Odborný článek

Projekty CLIL v ČR

21. 5. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Tereza Šmídová

Anotace

Kapitola publikace Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ přináší stručný nástin vývoje CLILu v České republice na úrovni národních a regionálních projektů, které probíhaly do roku 2011 na našem území, a seznamuje s vybranými příklady projektů v zahraničí, na nichž Česká republika ve větší či menší míře participovala.

4.1 Národní projekt CLIL

Projekt s názvem Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií byl realizován v rámci OP VK Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) společně s partnery projektu Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (VÚP) a Asociací metodiků anglického jazyka (AMATE). Projekt probíhal od 1. 1. 2010 do 31. 5. 2011 a byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Specifickými cíli projektu bylo zvýšit povědomí učitelů o metodologii CLIL a metodicky podpořit učitele při zavádění a používání CLILu ve výuce.

 

Stručný popis projektu

Integrovaná výuka formou CLIL byla v úvodu projektu prezentována odborníky na konferenci, které se zúčastnili zástupci škol. Tým lektorek DVPP vytvořil sylabus vzdělávacího CLIL kurzu pro učitele. Kurzy dalšího vzdělávání v oblasti CLIL proběhly po celé ČR, byly vedeny vyškolenými lektory a jejich cílem bylo připravit učitele tak, aby mohli metodologii CLILu využívat na svých školách. Hlavní pozornost byla věnována tvorbě materiálů. Učitelé zapojení v projektu vytvořili metodické listy, které byly zkompilovány v metodické příručce vydané na CD. Součástí příručky jsou i ukázkové CLIL hodiny na DVD. Příručka byla distribuována na všechny školy v ČR a výstupy projektu byly prezentovány na závěrečných konferencích v Plzni a v Olomouci v květnu 2011.

 

Výsledky projektu

V projektu se s metodou CLIL blíže seznámilo 477 pedagogů na vzdělávacích seminářích, podařilo se zvýšit povědomí o metodice CLIL mezi pedagogickou veřejností a je stále více škol, které se snaží s úspěchem zavádět CLIL do výuky. Vytvořený sylabus kurzu pro vzdělávání učitelů může sloužit i nadále v institucích dalšího vzdělávání učitelů. Příručka distribuovaná na školy poskytla zásobárnu aktivit pro učitele i inspiraci, jak aplikovat CLIL ve výuce. Vyškolení učitelé tvoří novou profesní komunitu, která poskytuje podporu dalším zájemcům o implementaci CLILu, např. prostřednictvím nabídky NIDV kurzů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

4.2 Regionální projekt CLIL

Projekt Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, G a SOŠ kraje Vysočina byl také uskutečněn v rámci OP VK realizátorem Vysočina Education s partnerstvím Masarykovy univerzity v Brně. Projekt probíhal od 1. 11. 2009 do 31. 3. 2012 a byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Vytyčenými cíli projektu bylo zkvalitnění výuky jazyků a nejazykových předmětů na školách v kraji Vysočina, poskytnutí metodické podpory a vzdělávání učitelům v oblasti výuky CLIL a vytvoření, ověření a akreditování vzdělávacího programu na podporu zavádění CLILu na školách v kraji Vysočina.

 

Stručný popis projektu

Projektu se zúčastnilo 30 učitelů ze základních a středních škol (gymnázia a SOŠ). Každá škola delegovala tři učitele, dva z nich byli učitelé nejazykových předmětů a jeden učitel anglického jazyka. Cílem úvodního semináře bylo seznámit účastníky s CLILem a informovat je o zahraničních i českých zkušenostech v této oblasti. Kromě učitelů se semináře zúčastnili i ředitelé škol. Seminář byl veden lektory z Masarykovy univerzity, katedry anglického jazyka, v duchu principů CLILu. Účastníci byli aktivně zapojeni do práce na semináři, vytvořili kooperativní tým a začali vybírat, hodnotit a tvořit materiály pro své CLIL pokusy.

Další část projektu probíhala v e-learningovém prostředí VLE Moodle, v němž účastníci diskutovali o tvorbě materiálů a jejich využití ve výuce. Každá škola zapojená do projektu zorganizovala jednu intervizní schůzku, na níž prezentovala své CLIL aktivity formou mikrovýstupů, nahrávek z hodin nebo přímo výukou ve třídách. Následovala diskuse, v níž účastníci hodnotili podle předem stanovených kritérií prezentace CLIL výuky, navrhovali změny a diskutovali o problémech. V závěru této fáze projektu účastníci zhodnotili přínosy a úskalí CLIL výuky a naznačili, jak hodlají pokračovat v dalších pokusech.

Deset aktivních učitelů bylo vyškoleno v oblasti vzdělávání učitelů a dále prezentovali CLIL svým kolegům na seminářích DVPP. V průběhu projektu sbíral tým akademických pracovníků z KAJ MU data o školách, učitelích i žácích a jejich analýza je prezentována v manuálu CLIL v české školní praxi zároveň s metodickými listy vytvořenými v rámci projektu. Na závěr projektu byla uspořádána odborná regionální konference s názvem CLIL v ČR a v zahraničí.

4.3 Spolupráce České republiky v mezinárodních CLIL projektech

Se zaváděním CLILu do škol se přirozeně zvětšuje také počet národních i mezinárodních (hlavně evropských) projektů zaměřených na CLIL, jichž se jako partneři zúčastňují školy nebo další instituce z České republiky. Nebudeme zde uvádět seznam všech projektů tohoto typu, kde je Česká republika zastoupena. Zmíníme se jen o dvou, které byly jedněmi z prvních a které výrazně ovlivnily i přípravu učitelů pro CLIL v České republice.

TIE-CLIL – Translanguage in Europe, Content and Language Integrated Learning probíhal v letech 1998–2001. Kromě koordinujícího pracoviště (Sovrintendenza Scolastica, Regionale per la Lombardia, Itálie) byli do projektu zapojeni partneři z České republiky, Finska, Francie, Rakouska, Španělska a Velké Británie. Hlavním cílem projektu TIE-CLIL bylo připravit a pilotovat program pro učitele cizích jazyků i nejazykových předmětů v pregraduální i celoživotní formě vzdělávání učitelů, který by jim umožnil rozšířit jejich porozumění jak teorii, tak i praktickým otázkám spojeným s realizací CLILu. Vytvořené materiály byly rozděleny do pěti modulů, z nichž lze kvalitní kurz pro přípravu učitelů CLILu složit podle potřeb účastníků kurzu. Témata jednotlivých modulů jsou: hlavní charakteristiky CLILu, bezděčné učení cizímu jazyku při CLILu, praktické aspekty výuky CLILem, jazykové požadavky při výuce CLILem (to vše se zaměřením na učitele) a specifika CLILu pro žáky. Výsledkem projektu bylo vydání knih a CD obsahujících potřebné materiály pro realizaci kurzů, z nichž za nejdůležitější lze považovat knihy Guidelines for teachers z roku 2001 a TIE-CLIL Professional Development Course, vydanou v roce 2002. Další podrobnosti o projektu lze najít na portálu projektu.

Druhý projekt, který stojí za zmínku, Getting Started with Primary CLIL, se uskutečnil v letech 2006–2009 a byla do něj zapojena Katedra anglického jazyka FPE ZČU v Plzni v rámci evropského vzdělávacího programu Comenius 2.1. Vedle českého partnera se na projektu podílelo dalších šest institucí z Německa, Polska a Španělska. Výstupem projektu byl soubor metodických materiálů pro školení učitelů s jedním až dvěma roky či žádnou zkušeností s implementací CLILu.

 

Shrnutí

Národní i další pilotní projekty CLIL v České republice reagovaly na aktuální potřeby praxe. Zasloužily se o šíření povědomí o CLILu, učitelům umožnily seznámit se se základními didakticko-metodologickými koncepty integrované výuky, v rámci různých školení si metodiku CLILu mohli prakticky vyzkoušet. Vznikla i řada výukových materiálů využitelných v CLIL výuce, z nichž některé jsou dostupné on-line. Školy, vysokoškolská pracoviště a další instituce participují na mezinárodních projektech a tímto partnerstvím a kontinuální spoluprací se zasluhují o zkvalitnění výuky typu CLIL na našem území.

 

http://clil.nuv.cz

Literatura a použité zdroje

[1] – BALL, Phil; TEJKALOVÁ, Lenka; ŠMÍDOVÁ, Tereza. et al. Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 2012. [cit. 2013-5-12]. Dostupný z WWW: [http://clil.nuv.cz/index.html#].
[2] – VOJTKOVÁ, Naděžda; HANUŠOVÁ, Světlana. CLIL v české školní praxi. 1. vydání. Brno : Studio Arx, 2011. 103 s. ISBN 978-80-86665-09-2.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

CLIL