Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Víkendový adaptační pobyt žáků 1. tříd, jejich rodičů a učitelů
Odborný článek

Víkendový adaptační pobyt žáků 1. tříd, jejich rodičů a učitelů

7. 5. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Petr Vodsloň

Anotace

Projekt zapadá do dlouhodobé koncepce školy v oblasti integrace žáků - cizinců do prostředí české školy, přičemž proces integrace je chápán "obousměrně". To představuje nejen vytvářet podmínky pro začlenění nově příchozích žáků - cizinců na jejich straně, ale souběžně také výchovně působit na ostatní žáky s cílem přijetí nově příchozích žáků - cizinců a jejich začlenění do stávajících sociálních skupin školních tříd.

Cíl

Cíle (očekávané výstupy vzhledem k RVP ZV)

Zapojit žáky - cizince do nového prostředí, předejít tak emocionálním problémům, posílit pocit sounáležitosti, ohleduplnosti a respektování mezi žáky a rodiči obecně. Nastolit příznivé edukační prostředí ve škole. Předcházet projevům neporozumění a nepochopení ze strany majoritní společnosti.

Obecně:

 • Usnadnit žákům seznámení s novými spolužáky a navázat první kamarádské vztahy
 • Nastavit pozitivní atmosféru ve třídě mezi učitelem a žáky a jejich vzájemnou spolupráci
 • Umožnit učitelům blíže poznat děti a především jejich rodiče
 • Umožnit rodičům blíže poznat učitele a budoucí spolužáky svého dítěte
 • Učit děti základy týmovosti, ohleduplnosti a férovosti


Cíle v oblasti kompetence sociální a personální.

Multikulturní výchova

Východiska

Snaha usnadnit rychlejší integraci žáků - cizinců, podpořit rozvoj komunikativní složky, jazyka, pomoci žákům a rodičům při překonávání sociokulturních bariér. Omezit stres žáků – cizinců z nového prostředí.

Realizace – postup a metody

Škola je specifická vysokým počtem žáků – cizinců, ve školním roce 2012/13 je ze 490 žáků 150 žáků – cizinců. Takto vysoký počet žáků – cizinců není způsoben profilací školy na vzdělávání žáků – cizinců, ale odpovídá sociálnímu složení obyvatel v Městské části Praha 13, v lokalitě Nové Butovice. Škola realizuje dlouhodobý program na začleňování žáků – cizinců do prostředí české školy a obecně do naší společnosti. Program spočívá jednak v rovině interkulturní, jednak v rovině vyučování českého jazyka, obě složky pak s cílem integrace žáků – cizinců do prostředí české školy.

Nabídka firmy Sportiles s.r.o., s níž škola spolupracuje při zabezpečování výjezdů do škol v přírodě, na uspořádání adaptačního víkendu pro prvňáky proto vhodně doplnila integrační snahy školy.

Program na začleňování žáků – cizinců do prostředí české školy a české společnosti se snaží škola profinancovávat z různých zdrojů. Víkendový adaptační pobyt žáků 1. tříd, jejich rodičů a učitelů byl zčásti financován z rozvojového programu MŠMT (program a pobyt žáků), zčásti z vlastních zdrojů rodičů žáků (doprava a pobyt rodičů). 

Vzhledem k tomu, že integraci žáků – cizinců považuje škola za „obousměrný“ proces, se pobytu zúčastnili jak žáci – cizinci se svými rodiči, tak žáci a jejich rodiče z majoritního prostředí. Škola neuplatňovala výběrová kritéria, jediným kritériem účasti byl zájem rodičů zúčastnit se.

Začleňování žáků – cizinců, kteří přicházejí do školy ze zemí svého původu, do běžného školního života, představuje v první fázi získat znalost češtiny jako běžného dorozumívacího jazyka. Škola má dlouhodobě vytvořený systém, jak nově příchozí žáky - cizince českému jazyku naučit. Většina žáků přichází během prázdnin, škola pro ně organizuje s finanční podporou zřizovatele dvoutýdenní prázdninový kurz českého jazyka, během něhož si žáci osvojí základní komunikační dovednosti. Tyto dovednosti jsou dále rozvíjeny při běžném zařazení do tříd jednak interakcí s českým prostředím a jednak individualizovaným vyučováním v malých skupinách ve vyučovací době (žáci docházejí místo do vyučování některé vyučovací hodiny k asistentce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí), dále pak v odpoledních kurzech českého jazyka. Tento systém je postupně rozvolňován v závislosti na zvládnutí českého jazyka žáky – cizinci.

Další práce při integraci žáků – cizinců je na učitelích jak českého jazyka, tak ostatních předmětů při jejich dalším učení českého jazyka a vyučováním odborných výrazů a další terminologie, dále paka na třídních učitelích při jejich začleňování do sociálních skupin tříd.

Průběh adaptačního pobytu

Víkendový adaptační pobyt žáků 1. tříd, jejich rodičů a učitelů se uskutečnil na konci prvního školního týdne 7 .-9. 9. 2012 v Rejdicích v Jizerských horách.

Program:

 

1. den - pátek

17:00 příjezd na místo pobytu, ubytování

18:00 večeře

19:00 úvod, seznámení s myšlenkou programu a přestavení pedagoga, hry za účelem vzájemného seznámení

21:00 uložení dětí

22:00 program pro rodiče - hry na rozvoj komunikace a spolupráce, volná zábava

 

2. den - sobota

Dopoledne – aktivity pro děti a pedagoga

09:00 snídaně

10:00 aktivity na rozvoj spolupráce

12:00 oběd

Odpoledne – společné aktivity

14:00 soutěžní odpoledne (děti s pedagogem vč. rodičů)

17:00 večeře - opékání buřtů

18:30 zážitkový program

19:30 2. večeře

20:00 reflexe

20:45 uložení dětí

21:30 program pro rodiče

 

3. den – neděle

9:00 snídaně

10:00 program pro děti a pedagoga (rodiče balí)

12:00 oběd

12:00 hodnocení kurzu – rodiče, pedagog (děti volné aktivity venku za účasti instruktorů)

14:00 odjezd

 

Program byl postaven na stmelení vztahů mezi rodiči a učiteli formou vzájemného poznání v netradičních činnostech, např.: hraní společenských interaktivních her, lanové aktivity. Do všech aktivit se postupně plně zapojili rodiče cizinců, rodiče českých dětí se snažili rodičům cizinců jejich zapojení do společných aktivit usnadnit. Ubytování bylo apartmánového typu (dva větší pokoje se společnou předsíní a příslušenstvím). To spolubydlící rodiče i děti bez rozdílu Češi – cizinci spojovalo. Rodiče žáků – cizinců oceňují, že navázali i touto formou přátelské vztahy, které se promítly i do klimatu mezi žáky ve třídě.

Žádost o dotaci z Dotačního programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2012 podala škola v řádném termínu - na počátku dubna 2012. V době přípravy víkendového adaptačního pobytu škola samozřejmě nevěděla, bude-li její projekt podpořen a v případě, že bude podpořen, neznala přidělenou finanční částku. Škola proto jednala s rodiči nově zapsaných žáků o alternativách financování pobytu s tím, že rodiče, kteří projevili zájem akce se zúčastnit, uhradili plnou částku formou zálohy. Tato skutečnost měla pravděpodobně vliv na počet účastníků. Po rozhodnutí MŠMT o přidělení dotace byli rodiče informováni, kolik jim bude škola po připsání dotace na účet školy vracet. V době odjezdu žáků, rodičů a učitelů byla již škola telefonicky nezávazně informována, že projekt byl podpořen a znala přidělenou částku. V době psaní tohoto příspěvku (listopad 2012) má škola k dispozici rozhodnutí MŠMT i Magistrátu hl.m. Prahy o přidělení částky, ale fyzicky jí dosud peníze na účet nepřišly, proto adaptační výjezd nemohl být dosud s rodiči žáků finančně vyrovnán.

Adaptačního výjezdu se zúčastnilo:

 • 30 žáků 1. tříd (z toho 9 žáků – cizinců)
 • 36 rodičů (z toho 8 rodičů – cizinců)
 • 4 učitelky

Celkově má škola v prvních třídách 96 žáků, účast žáků a rodičů tedy byla pouze přibližně třetinová.

Shrnutí a zhodnocení kvality akce

Víkendový adaptační pobyt žáků 1. tříd, jejich rodičů a učitelů byl pořádán školou i agenturou Sportlines poprvé. Celkově byl hodnocen všemi zúčastněnými stranami velmi pozitivně. Podstatné bylo, že se v neformálním prostředí a při kooperativních teambuildingových hrách poznali rodiče žáků s učiteli a učitelé se svými žáky. Mezi zúčastněnými byl nastaven stav vzájemné důvěry.

Budoucí perspektiva akce

Škola bude organizovat víkendový adaptační pobyt žáků 1. tříd, jejich rodičů a učitelů i v příštích letech, pro rok 2013 byla podána žádost na jeho částečné financování z rozvojového programu MŠMT.

Reflexe

Škola hodnotí víkendový adaptační pobyt žáků 1. tříd, jejich rodičů a učitelů pozitivně, pro další ročníky této akce je podstatné posunout termín jejího konání spíše ke konci září, kdy už se budou žáci a učitelé více znát. Posunutím termínu by se mohlo i podařit, aby se víkendového adaptačního pobytu zúčastnilo více rodin, a tím docílit, aby jeho dopad do adaptace žáků 1. tříd byl ještě výraznější.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Téma článku:

Inkluzivní vzdělávání / menšiny