Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Vedení ke zdravému životnímu stylu
Odborný článek

Vedení ke zdravému životnímu stylu

27. 2. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Dana Moravcová

Anotace

Ukázka z ŠVP MŠ Čtyřlístek, Praha 2

Jednou z kapitol našeho školního vzdělávacího programu je vedení k životnímu stylu. Jaké jsou naše zásady, jak budeme vést děti a jakými prostředky chceme dosáhnout vytyčeného cíle, to je obsahem našeho příspěvku.


Výchova ke zdravému životnímu stylu je záležitostí všech pracovníků školy. Děti je třeba vést v tom smyslu, že každý je zodpovědný za své zdraví. Děti budou průběžně seznamovány s faktory, které jejich zdraví ohrožují a naopak, s faktory které jejich zdraví ovlivňují pozitivně.

Zásady pro zpracování a realizaci ŠVP z hlediska vedení k životnímu stylu
 • V rámci výchovně vzdělávací práce respektovat pedagogické zásady, zejména pak zásadu věkové přiměřenosti.

 • Využívat náhodných situací a spontánních činností dětí, přiměřeně reagovat a vysvětlovat dětem to, co nechápou, co je zajímá s uvedením co největšího množství konkrétních případů a situací demonstrujících správný postoj či chování; využívat podnětů a nápadů ze strany dětí.

1. Péče o zdraví dětí ve spolupráci s rodinou
 • účinný ranní filtr - vyřazení dětí, které projevují známky onemocnění, z dětského kolektivu
 • vedení dětí k péči o své zdraví, včetně osobní hygieny a správných hygienických návyků
 • upozorňování na možnost nebezpečí úrazů a jejich prevence
 • správné hygienické návyky při sledování médií (TV, PC)
 • osvěta v oblasti zdravé výživy
 • zveřejnění jídelníčků
 • spolupracovat s rodinou ve smyslu podpory dobrého úmyslu školy naučit děti konzumovat jídla pro děti neznámá
 • přesvědčit rodiče o významu mléka pro zdravý vývoj dítěte
 • prevence zubní kazivosti, čištění zubů v mateřské škole
 • spolupráce s dětskou dentistkou, pediatrem, s pedagogicko-psychologickou poradnou, logopedická prevence
2. Zdravá výživa

Ve spolupráci se školní jídelnou a hospodářkou školy zajistit dětem kaloricky vyváženou a pestrou stravu, denně doplněnou o ovoce a zeleninu, včetně mléka a mléčných výrobků.

 • Eliminovat používání potravin s prodlouženou trvanlivostí, uzeniny, omezit slazení nápojů. Častěji zařazovat bezmasá jídla a nahradit je zeleninovými. Nabízet dětem tmavé a celozrnné pečivo, ovocné čaje.
 • Upřednostnit především luštěniny, drůbeží, sojové, rybí maso a zeleninová jídla a saláty.
 • Podporovat a dodržovat pitný režim, a to zejména u dětí, které nemají velkou potřebu pít. Za tímto účelem dětem podávat zejména ovocné čaje, džusy a vitamínové nápoje, nabídnout neslazené pití.
3. Podpora přirozených aktivit dětí

A) V prostředí mateřské školy:

 • ranní cvičení, tělovýchovné chvilky, kompenzace sedavé činnosti pohybovými aktivitami realizovanými spontánně či pod vedením učitelky,
 • využívání pobytu venku, zejména v letních měsících,
 • dětský aerobic, zdravotní cviky, cviky na podporu správného držení těla,
 • dětská jóga, cvičení na RHB balónech, s masážními míčky aj.
 • vybavování škol rehabilitačním TV náčiním a nářadím
 • učit děti účinné relaxaci.

B) Mimo mateřskou školu:

 • předplavecká výchova a otužování dětí v Sokole Vinohrady
 • lyžařské výcviky a pobyty na horách
 • dle zájmu rodičů pobyty u moře
 • pobyty ve školách přírodě
 • celodenní výlety

Zařazovat a obměňovat aktivity dle požadavků rodičů a možností školy.

4. Psychosociální podmínky

K dětem přistupujeme jako k jedinečným, neopakovatelným bytostem, které mají právo již v tomto věku být samy sebou. Právě takové musí být přijímány, a to i tehdy, pokud nenaplňují představy dospělých. Přístup k dítěti je založen na vstřícném a partnerském vztahu, ve kterém převažuje náklonnost a důvěra. Jedině za těchto podmínek vytvoříme pro děti prostor k tomu, aby měly možnost se projevovat, spolurozhodovat, ale i souhlasit nebo oponovat. V přístupu k dětem se bude projevovat uznání a pozitivní motivace.

Ve škole musí být vytvořeno prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, ve škole nesmí být prostor pro strach a stres.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozvoji individuálních schopností každého dítěte. Šanci musí dostat všechny děti (nadané, ze sociálně znevýhodněného prostředí, děti se zvláštními vzdělávacími potřebami).

Učitelky a ostatní zaměstnanci budou používat styl takového vedení, který bude děti podporovat v jejich touze po poznání, bude podporovat spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte.

Učitelky budou podporovat prosociální a neformální vztahy mezi dětmi, zaměří se svým vedením dětí na prevenci šikany a jiných společensky nežádoucích jevů.

Volnost a osobní svoboda dětí bude vyvážená nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat při formálním vzdělávání určitý řád.

Umožněním adaptace dětí v počátcích docházky do MŠ se budeme snažit o bezproblémový přechod dětí z rodiny a jeslí do mateřské školy. Rovněž cílenou prací s dětmi předškolního věku budeme usilovat o klidný přechod dětí na primární stupeň vzdělávání.

Ve vztazích dospělý-dítě, dítě-dítě, dospělý-dospělý se bude projevovat důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, empatie, vzájemná pomoc a podpora.

5. Sexuální výchova

Ve spolupráci s rodiči budou do výchovně vzdělávací práce zařazovány prvky sexuální výchovy, které budou zapracovány do plánů práce s dětmi.

Budou voleny s ohledem na věk dětí a úroveň vývoje jejich myšlení a chápání. V souvislosti s péčí o zdraví dítěte se budou zejména učit pojmenovávat části těla, některé orgány, včetně pohlavních.

V dětech budeme vytvářet povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí, o tom, kde nalézt či jak přivolat pomoc. Povedeme děti k dovednosti umět se bránit zneužívání, ve smyslu vést k dovednosti a umění říci "ne" ve správný okamžik. Ke splnění tohoto úkolu budou využívány zejména modelové situace a dramatická výchova.

6. Využívání počítače v předškolním vzdělávání

Nestandardní metody využívání PC ve vzdělávání předškolního dítěte, bude používáno v souladu s potřebou poskytovat dítěti elementární základy pro život v informační společnosti, v souvislosti s velkým nárůstem informací a rychlostí změn a s nutností rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, efektivně komunikovat, učit se spolupracovat a podílet se na společenských činnostech a rozhodnutích.

 • Při práci s dětmi budou využívány audiovizuální prostředky (např. počítač).
 • Využívány budou především vzdělávací programy a hry určené předškolním dětem a programy zaměřené na předcházení specifickým poruchám učení dítěte.
 • Děti budou vedeny k dodržování základních psychohygienických podmínek při práci na PC, a to zejména v oblasti časové přiměřenosti, správných návyků sezení u PC, nutnosti kompenzace pohybovými aktivitami.
 • Výběr programů a her bude konzultován s rodiči, kteří budou rovněž seznámeni se softwarovým vybavením, a bude jim umožněno si používané programy vyzkoušet (zejména počítačovou jednotku Kidsmart).
 • Programy budou využívány tak, aby korespondovaly s potřebou podpořit v dětech vznik základních životních kompetencí, při řízeném, ale i spontánním učení.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně