Odborný článek

CLIL - ON THE FARM

5. 11. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Irena Kozáková

Anotace

Cílem je dokázat identifikovat a pojmenovat různá domácí zvířata, naučit se písničku BINGO, procvičovat výslovnost, pozornost a krátkodobou paměť, porozumět instrukcím v cizím jazyce a posilovat sebedůvěru žáků.

Cíl

Žák

  • identifikuje a pojmenuje různá domácí zvířata, 
  • naučí se písničku BINGO, 
  • procvičuje výslovnost, pozornost a krátkodobou paměť, posiluje sebedůvěru;
  • porozumí instrukcím v cizím jazyce.

Warm – up Activity

Doprostřed tabule umístíme obrázek farmáře a pejska. Pod pejska umístíme písmena B, I, N, G, O. Ukážeme na pejska a dotazem „What’s his name?“ se ujistíme, zda děti pochopily, že BINGO je jeho jméno. Odpovídají větou „His name is Bingo!“
Následuje otázka „What’s your name?“ a všechny děti se postupně představí. „My name is…“ Kolem obrázků a kartiček s písmeny rozmístíme obrázky zvířátek z farmy. Děti již zvířátka trochu znají z kroužku angličtiny, a tak se s nimi můžeme seznámit formou otázek a odpovědí. Ptáme se: „What is it?“ „Is it…“ Děti odpovídají: „Yes, it is…“ Pokynem „Name the animals!“ se ujistíme, že děti již opravdu dokáží všechna zvířátka pojmenovat.

Ukážeme na farmáře a zeptáme se: „Who is it?” Odpovíme: “This is a farmer.“
Zopakujeme si výslovnost písmen B, I, N, G, O. Na písmena ukazujeme na přeskáčku, postupně zrychlujeme tempo, děti se více soustředí, aby neudělaly chybu. Také se dětí můžeme ptát na to, které písmeno je první, druhé, třetí, čtvrté a páté.

Core Activity

Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: CD přehrávač, kartičky s písmeny, obrázkové karty

Rozezpíváme se na známou melodii české písně „Kočka leze dírou“. Zpíváme hlasy zvířátek, které jsme si pojmenovali na začátku hodiny (např. woof woof, miaow miaow atd.).

Pustíme si s dětmi píseň BINGO z CD (2x), pozorně si ji poslechneme a řekneme si, o kom se v písničce zpívá.

V každé sloce se opakují stále stejná slova, jen se postupně vynechávají písmena ve slově BINGO. Písmena jedno po druhém odebíráme z tabule a děti ho nahradí tlesknutím. Děti se píseň učí postupně. Nejdříve zpívají a vytleskávají pouze písmena. Pro snadnější naučení textu napíši na tabuli text písně tak, jak ho vyslovujeme, protože děti ještě nejsou seznámeny s anglickým pravopisem. Je to jen jedna věta, která se stále opakuje.

S celou třídou zpíváme píseň BINGO. Místo „dog“ můžeme v písničce vystřídat ostatní zvířátka, která mohou žít na farmě.

There was a farmer who had a pig,
And Bingo was his name-o.
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O! And Bingo was his name-o!

Classroom language

Učitelka:

What is it? - Yes, it is ...
Co je to? – Ano, to je ...

Who is it?
Kdo je to?

This is a farmer.
To je farmář.

Name the animals.
Vyjmenuj zvířata.

In the BINGO song which letter, is first, second, third, fourth and fifth?
Které písmeno je v písničce BINGO,první, druhé, třetí, čtvrté a páté?

Look again.
Znovu se podívejte.

What’s his name?
Jak se jmenuje?

What’s your name?
Jak se jmenuješ?

Very good.
Velmi dobře.

This is a farm.
Toto je farma.

Listen to the song.
Poslouchej písničku.

Let’s sing.
Zazpíváme si.

Repeat after me.
Opakujte po mě.

Everybody.
Všichni.

Žáci :

It’s a ...
To je ...

His name is ...
Jmenuje se ...

My name is ...
Jmenuji se ...

Extension Activity

Se třídou napodobujeme zvířatka, která mohou žít na farmě. Chodíme jako prasátko: „Walk like a pig“, běháme jako kravička: „Run like a cow“, skáčeme jako ovečka: „Jump like a sheep“, plaveme jako kačenka: „Swim like a duck”, spíme jako kočička: „Sleep like a cat“, létáme jako kuřátko: „Fly like a chicken.“

Tuto aktivitu můžeme také zařadit do hodiny tělesné výchovy.

Závěr

Věřím, že tato práce splnila svůj účel. Prakticky jsem si ji vyzkoušela s žáky 1. a 2. třídy v hodině hudební výchovy. Děti byly ze změny průběhu hodiny nadšené a aktivně spolupracovaly. Názvy některých zvířátek a některé pokyny již znaly z hodin kroužku angličtiny, který vedu v rámci školní družiny, a prožívaly pocity uspokojení, když mi porozuměly a mohly správně odpovědět na mé otázky.

Během aktivit jsem se snažila zredukovat střídání češtiny a angličtiny na nejnutnější minimum, abych předešla určité pohodlnosti některých žáků, kteří čekají na učitelův překlad. Nebylo nutné pojmenovat vše slovy, v mnoha případech jsem uplatnila prostředky neverbální komunikace – gesta, mimiku, obrázky. Děti tak opravdu začnou vnímat i myslet v angličtině.

Písničku BINGO se děti naučily překvapivě rychle. Velmi rády ji zpívají a vyžadují její opakování nejen v hodině hudební výchovy, ale také při našich setkáních v kroužku angličtiny. Holčičky si dokonce do hodiny přinesly své plyšové pejsky. Využila jsem nadšení dětí pro tuto písničku a připravila její dramatické ztvárnění na vystoupení ke Dni matek.

Další zdroje

www.clil.nidv.cz


 Tento a další materiály ke stažení najdete na http://uk-liberec.cz.

Literatura a použité zdroje

[1] – English Time – Průvodce metodikou a moderní vzdělávací materiály pro výuku angličtiny v 1. a 2. třídách základních škol. 1.. vydání. Liberec, 2009.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Irena Kozáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 11. 2013
Aktivita je vhodná pro žáky prvních a druhých tříd začínajících s anglickým jazykem, cvičení není nijak náročné na dětskou pozornost, takže může hravým způsobem pomoci prvnímu kontaktu s cizím jazykem zábavnou a nenásilnou formou.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Zdokonalovací kurz cizích jazyků - UK, Liberec.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Mezioborove presahy: