Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Téma Mezinárodní den zvířat ve 2. třídě
Odborný článek

Téma Mezinárodní den zvířat ve 2. třídě

Anotace

Článek popisuje realizovaný výukový blok na téma Mezinárodní den zvířat ve 2. třídě ZŠ v časovém rozsahu 5 hodin.

Mezinárodní den zvířat byl vyhlášen jako úmluva ekologů v roce 1931 ve Florencii. Jeho smyslem bylo upozornit na situaci ohrožených druhů. V dnešní době se svátek týká již všech zvířat naší planety. Den 4. říjen byl vybrán na počest Sv. Františka z Assissi, který svůj život zasvětil mimo jiné péči o nemocná a opuštěná zvířata a v tento den zemřel.

Výukový blok jsem realizovala ve 2. třídě, kde se na začátku října v anglickém jazyce probírá lekce Zvířata (učebnice Happy House 2). Žáky to velmi baví, protože různá zvířata mají doma a rádi chodí do zoo. Z toho důvodu jsem kromě "standardního" učiva zapojila i část o záchranném programu zoologických zahrad ČR. Do bloku jsem začlenila předměty český jazyk a literatura, matematika, hudební výchova a průřezové téma Enviromentální výchova.

Úvod do výukového bloku:

Žáci jsou zvyklí na to, že každý blok začíná aktivitou, ve které se dozví téma. Tentokrát žáci sestavovali název z rozházených písmen napsaných na tabuli. Vzhledem k věku žáků hádali pouze "den zvířat" (i tak tak to bylo pro některé obtížné). Po rozluštění tématu se žáci ve dvojicích v lavici domlouvali na tom, proč by mohla zvířata mít svůj mezinárodní den (pamatovali si Den Země, takže jim to nedělalo problém).

HV:

Děti vytvořily libovolné dvojice a zapisovaly všechny písničky, ve kterých je zmíněno nějaké zvíře. Pro zvýšení motivace dvojice, která vymyslela nejvíce písní, získala samolepku zvířete. Po přečtení všech názvů písní jsme si pustili a zazpívali jejich nejoblíbenější zpracovnání písně Malé kotě z roku 1962.

ČJ:

Žáci se rozdělili náhodně do skupin podle losovátek (dle DUM Losovací kartičky) a dostali za úkol napsat abecedu tak, aby každé písmeno bylo na jednom řádku. Poté měli k co nejvíce písmenům napsat zvíře, které na dané písmeno začíná. Po určité době měli možnost se jít podívat na tabuli, kde byl zobrazen interaktivní plán Zoologické zahrady Praha s názvy zvířat (viz Mapa). Protože je mapa zaujala, trávili pak přestávky objevováním funkcí interaktivního plánu a čtením údajů o zvířatech. Sami si pak zorganizovali soutěž, kdo nejrychleji najde...

Autor díla: Jitka Zukalová

Další část bloku byla věnovaná vyhledávání údajů v textu. Nejprve jsme si společně ukázali na stránkách Zoo Praha tabulku s informacemi o době otevření a přečetli si ji. Poté jsem žákům modelovala, jak budou hledat odpovědi na otázky a několikrát jsme si to společně vyzkoušeli. Pak teprve žáci dostali list s údaji o Zoo – doba otevření, vstupné a krmení, který jsme si spolu prošli a vysvětlili, co kde najdou. Pak teprve žáci začali samostatně pracovat (většina žáků to zvládla sama bez pomoci učitele).

M:

List k matematické části obsahoval dvě slovní úlohy k vyřešení. Třetí slovní úlohu žáci zkusili formulovat sami. Kdo nemohl nic vymyslet, inspiroval se zadanou úlohou. V úlohách žáků různá zvířata většinou utíkala z výběhu.

Po zapsání úlohy si  žáci mohli vymalovat obrázek s tématem ZOO (žáci rádi vybarvují). Jedna žákyně vymyslela zajímavou slovní úlohu, kterou jsme řešili společně druhý den na tabuli pomocí grafického znázornění: V ZOO měli 5 opic. 3 opice porodily po 2 mláďatech, ale 1 uteklo. Kolik mláďat zůstalo?

EV:

Následující hodinu jsme se vrátili k úloze o koni Převalském a jeho chovu v Zoo Praha. Povídali jsme si o zvířatech, která jsou ohrožená a o úloze zoologických zahrad (viz Naše poslání a Pomáháme jim přežít). Aby si žáci lépe představili, jak probíhá návrat kriticky ohrožených druhů do volné přírody, zhlédli jsme několik videí, o kterých jsme si po skončení povídali. První bylo video o transportu koní Převalského do Mongolska, které zaujalo zejména chlapce díky zapojení Armády ČR. Další dvě byla o nosorožcích - o transportu nosorožců do Afriky ze ZOO Dvůr Králové a druhé o tom, jak se nosorožcům v Africe daří.

Literatura a použité zdroje

[1] – MAIDMENT, Stella; ROBERTS, Lorena. Happy House 2 Class Book New Edition. 1. vydání. Oxford, 2009. 71 s. ISBN 9780194730259.
[2] – Naše poslání. [cit. 2013-10-15]. Dostupný z WWW: [http://www.zoopraha.cz/vse-o-zoo/nase-poslani].
[3] – Transport koně Převalského. [cit. 2013-10-15]. Dostupný z WWW: [http://www.youtube.com/watch?v=_8Ko6K0Co_w].
[4] – Mapa Zoo Praha. [cit. 2013-10-15]. Dostupný z WWW: [http://www.zoopraha.cz/navsteva/mapa].
[5] – Pomáháme jim přežít. [cit. 2013-10-15]. Dostupný z WWW: [http://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/pomahame-jim-prezit].
[6] – Naši nosorožci v Ol Pejetě v srpnu 2011. 2011. [cit. 2013-10-15]. Dostupný z WWW: [ http://www.youtube.com/watch?v=RJMGFDlsehY].
[7] – Poslední šance pro severní bílé nosorožce . 2010. [cit. 2013-10-15]. Dostupný z WWW: [ http://www.youtube.com/watch?v=UTGNEzbdJwE].
[8] – SUCHÝ, Jiří; ŠLITR, Jiří; ŠTĚPÁNEK , Miroslav. Malé kotě. 1962. [cit. 2013-10-15]. Dostupný z WWW: [http://www.purpulo.cz/zabava-pro-deti/vesele-pisnicky/3614/jiri-suchy-male-kote/].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
169.92 kB
PDF
Text Zoo Praha
pdf
116.21 kB
PDF
Slovní úlohy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
6. 11. 2013
Při propojení předmětů prostřednictvím jednoho tématu může učitel využít nejen obvyklé aktivity a činnosti z jednotlivých předmětů, ale také smysluplně rozvíjet u žáků další dovednosti a kompetence. Samozřejmě je možné se pouze nechat inspirovat jednotlivými činnostmi a jejich řazením v rámci tématu a "napasovat" je na jiné, které se více hodí k aktuální situaci (s ohledem na tematický plán a školní vzdělávací plán). Článek tak může ukázat cestu, jak pracovat s metodou tematického vyučování.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy, interaktivní tabule a internet

Vazby na materiály do výuky: