Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > CLIL - Druhá světová válka. Bitva o Británii
Odborný článek

CLIL - Druhá světová válka. Bitva o Británii

6. 11. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Radek Hanuš

Anotace

Aktivita „Secret message“ představuje jednoduché zařazení CLIL do výuky dějepisu. Pro vyučujícího neznamená žádnou složitou a zvlášť náročnou přípravu. Potřebujeme krátký text v angličtině. Může nám posloužit krátká věta či souvětí k danému tématu nebo například citát historické osobnosti. Tento text rozčleníme na 6 – 8 dílčích úryvků či lépe řečeno útržků. Úkolem žáků je sestavit takovou „tajnou zprávu“ do smysluplného textu. Sestavení zprávy představuje výchozí bod aktivity CLIL. Po seznámení se s novou slovní zásobou mohou navazovat otázky a úkoly související s tématem, či společná diskuze.

Secret message

Příkladem této aktivity je samostatná práce, kterou jsem vytvořil pro výuku předmětu dějepis v 9. ročníku základní školy k tématu „2. světová válka – Bitva o Británii“. Aktivita je úvodem do výuky historických souvislostí bitvy o Británii. Žáci pracují ve dvojicích. Jejich úkolem je sestavit 7 kartiček s úryvky textu (tajné zprávy), aby dávala smysl. Úryvky textu na kartičkách mají následující podobu: „IHAVENO; THINGTOOF FERBUTB; LOOD; TOILS,TE; ARSAN; DSWEAT“. Obsahem zprávy je část prvního projevu Winstona Churchilla v parlamentu po jmenování premiérem Velké Británie 13. května 1940. Sestavený text zprávy zní: „I have nothing to offer but blood, toils, tears, and sweat“ (Nemohu vám nabídnout nic než krev, dřinu, slzy a pot). Po složení zprávy žáci zapíší text do sešitu s mezerami mezi slovy. Větu následně přečtou, pod vedením vyučujícího nebo s využitím slovníků přeloží do češtiny. Popřípadě vysvětlí smysl neznámých slov. Na tuto práci bude navazovat řízený rozhovor v českém, popřípadě anglickém jazyce, podle úrovně jazykových dovedností pedagoga. Cílem diskuze je, aby žáci pochopili a vysvětlili, proč britský premiér sliboval obyvatelům království „krev, dřinu, slzy a pot“. Sami by měli přijít na to, že Velká Británie se stala další napadenou evropskou zemí ze strany hitlerovského Německa a měli by si umět lépe představit atmosféru ohrožené vlasti i odhodlání Britů bránit svou zemi.

Podrobnou podobu pracovního listu pro aktivitu „Secret message“ obsahuje příloha č. 1 této práce. Mou upřímnou snahou bylo, aby jej mohl použít i vyučující, který je méně zdatný v praktickém používání anglického jazyka. Kromě připravených kartiček zde pedagog nalezne i soupis možných použitelných frází při CLIL. Tato aktivita je však vhodná a použitelná i pro pedagogy, kteří neoplývají kvalitními jazykovými dovednostmi v oblasti praktického použití anglického jazyka. V takovém případě se může vyučující pouze omezit na správné složení dílčích úryvků a kompletaci textu. Pokyny při práci, následná diskuze, úvahy a řízený rozhovor už mohou probíhat v mateřském jazyce.

Závěr

Aktivita CLIL, o které pojednává má práce, byla vyzkoušena v praktické hodině, abych se ujistil o její efektivitě a vhodnosti. “Secret message” se věnovali žáci 9.A naší školy během vyučovací hodiny dějepisu přímo pod mým vedením. Celkový čas, který se žáci věnovali této aktivitě a činnostem s ní souvisejícím byl 18 minut. Práce probíhala v následujících krocích: 1. Motivace, vysvětlení, zadání práce (2 minuty), 2. Samostatná práce, skládání zprávy, zapsání do sešitu (7 minut), 3. Čtení textu zprávy, překlad (2 minuty), 4. Řízený rozhovor, diskuze (7 minut). 

Žáky práce evidentně bavila a přitahovala. Zcela nenásilně, s nadšením a ochotně se poté zapojili do diskuze, která byla hlavním cílem aktivity. Zařazení aktivity CLIL “Secret message” mohu hodnotit jako velice úspěšné, motivující a silně efektivní. Na základě své osobní zkušenosti s CLIL mohu potvrdit, že se jedná o progresivní metodu. Je velmi vhodná pro zařazení do výuky odborného předmětu dějepis díky široké škále možností jejího využití. Především při výuce dějin anglicky mluvících zemí bude působit její zařazení pedagogem přirozeně a konstruktivně.

Literatura, odkazy

MŠMT. Content and Language Integrated Learning v ČR, MŠMT ČR [online]. Msmt.cz, 2004. <http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/content-and-language-integrated-learning-v-cr>.

Winston Churchill [online]. c2013. Dostupný z WWW: <http://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Winston_Churchill&oldid=54678>


 Tento a další materiály ke stažení najdete na http://uk-liberec.cz.


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Radek Hanuš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Zdokonalovací kurz cizích jazyků - UK, Liberec.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Mezioborove presahy: