Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Adaptace dětí v mateřské škole
Odborný článek

Adaptace dětí v mateřské škole

6. 12. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Strakatá

Anotace

Příspěvek uvádí praktické činnosti v prostředí konkrétní MŠ na vesnici, kterými lze usnadnit vstup dítěte do MŠ.

V naší jednotřídní mateřské škole začínáme s adaptačním systémem ještě předtím, než dítě do školky skutečně nastoupí.

Mateřská škola sídlí na vesnici, což poskytuje dobré předpoklady k užšímu soužití s místní komunitou. V tomto směru k tomu napomáhá také dobrá spolupráce se zřizovatelem, kterým je obec Heřmaničky.

Občané Heřmaniček jsou o všech akcích mateřské školy informováni prostřednictvím měsíčníku, do kterého MŠ pravidelně přispívá.

Naše mateřská škola prezentuje své práce na mnoha akcích. Například 1x do roka pořádá obec slavnostní vítání občánků, kde také s kratším kulturním vystoupením účinkují starší děti z naší MŠ. Dále se pod záštitou obce uskutečňuje každý měsíc v místním kulturním zařízení setkání spoluobčanů starší generace, které jim 1x za rok opět zpestří děti živým vystoupením plným básniček, písniček a tanečků.

Samozřejmě soužití s místní komunitou funguje i obráceně. Veřejnost, především rodiče a sourozence dětí, zveme do mateřské školy na různé akce. Během školního roku pořádáme například divadelní vystoupení, besídku, mikulášskou nadílku, vánoční den ve školce, maškarní karneval, zahradní slavnost, oslavu Dětského dne a mnohé další.

Rodiče jsou o všech akcí předem informováni. Děti jsou zváni společně se sourozenci (především s těmi mladšími). Mladší sourozenci tak mají možnost proniknout pozvolna a nenásilně do "zákulisí" mateřské školy. Průběžně se seznamují s prostředím, s ostatními dětmi a s personálem. Nevědomky se "dotknou" režimu dne - jak to ve školce vlastně "chodí".

Ale nezůstává pouze u těchto akcí. Rodiče dětí na začátku školního roku informujeme o možnosti adaptace dítěte mladšího 3 let. Rodiče a děti mohou poznávat nové prostředí během programu jak ve třídě, tak i v době pobytu venku na zahradě, v lese a v okolí MŠ. Kromě snazšího nástupu dítěte do MŠ to má ještě tu výhodu, že se během návštěv rodiče s dětmi navzájem poznají s učitelkami.

Využití této možnosti doporučujeme rodičům i u zápisu do mateřské školy. Vysvětlujeme jim, v čem je to pro jejich dítě i pro ně samotné přínosné. Pokud rodiče a jejich dítě neznají předškolní zařízení ještě před zápisem, rádi je při zápisu provedeme celou budovou. Rodičům poskytneme základní informace o chodu a organizaci mateřské školy, o ŠVP, o dalších aktivitách pro děti a zodpovíme jejich další dotazy.

Rodiče přijímají tento adaptační systém se zájmem a většina ho ve větší míře využívá. Dle statistiky víme, že této nabídky více využívají rodiče, kteří ve školce již jedno dítě mají.

Po skutečném nástupu dítěte do mateřské školy se domlouváme na dalším postupu adaptace dle individuálních potřeb každého dítěte při zachování obecného rámce denního režimu. Rodiče mají možnost pobýt ráno ve školce se svým dítětem. Děti si mohou s sebou přinést svoji oblíbenou hračku. Doporučujeme rodičům, aby zpočátku děti vodili na kratší dobu a pravidelně. Z důvodu, aby si děti lépe zvykly na nové prostředí a nový režim. Nástup dítěte do předškolního zařízení je pro dítě velká životní změna. "Nové" děti společně s rodiči povzbuzujeme a necháváme jim dostatečně velký časový prostor k vlastnímu zapojení do kolektivu a společných činností. Některé děti se zapojí velmi rychle, jiné zůstávají delší dobu v roli "pozorovatele". Je třeba jim toto období umožnit a nenutit je do kolektivních her, dokud samy neprojeví zájem. Nutná je vzájemná spolupráce a důvěra učitelek a rodičů (a to nejen zpočátku docházky, ale po celou dobu). Rodiče jsou o dění v MŠ informováni na třídní schůzce na začátku školního roku, další aktuální informace se mohou průběžně dočíst na nástěnkách, informačních panelech, letácích apod.

Za nejdůležitější však považuji denní kontakt a komunikaci učitelek s rodiči, během které se rodiče dozví, jak dítě snáší adaptační období, později, v čem je šikovné a v čem by naopak potřebovalo pomoci. Rodiče nám učitelkám usnadní situaci, když si s námi popovídají o tom, jak se dítě projevuje doma, jaké faktory ho ovlivňují mimo mateřskou školu a tak společně najdeme cestu, aby se dítě v MŠ cítilo dobře a bezpečně (např. bereme v úvahu například i individuální biorytmus dětí). Dívenku, která je zvyklá ráno dlouho spát, vodí maminka po dohodě s učitelkou pravidelně až kolem deváté hodiny.

Snažíme se také vtáhnout rodiče do dění v MŠ - účast na různých aktivitách, společných akcích (např. mikulášská nadílka, vánoční besídka s posezení s rodiči, oslavy Velikonoc).

Jsme rádi, když nám rodiče sami nabídnou svou pomoc, například při údržbě zahrady, drobných úpravách ve třídě, opravě pískoviště, natírání dětského nábytku. Při těchto akcích je obvykle uvolněnější atmosféra, rodiče a učitelky k sobě získají větší důvěru, což má samozřejmě zpětně opět kladný dopad na dítě.

Tento adaptační systém v naší mateřské škole se nám velmi osvědčil. Pokud se děti seznámí s mateřskou školou před skutečným nástupem do ní, je jejich adaptace snazší a rychlejší. Děti si jsou jistější v novém prostředí.

Jsme rádi, že většina rodičů nabízený adaptační systém využívá. Zmíněný způsob adaptace je z pohledu MŠ na začátku náročnější pro učitelky, částečně na organizaci v MŠ. V konečném důsledku však značně usnadňuje průběh adaptačního období nejen učitelkám, ale i rodičům (nemusí se doma nebo v práci stresovat tím, že dítě ve školce pláče) a především dětem.

Adaptaci dítěte v mateřské škole usnadní:

  • seznámení s mateřskou školou před nástupem (seznámení s prostředím, s personálem, s režimem, možnost si hrát ve skupině s ostatními dětmi atd.);
  • vzít si do školky svou oblíbenou hračku;
  • doprovod sourozence nebo kamaráda, který již prostředí MŠ zná;
  • během adaptačního období navštěvovat MŠ pravidelně (např. 2 hodiny, 4 hodiny týdně...);
  • navázání důvěry mezi dítětem a pedagogy;
  • vzájemná spolupráce rodiny a MŠ, navázání důvěry mezi pedagogy a rodiči;
  • vzájemná informovanost a komunikace mezi pedagogy a rodiči;
  • zapojení rodičů do dění v MŠ - bližší kontakt, spolupráce - zpětný pozitivní dopad na dítě.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Strakatá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně