu učitelky rozvíjejí a prohlubují klíčové kompetence žáků, např.:

 • kompetence pracovní při výrobě dárků v hodinách pracovních činností, přípravě a výzdobě sálu a šaten účinkujících, uspořádání panelů s logy sponzorů, navrhování a výrobě programů na koncert v hodinách informatiky;
 • kompetence komunikativní - rozvoj komunikačních dovedností při rozhovorech se známými osobnostmi, neboť celá akce vrcholí předáváním květin a dárků s přáníčky vystupujícím;
 • kompetence sociální a personální - zásady slušného chování; respekt k druhým lidem, snaha navazovat a upevňovat dobré mezilidské vztahy;
 • kompetence občanské - taktní, ohleduplné a společensky přijatelné chování a jednání nejen se známými osobnostmi, ale i mezi sebou navzájem, poznání a respektování společenské normy.

Do přípravy celé akce zařazují učitelky i průřezová témata, protože je možné velmi dobře propojit nenásilnou formou:

 • osobnostní a sociální rozvoj - komunikace;
 • výchovu demokratického občana - občan, občanská společnost a stát;
 • mediální výchovu - tvorba mediálního sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti;
 • žáci školy vydávají časopis Školáček, ve kterém zveřejňují prvotní informaci před konáním adventního koncertu a po jeho skončení v něm akci zhodnotí.

Tradice adventních koncertů učí žáky vytyčovat si vzdálenější cíle, plánovat cesty jejich dosažení, dává smysl a hodnotu dlouhodobé práci a přináší žákům pocit úspěchu i prožitek zhodnocení a ocenění vlastního pracovního úsilí. Adventní koncert se tak stává milým dárkem, který žáci dávají sami sobě.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jitka Macháčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence občanské
 • "zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Mediální výchova
 • fungování a vliv médií ve společnosti
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída