Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Téma Podzim ve 2. třídě
Odborný článek

Téma Podzim ve 2. třídě

31. 10. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Jitka Zukalová

Anotace

Článek popisuje tematický blok na téma Podzim ve 2. třídě v časovém rozsahu 6 hodin. Blok propojuje učivo ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Matematika a její aplikace, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace a Člověk a svět práce. Práce je naplánovaná tak, aby žáci byli co nejvíce aktivní.

Cíl

Cílem výuky bylo upevnit a procvičit aktuálně probírané učivo z několika předmětů v jednom tematickém celku a to tak, aby žáci byli aktivní. Aktivitu ve výuce měla zvýšit samostatná a párová práce.

Pro výuku v bloku a integraci předmětů jsem se inspirovala u americké autorky Susan Kovalik, která je citována  v článku na stránce nakladatelství Portál. "Integrovaná tematická výuka je otevřený model. Spočívá ve vyhledání tématu, jehož prostřednictvím děti dosahují vzdělávacích cílů formulovaných ve vzdělávacích standardech (vědomostí, dovedností, postojů). Jedná se o zásadní odklon od výuky rozdrobené do 45minutových vyučovacích hodin a vyučovacích předmětů, které jsou realizovány bez vzájemných souvislostí." (Kovaliková, 1995)

Oproti knize Kovalik, která píše o celoročním tématu, si témata vybírám pouze s časovým rozsahem maximálně do týdne, nejčastěji jednoho výukového dne.

Při sestavování tematické výuky jsem si vytvořila schéma s předměty a částečně učivem, které chci upevnit. Dílčí aktivity jsem pak směřovala k tématu PODZIM. Metody jsem se snažila zvolit tak, aby žáci byli aktivní a práce je po většinu času bavila.

Autor díla: Jitka Zukalová

 

Výuka tedy měla za cíl následující dílčí výstupy či učivo z RVP ZV: 

 • žák se seznámí s abecedou a abecedním řazením slov;
 • žák provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly s přechodem přes 10;
 • žák řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace;
 • žák pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích;
 • žák zvládá techniku kresby špejlí, malby vodovými barvami a temperami;
 • žák hodnotí a porovnává svou práci s pracemi jiných;
 • žák vytváří plošné a prostorové kompozice ze stavebnicových prvků a volného materiálu (přírodní materiál).

Písemný projev: žánr písemného projevu: adresa, pozdrav z prázdnin.

Úvodní část:

V úvodní části bloku se žáci dozvěděli, že dnes se nebudou učit klasicky v 45 minutových vyučovacích hodinách, ale propojí si hodiny v jeden blok. Jakému tématu se budou věnovat se dozví, když si vyluští zašifrovanou zprávu. Protože žáci metodu ranní zašifrované zprávy dobře znají (metoda programu Začít spolu), začali hned pracovat. Rychlejší žáci si na druhé straně papíru pospojovali číslice 1 až 48 a vzniklý obrázek vybarvili v barvách podzimu. Po rozluštění zprávy žáci dostali otázku, jestli znají nějakou píseň, která se týká podzimu. Děvčata si vzpomněla na píseň Září od autorské dvojice Svěrák, Uhlíř. Žáci dostali text této písně a poprvé si ji zazpívali. V průběhu výukového bloku zazněla celkem třikrát.

Autor díla: Jitka Zukalová

Evokace:

V další části hodiny žáci vytvořili libovolné dvojice a dostali za úkol napsat věty o podzimu. Minimální počet byl sedm vět. Věty, které vymysleli, si následně postupně prezentovali mezi sebou. Žáci měli možnost si věty, které je zaujaly, dopsat na svůj list.

Autor díla: Jitka Zukalová

Výuka:

Český jazyk

V další části žáci vyučujícímu nadiktovali deset slov, která je napadnou, když se řekne slovo podzim. Slova pak měli za úkol opsat z tabule na papír v abecedním pořadí. Práce probíhala stále ve stejných dvojicích.

Následoval diktát, ve kterém žáci již samostatně psali krátké věty, které vymysleli ve dvojicích v úvodu (kromě první věty Začal podzim.).

Autor díla: Jitka Zukalová

Matematika

Žáci dostali zpět pracovní list s šifrou, na kterém z druhé strany byly tři slovní úlohy vztahující se k tématu podzim. U třetí slovní úlohy měli všichni správně  výsledek, ale část žáků řešila úlohu dedukcí a napsala výpočet 12 + 8 = 20 (z pracovního sešitu znají příklad 12 + ___ = 20). Při následné kontrole jsme si u této úlohy ukázali, jak ve vyšších ročnících budeme počítat s rovnicemi a neznámou x. 

Autor díla: Jitka Zukalová (pozn. Světlá část znázornění není na obrázku vidět.)

Český jazyk

V následující části žáci psali pozdrav Podzimu. Nejprve si zopakovali, co je to adresa a jaké jsou náležitosti psaní pozdravu. První část adresy byla společná - Pan Podzim; kde bydlí a směrové číslo už bylo na žácích. Povinnou část pohledu žáci měli na tabuli (oslovení, obsah, pozdrav, podpis), zbytek si opět vymýšleli sami. Kdo byl hotov, namaloval z druhé strany obrázek. 

Autor díla: Jitka Zukalová

Výtvarná výchova

Žáci si poslechli úryvek z textu Podzim má podivné nápady (Čítanka pro 2. ročník), kde se píše o tom, jak vítr fouká a píská, ohybá stromy a padá z nich barevné listí, do kterého se schovávají brouci. Poté dostali žáci na výběr ze dvou prací. Mohli tuší namalovat kmen stromu s větvemi a k tomu natiskat prstem namočeným do barvy listí, nebo si dojít na zahradu pro listí a to otisknout na čtvrtku a namalovat do něj tuší brouky. Po dokončení práce žáci dávají výkresy na tabuli, kde si je se spolužáky a vyučujícím prohlíží a hodnotí.

 

Autor díla: Jitka Zukalová

 

Autor díla: Jitka Zukalová

Praktické činnosti a prvouka

Následující den jsme s žáky šli procházku do okolí školy. Cestou žáci pojmenovávali stromy a jejich plody, pozorovali a popisovali změny v přírodě. Žáci měli za úkol sbírat různé přírodniny, které se jim budou líbit nebo je nějak zaujmou. Z přírodnin pak po návratu do školy budou vyrábět palety podzimu.

Po příchodu do třídy si každý žák obkreslil podle šablony paletu, vystřihl a lepil na ni přírodniny, které si přinesl. Materiál si žáci mezi sebou různě měnili nebo si chodili pro další materiál na školní zahradu (ve třídě máme dveře na školní zahradu). Dokončené palety si žáci vzali domů nebo vystavili ve třídě. 

Autor díla: Jitka Zukalová

Reflexe

Ve výše uvedeném bloku si žáci procvičili a upevnili učivo v daných předmětech, jak bylo cílem. Všichni žáci byli aktivní, někteří více, jiní méně, ale všichni museli občas přemýšlet (žákům, kterým vyhovuje výuka, kdy jsou pouze pasivní příjemci informací, tento styl výuky nevyhovuje).

Integrovaný žák (ADHD a SPU) výuku zvládá velmi dobře, pouze je nutné udělat několik úprav. Při práci v páru/skupině se při psaní nestřídá, protože nikdo po něm zápis nepřečte (ani on sám). Dále má připravenou slovní úlohu navíc (rád počítá), různá bludiště a ve VV maluje dva obrázky, když je to technika, ve které je úspěšný (což otisky jsou).

Literatura a použité zdroje

[1] – Plánování, metodika a organizace práce. [cit. 2013-10-6]. Dostupný z WWW: [http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=2490].
[2] – HORÁKOVÁ, Zdenka; JANÁČKOVÁ, Zita; PROCHÁZKOVÁ, Eva. Čítanka pro 2. ročník. 1. vydání. Brno : Nová škola s.r.o., 2002. 168 s. ISBN 80-7289-043-3.
[3] – KOVALIKOVÁ, Susan. Integrovaná tematická výuka. 1. vydání. Kroměříž : Spirála, 1995. 304 s. ISBN 80-901873-0-7.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
111.33 kB
PDF
Zpráva
pdf
115.23 kB
PDF
Slovní úlohy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
31. 10. 2013
Článek je inspirací nejen jako praktická ukázka tematického vyučování, ale také jako ukázka implementace méně tradičních metod přípravy na výuku (myšlenková mapa), netradičního diktátu či smysluplného zařazení nácviku psaní pohlednice (adresy). Oceňuji v reflexi důraz na individuální přístup k integrovanému žákovi.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

papírová šablona malířské palety, různé přírodniny, lepidlo Herkules, čtvrtky, tuše, štětce a vodové barvy / tempery, šablony pohledů, pracovní list s šifrou a úlohami, papíry na psaní