Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Odborné vzdělávání a trh práce
Odborný článek

Odborné vzdělávání a trh práce

Anotace

Absolventi středního odborného vzdělávání jsou při vstupu na trh práce úspěšnější než mladí lidé se všeobecným vzděláním. Práci nacházejí rychleji, v prvním zaměstnání setrvávají déle, vytvářejí si stabilnější pracovní vztahy a bez práce zůstávají kratší dobu. Tyto závěry přináší nová zpráva Cedefopu.

Evropský trh práce prochází velkými změnami. Hlavní problémy způsobuje vysoká nezaměstnanost, rychlý  technický pokrok, globalizace a stárnutí populace. V důsledku těchto dlouhodobých trendů není jisté, zda kvalifikace poskytované dnešními vzdělávacími systémy budou vyhovovat novým požadavkům. Evropská komise proto v roce 2008 zahájila iniciativu Nové kvalifikace pro nová zaměstnání, poskytující obecný rámec pro politiku EU v této oblasti. Komise zdůraznila potřebu zvýšit atraktivitu odborného vzdělávání a přípravy (OVP).

Má-li se podporovat promyšlené politické rozhodování a přizpůsobovat (odborné) vzdělávání, je třeba zlepšit znalosti o evropských trzích práce a zároveň o výstupech z jednotlivých forem vzdělávání. Zpráva Cedefopu využívá modul šetření pracovních sil EU z roku 2009, který je první komplexní databází umožňující mezinárodní srovnání výsledků absolventů odborného vzdělávání na trhu práce.

Volba vzdělávací cesty

Česká republika, Slovensko a Rakousko patří k zemím s nejvyšším podílem mladých lidí ve věku 15 až 34 let, kteří získali střední odborné vzdělání (84 až 85 %, což je výrazně nad evropským průměrem, jenž činí 60,3 %). Naopak nejmenší část mladých lidí absolvovala odborné vzdělávání v Irsku (22 %) a Portugalsku (25 %). Rozdíly mezi zeměmi mohou záviset na faktorech souvisejících s nabídkou a poptávkou systému vzdělávání a profesní přípravy. Vzdělávací systémy zajišťují širokou škálu různých typů OVP a profesních cest, svoji roli hraje také historie. Dlouhou tradici má OVP například v Rakousku, Německu a Švýcarsku, jiné země kladou naopak větší důraz na všeobecné vzdělání (např. Itálie). 

Odborné vzdělávání založené hlavně na školní přípravě je časté například ve Francii (24 % ze všech typů OVP), Rumunsku (18 %) a ve Španělsku (10 %), školní příprava kombinovaná s praxí na pracovišti je běžná v Německu (67 %), České republice (10 %) a Rakousku (6 %). Odborné vzdělávání vycházející zejména z praxe na pracovišti je nejrozšířenější ve Velké Británii (55 %) a ve Francii (40 %). Na volbu vzdělávací dráhy mladých Evropanů má velký vliv vzdělání rodičů: čím vyšší je úroveň vzdělání rodičů, tím vyšší úrovně vzdělání dosahují jejich děti. Vzdělání rodičů také ovlivňuje, zdali se mladí lidé vydají cestou odborného, nebo všeobecného vzdělávání. 

Pro odborné vzdělávání se většinou rozhodují děti rodičů se středním (43,8 %) nebo nižším (36,6 %) stupněm vzdělání, pouze 12 % z nich má rodiče s terciárním vzděláním. Mezi mladými lidmi ve věku 15 až 34 let, kteří získali všeobecné vzdělání, má vysokoškolsky vzdělané rodiče naopak každý třetí.

Většina absolventů všeobecného vzdělávání pokračuje ve studiu na terciární úrovni (tři čtvrtiny 18 až 24letých), zatímco u absolventů odborného vzdělávání je poměr opačný: 73 % opouští formální vzdělávání a vstupuje na trh práce a jen 27 % pokračuje ve studiu. K dalšímu vzdělávání více inklinují absolventi odborného vzdělávání založeného na školní přípravě (okolo 35 % absolventů ve věku 18 až 24 let je stále ve vzdělávání) ve srovnání s absolventy OVP, které hlavně nebo částečně spočívá v praktické výuce na pracovišti (14,6 %). Tendence absolventů odborného vzdělávání dále studovat je silnější ve východní Evropě (s výjimkou Estonska) a severských zemích (kromě Finska).

Nejvyšší podíl studujících absolventů OVP je ve Slovinsku (53,3 %) a Nizozemsku (44,2 %), nejnižší naopak na Kypru, v Řecku, Německu a Estonsku (méně než 16 %).

Celoživotní vzdělávání je nezbytné

Absolventi odborného vzdělávání nacházejí práci rychleji než absolventi všeobecného vzdělávání. Profitují tak ze silnějšího, bližšího spojení mezi jejich vzdělávacím systémem a trhem práce. V zaměstnání setrvávají déle, období nezaměstnanosti jsou u nich kratší. Jejich úspěšnější vstup na trh práce se odráží také ve vyšších  počátečních výdělcích, náskok ve výši mezd však časem klesá. V důsledku podstatných změn na evropských trzích práce očekávaných v příštích desetiletích se bude měnit kvalifikační obsah povolání, zejména kvůli novým nebo odlišným pracovním úkolům.

V tomto kontextu se budou absolventi OVP přirozeně soustřeďovat v odborných povoláních a především ve středně kvalifikovaných profesích (hlavně v řemeslech a příbuzných oborech). Ačkoli tato povolání budou stále vytvářet pracovní příležitosti, protože bude třeba nahrazovat pracovníky odcházející do důchodu, střednědobě se očekává snížení poptávky. Hlavním úkolem celoživotního vzdělávání proto bude zvyšovat kvalifikaci pracovních sil tak, aby se mohly vyrovnat s restrukturalizací trhu práce. Nedostatek pracovních míst vede k tomu, že jsou lidé s vysokou kvalifikací nuceni přijímat místa, která tak vysokou kvalifikaci nevyžadují, čímž dochází k vytlačování pracovníků s odpovídající nižší kvalifikací. To může být zvláště problematické v regionech s vysokým a rostoucím podílem absolventů terciárního vzdělávání. Přes výše uvedené obavy vyznívají celková zjištění zprávy pro OVP pozitivně, což by mělo povzbudit politické činitele k tomu, aby podporovali modernizaci odborného vzdělávání a přípravy.

Pramen:
CEDEFOP. From education to working life: the labour market outcomes of vocational education and training. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. 87 s. ISBN 978-92-896-1125-1 Sg. 6345 http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3063_en.pdf


Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 2, číslo 1/2013, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://nuv.cz/publikace-a-periodika/vzdelavani-1-2013.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alena Nová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.