Odborný článek

Poznejte Evropu!

3. 9. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Evropská komise, zastoupení v ČR

Anotace

Příručka pro učitele k brožuře a vzdělávací on-line hře pro děti ve věku od 9 do 12 let.

Pocházíme z různých zemí a hovoříme různými jazyky, ale evropský kontinent je náš společný domov. Pojďme Evropu poznávat společně! Bude to dobrodružná cesta časem a prostorem a objevíte spoustu zajímavých věcí. Průběžně si můžete vyzkoušet, kolik jste si toho zapamatovali.

Autor díla: Evropská komise, generální ředitelství pro komunikaci

I. CÍLE

 • Podpořit zájem dětí ve věku od 9 do 12 let o Evropu a Evropskou unii
 • Informovat děti o hlavních aspektech života v Evropě
 • Zajistit, aby si děti uvědomily společné dějiny Evropy a její vývoj
 • Představit založení a vývoj EU v tomto kontextu

II. OBSAH

Jednotlivé kapitoly představují hlavní aspekty Evropy a života v Evropě slovem
a obrazem, a to následovně:
 1. Světadíl Evropa – plastická mapa nejvyšších hor, největších jezer, nejdelších řek
 2. Cestování – železnice a silnice, nejdelší tunely a mosty, cestování letadlem a lety do vesmíru
 3. Evropské jazyky – germánské, románské a slovanské, jazyky jiného původu a jazyky menšin, romština
 4. Podnebí a příroda – teplota, změna klimatu, stěhování zvířat a ptáků, roční období
 5. Zemědělství – plodiny, zvířata, zavlažování, trávení volného času na venkově
 6. Moře – mořské pobřeží, ryby a mořští savci, obchodní cesty a rybářství, ochrana
 7. Cesta časem – doba kamenná, bronzová a železná, antické Řecko, Římská říše, středověk, renesance, průmyslová revoluce, objevy a nové myšlenky, moderní svět, kolonialismus a otroctví, válka a mír
 8. Příběh Evropské unie – od Evropského společenství uhlí a oceli po rozšiřování po roce 1989
 9. Co dělá EU – změny klimatu a životní prostředí, euro, možnost svobodně žít, pracovat a studovat v kterékoli zemi, regionální podpora, pomoc chudým zemím, zajišťování míru
 10. Jak EU přijímá rozhodnutí – fungování EU a její orgány
 11. Zítra ... a později – větší zapojení evropských občanů do života demokratické společnosti

Samostatné přílohy obsahují: Čtyřicet známých tváří; Evropská unie a její sousedé – mapa; Poznejte Evropu! Kvíz; a Užitečné odkazy pro vás a vaše učitele (viz níže).

III. TÉMATA VZTAHUJÍCÍ SE K UČEBNÍM OSNOVÁM

Zeměpis: typy krajiny; vliv klimatu; vyvození závěrů z dostupných důkazů; používání map; poloha a místní podmínky, přírodní a člověkem vytvořené prvky životního prostředí; dopad činností člověka na životní prostředí; udržitelný rozvoj.

Dějepis: zařazení osob, událostí a změn do správného časového období; používání dat a slovní zásoby odpovídající dané době; povědomí o smýšlení, postojích a zkušenostech lidí v minulosti; prozkoumání příčin a následků změn; změny a kontinuita; pojetí minulosti.

Moderní cizí jazyky: schopnost čtení, mluvení a poslechu; smysluplná komunikace; uvědomění si rozdílů a podobností; poznávání jiných zemí a kultur.

Sociální a občanské dovednosti: odpovědnost v osobní a veřejné sféře; demokracie; práva a povinnosti; výchova k aktivnímu občanství; etnická identita; individuální a kolektivní rozhodování a využívání zdrojů.

Matematika: údaje o obyvatelstvu, délka/rozloha.

Přírodní vědy: geologie, astronomie, vývoj.

Technika a design: používání nástrojů, vynálezy, větrná energie.

IV. PŘÍKLADY MOŽNÝCH ČINNOSTÍ VE TŘÍDĚ

Zeměpis

 • Vyberte určitou řeku a diskutujte o její úloze v koloběhu vody: vypařování – kondenzace – srážení – déšť, prosakování – vodní toky. Určete hlavní charakteristické znaky řeky, načrtněte jejich grafické znázornění a zahrajte si hru, při níž děti přiřazují kartičky s definicemi ke kartičkám se slovy. K zobrazení snímků evropských řek použijte internetovou adresu (s. 5). www.google.com/earth/index.html
 • Zeptejte se dětí, které evropské země navštívily, a zda si všimly nějakých významných rozdílů, pokud jde o geografii/krajinu/klima atd.
 • Přezkoumejte kladné a záporné dopady dopravy a cestovního ruchu v určité evropské městské/pobřežní oblasti. Zahrajte si na novináře a zjistěte (např. pomocí vytvořeného dotazníku), proč tuto městkou/pobřežní oblast navštěvuje více či méně lidí (s. 6, 7, 18, 34). 

Dějepis

 • Vyberte nějakého slavného Evropana; žáci napíší záznam do deníku na téma „jeden den v životě ...“, který si budou moci přečíst ostatní (osobnost vybraná z přílohy „Čtyřicet známých tváří“).
 • Proberte řecký nebo římský odkaz ve vaší zemi. Navrhněte a zhotovte stolní hru (např. obdobu hry Člověče, nezlob se!) s použitím římských číslic nebo řeckou či římskou verzi „Monopolů“ (s. 20–21).
 • Druhá světová válka: debatujte o tom, jak během druhé světové války žili vaši praprarodiče. Myslíte si, že byli po válce schopni navázat přátelství s lidmi, s nimiž předtím válčili? (s. 28-29). 

Moderní cizí jazyky

 • Vyrobte jednoduchý turistický leták/průvodce pro určité přímořské město v Evropě v jiném jazyce. Nahrajte televizní reklamu nebo vyrobte brožuru, v níž jsou lidé vybízeni k návštěvě tohoto města.
 • Najděte brožuru „Poznejte Evropu!“ v cizím jazyce, kterému se učíte. Přeložte část brožury do svého mateřského jazyka a překlad porovnejte se zveřejněnou verzí. (Brožura je zveřejněna ve 22 jazykových verzích, které jsou všechny k dispozici na internetových stránkách).

Matematika

 • S využitím mapy na straně 37 prozkoumejte pomocí různých měřítek vzdálenosti mezi městy a zeměmi. Zjistěte, jakou dobu by trvalo ujetí této vzdálenosti různými dopravními prostředky.
 • Vyrobte mapu pokladů určitého evropského města/země a udejte jednotlivé souřadnice pro nalezení pokladu.

Přírodní vědy

 • Prozkoumejte pevnost a propustnost hornin. Jaký druh kamene byl použit ke zhotovení některé ze známých soch ve vašem městě a proč? (s. 24)

Technika

 • Použijte různé materiály a výrobky k navržení předmětu, který symbolizuje vaše město nebo zemi, nebo vyrobte model známé pamětihodnosti.

V. ODKAZY UVEDENÉ V BROŽUŘE

VI. TÉMATA VZTAHUJÍCÍ SE K UČEBNÍM OSNOVÁM – ODKAZY NA STRANY

Zeměpis

Typy krajiny (s. 13, 15); vliv klimatu (s. 10, 11); vyvození závěrů z dostupných důkazů (s. 12); používání map (s. 4, Evropská unie a její sousedé); poloha a místní podmínky (s. 13, 14); přírodní a člověkem vytvořené prvky (s. 5, 6, 32); dopad činností člověka na životní prostředí (s. 16,18); udržitelný rozvoj (s. 17, 18, 34).

Dějepis

Zařazení osob, událostí a změn do správného časového období (s. 19–29); používání dat a slovní zásoby odpovídající dané době (s. 19–29); povědomí o smýšlení, postojích a zkušenostech lidí v minulosti (s. 19–29); prozkoumání příčin a následků změny (s. 23–27, 33); změna a kontinuita (s. 24); pojetí minulosti (s. 28). 

Moderní cizí jazyky

Schopnost čtení, mluvení a poslechu (s. 8, 9); smysluplná komunikace (s. 30); uvědomění si rozdílů a podobností (s. 20, 24, 26, 27); poznávání jiných zemí a kultur (s. 29).

Sociální a občanské dovednosti

Odpovědnost v osobní a veřejné sféře (s. 18, 30, 31, 34, 35); demokracie (s. 20, 33); práva a povinnosti (s. 27, 29); výchova k aktivnímu občanství (s. 42, 43); etnická identita (s. 20–23, 26); individuální a kolektivní rozhodování a využívání zdrojů (s. 17, 35, 36).

Matematika

Údaje o obyvatelstvu (s. 38); délka/rozloha (s. 3, 5).

Přírodní vědy

Geologie (s. 15, 27); astronomie (s. 7, 24); vývoj (s. 27).

Technika a design

Používání nástrojů (s. 19); vynálezy (s. 27); větrná energie (s. 32).

 
Brožuru Poznejte Evropu! – stejně jako všechny ostatní uvedené na euhrou.cz je možné získat buď přímo v Evropském domě v otevíracích hodinách nebo na kontaktech knihovna@evropskydum.cz / 255 708 255, kde je možné domluvit počet kusů, způsob vyzvednutí apod.

Zdroj

Evropská komise. Europa.eu: Učitelům. Europa.eu [online]. 2011 [cit. 2013-06-20]. Dostupné z: http://europa.eu/teachers-corner/9_12/index_cs.htm


Vzdělávací stránky EU HROU - http://euhrou.cz/ - nabízí mimo jiné přímo sekci pro učitele, kde jsou uloženy materiály vhodné do výuky, informace o vzdělávacích kurzech, výukové akce pro žáky/studenty v Evropském domě apod. Zde je umístěno rovněž diskuzní fórum pro učitele, které může sloužit jako platforma pro výměnu zkušeností s výukou o EU.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Evropská komise, zastoupení v ČR

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jsme Evropané