Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Téma Rybník ve 2. třídě
Odborný článek

Téma Rybník ve 2. třídě

30. 10. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Jitka Zukalová

Anotace

Článek popisuje výukový blok na téma Rybník ve 2. třídě ZŠ. Mým hlavním cílem bylo vyzkoušet si s žáky metody kritického myšlení, v tomto případě zejména metodu skládankového učení. Cílem pro žáky bylo uvědomit si a prohloubit své znalosti o tématu rybník, vyzkoušet si nový způsob práce ve skupinách, prezentovat práci a zkusit si hodnotit práci spolužáků. Ve třídě je několik žáků s diagnostikovanou poruchou učení, pozornosti a integrovaná žákyně s Aspergerovým syndromem.

Úvod

Téma: Rybník

Ročník: 2.

Časový rozsah: 5 hodin

V textu popisuji průběh výukového bloku na téma Rybník, ve kterém si žáci díky kooperativním metodám rozvíjeli sociální dovednosti a prohloubili znalosti o tématu rybník. Výuka tedy neprobíhala v klasických 45 minutových celcích běžnými výukovými metodami. V úvodu jsem využila metodu vzdělávacího programu Začít spolu - ranní kruh a její součást ranní zprávu. V hlavní části a reflexi práce jsem použila třífázový model učení  E - U - R programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Cíl

 • žák si uvědomí a prohloubí znalosti o tématu rybník
 • žák vyhledá informace v textu a efektivně je využije v procesu učení
 • žák spolupracuje ve skupině při řešení úkolu
 • žák oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí a říkají
 • žák prezentuje svoji práci

Úvodní část 

Ranní kruh: Nejprve jsme si v kruhu na koberci povídali o tom, jak se kdo dnes cítí. Žáci se dozvěděli, že dnes nebudou mít klasické hodiny, ale budou pracovat v bloku, což už znají. O tom, jakému tématu se budeme věnovat, se dozví, když rozluští zakódovanou zprávu.

Ranní zpráva: Žáci si našli libovolné místo ve třídě mimo koberec a začali luštit. Kdo měl hotovo, vrátil se na koberec, kde jsme si povídali. Po určité době šli pomoci spolužákům s luštěním. Ve zprávě se dozvěděli, že dnes budou pracovat ve skupině a tématem bude voda.

Autor díla: Jitka Zukalová

Hlavní část

Evokace:

Brainstorming, párové sdílení: Úkolem žáků bylo napsat vše, co se jim vybaví, když se řekne slovo "rybník". Žáci nejprve pracovali sami, po určité době šli sdílet své poznatky s některým ze spolužáků. Pokud je zaujalo nějaké slovo kamaráda, měli za úkol si ho napsat k sobě na papír. Nakonec si ve dvojici zformulovali otázku k tomu, co by je zajímalo o rybníku. 

Autor díla: Jitka Zukalová

Uvědomění:

Skládankové učení: Nejprve jsem určila pět rádců, kteří si sami vybrali zbylé tři členy skupiny. Každá skupina obdržela desky, kde měla čtyři otázky (Co je to rybník? Kdo jsou obyvatelé dna? Jací zástupci flóry (rostliny) tam rostou? Jací zástupci fauny (živočichové) tam žijí?) a čtyři texty s obrázky, ve kterých byly odpovědi na otázky. Žáci si mezi sebou rozdělili otázky a odpovídající texty, které nalepili na papír. Poté se přesunuli do expertních skupin se stejnou otázkou a textem, kde společně formulovali odpověď na otázku a napsali si ji na papír. Po splnění úkolu se vrátili ke své základní skupině a zbylé členy seznámili se svou otázkou a odpovědí.

Reflexe:

Skupinová práce:  Žáci dostali za úkol vytvořit tematický plakát o rybníku, ve kterém využijí své vědomosti o rybníku a následně jej budou prezentovat ostatním. Kritéria prezentace a plakátu jsme si určili před začátkem práce (čas maximálně 5 minut, čitelnost a alespoň dva údaje od každého experta). Žáci obdrželi pomůcky a začali pracovat na plakátu. Časový rámec byl 45 minut, který kromě jedné skupiny všichni stihli. Skupina poster dokončila při prezentaci první skupiny.

Prezentace skupin: Práci skupiny prezentoval jeden člen, kterého si skupina určila sama. Zbylé skupiny prezentaci po skončení hodnotily - ocenily, co se jim líbilo a dávaly doporučení na změnu, s čímž jsem jim nejprve pomáhala. Nakonec jsem skupinu ohodnotila sama. Hodnocení psali žáci na papírky a po prezenaci je předali skupině.

Autor díla: Jitka Zukalová

Závěrečná část

Poté, co všechny skupiny odprezentovaly svou práci, jsme navázali reflexí práce žáků. Začali jsme prací ve skupině: jak se komu pracovalo, co se povedlo, co by zlepšil či udělal jinak. Žáci diskutovali o výhodách práce ve skupině a o tom, co je nutné pro efektivní práci ve skupině. Dále  vymýšleli a snažili se formulovat, co všechno musí umět, aby mohli vypracovat plakát  a jaké všechny "předměty" dnes měli.

Následující den jsme se k tématu rybník ještě vrátili při čtení pohádky Jak učil starý čáp o rybníku.

Reflexe

Cíle výukového bloku byly splněny - žáci si prohloubili znalosti o tématu rybník, většina dokázala vyhledat informace v textu a předat je dál. Nakonec zvládli pracovat ve dvou skupinách - základní a expertní, přičemž některým žákům zpočátku dělalo problém pochopit přerozdělení skupin do expertních. Ukázalo se jako dobré řešení, že za vůdce základních skupin byli určeni žáci, kteří se v minnulosti osvědčili na základě výsledků jako dobří vedoucí skupin. Žáci pracovali samostatně a práce je bavila. Na reflexi jsem vyhradila jednu hodinu, což se ukázalo jako málo, na druhou stranu ke konci už žáci ztráceli pozornost.

Tento typ práce dle očekávání naprosto nevyhovoval žákyni s Aspergerovým syndromem, která nezvládla metodu skládankové učení a hodnocení. Žáci s poruchou pozornosti práci zvládli velmi dobře. Žákům s SPU pomohli v případě potřeby spolužáci.

Literatura a použité zdroje

[1] – Průvodce naší přírodou. 2002. vydání. Svojtka&Co., 2002. 191 s. ISBN 80-7237-520-2.
[2] – Soubor vzdělávací program Začít spolu 10. 2011. [cit. 2013-10-6]. Dostupný z WWW: [http://www.svchobik.cz/soubor-vzdelavaci-program-zacit-spolu-10-.docx].
[3] – KOŠŤÁLOVÁ , Hana; HAUSENBLAS, Ondřej. Co je E-U-R. 2006. [cit. 2013-10-6]. Dostupný z WWW: [http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty24_eur].
[4] – BANÍK, Pavol; ČISÁRIK, Ladislav. Jak učil starý čáp o rybníku. 1963. [cit. 2013-10-6]. Dostupný z WWW: [http://www.pohadkyprodeti.cz/jak-ucil-stary-cap-o-rybniku/].
[5] – Skládankové učení. [cit. 2013-10-6]. Dostupný z WWW: [http://www.zemeturo.cz/clanek/skl%C3%A1dankov%C3%A9-u%C4%8Den%C3%AD].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
23.44 kB
Dokument
Otázky
pdf
167.97 kB
PDF
Ranní zpráva

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
30. 10. 2013
Tematické vyučování nabízí příležitosti, jak rozvíjet u žáků další kompetence, které nemusí být obvykle zahrnuty v "klasickém vyučování". Také praktická ukázka ranního kruhu nebo stavby hodiny E - U -R může být inspirací nejen pro začínající učitele. Oceňuji komentář v reflexi, který upozorňuje i na problematický aspekt takto připraveného vyučování.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

zašifrovaná zpráva, papíry, materiál do skupin (otázky a texty), pastelky