Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Aplikace tématu Biodiverzita a její ohrožení ve vzdělávání
Odborný článek

Aplikace tématu Biodiverzita a její ohrožení ve vzdělávání

22. 5. 2013 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Tomáš Matějček

Anotace

Téma „Biodiverzita a její ohrožení“ patří mezi témata, která jednak poskytují prostor pro efektivní vytváření mezipředmětových vazeb, jednak nabízí značnou příležitost pro vysvětlení některých obecných geografických principů. Ukázka z publikace NÁMĚTY PRO GEOGRAFICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: BIODIVERZITA A JEJÍ OHROŽENÍ je určena zejména učitelům z praxe, studentům učitelských oborů a také dalším zájemcům o aplikaci geografické a environmentální problematiky ve vzdělávání. Cílem této publikace je poskytnout základní informace o problematice biodiverzity s důrazem na její geografické aspekty a podat konkrétní návrhy aplikace tohoto tématu ve vzdělávání.

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání bylo toto téma zahrnuto do průřezového tématu Ekologická a environmentální výchova (kolektiv, 2005) a v obecné rovině přispívá především k naplnění následujících vzdělávacích a výchovných cílů:

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností:

 • Rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a dopadům lidských činností na prostředí.
 • Vede k uvědomování si podmínek života a rizika jejich ohrožování.
 • Ukazuje modelové příklady žádoucího a nežádoucího jednání z hlediska životního prostředí a udržitelného rozvoje.

V oblasti postojů a hodnot:

 • Přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty.
 • Vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů.
 • Vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu i kulturnímu dědictví.

Tyto obecně formulované cíle můžeme dále rozpracovat do podoby konkrétních očekávaných výstupů:

Žák / student:

 • Používá s porozuměním pojem biodiverzita a rozlišuje její jednotlivé úrovně.
 • Vysvětlí příčiny nízké či naopak vysoké biodiverzity v různých částech světa.
 • Chápe význam biodiverzity pro člověka a pro fungování jednotlivých ekosystémů i celé planety.
 • Orientuje se v údajích o počtu popsaných i předpokládaných druhů na Zemi.
 • Na konkrétních příkladech vysvětlí hlavní příčiny ohrožení biodiverzity a případné důsledky ztráty biologických druhů.
 • Zohledňuje získané poznatky při svém rozhodování v každodenním životě.

Z hlediska obsahové náplně je možné téma biodiverzita pro přehlednost rozdělit do třech dílčích podtémat:

1) Geografické zákonitosti, které ovlivňují míru biodiverzity v různých částech světa, a to na jednotlivých hierarchických úrovních (od mikroregionální až po celoplanetární). Toto dílčí téma poskytuje prostor pro určitou syntézu poznatků o působení jednotlivých geografických faktorů na flóru a faunu, a je zároveň velmi dobře využitelné i při výuce v terénu.

2) Ohrožování biodiverzity, a to jak přírodními vlivy, tak působením člověka. Pro geografické vzdělávání je velmi významná především problematika šíření druhů mimo oblast svého původního výskytu (biologické invaze).

3) Ochrana biodiverzity. Vedle zeměpisu a přírodopisu (resp. biologie) má toto dílčí téma přesah také do občanské výchovy.

Základní klíčové teze bychom mohli formulovat takto:

Biodiverzita = rozmanitost živé přírody (biologická rozmanitost). 

Úrovně biodiverzity: genetická, druhová, ekosystémová.

Vliv geografických faktorů na biodiverzitu:

 • Biodiverzita se zvyšuje směrem od pólů k rovníku.
 • Biodiverzita klesá se stoupající nadmořskou výškou.
 • Extrémní prostředí (sucho, nedostatek živin, nadbytek živin aj.) mívají nízkou biodiverzitu.
 • Se zvyšující se rozmanitostí prostředí se většinou zvyšuje i biodiverzita (platí jen do určité míry).
 • Mírná narušení (ať už přírodního či antropogenního původu) mohou biodiverzitu zvyšovat.
 • Silná narušení biodiverzitu většinou snižují.
 • Biodiverzita ostrovů většinou klesá s klesající velikostí ostrova a s rostoucí vzdáleností ostrova od pevniny.

Popsáno je zhruba 1,75 mil. biologických druhů, odhaduje se však, že ve skutečnosti na Zemi žije 5–50 mil. druhů.

V průběhu geologického vývoje Země již došlo nejméně k pěti masovým vymíráním. V současné době je biodiverzita ohrožována především činností člověka.

Hlavní mechanismy ohrožování biodiverzity jsou:

 • Zánik a fragmentace stanovišť.
 • Zavlečení druhů mimo oblast svého původního výskytu.
 • Nadměrný lov a kácení dřevin.

Ochrana biodiverzity je zajišťována na několika úrovních:

 • Na mezinárodní úrovni (např. Úmluva o biologické rozmanitosti).
 • Na úrovni Evropské unie (např. Natura 2000).
 • Na národní úrovni (především legislativa jednotlivých států).

Téma biodiverzita bylo podrobně rozpracováno v učebnímu textu k průřezovému tématu Ekologická environmentální výchova (Matějček, 2007), kde lze vedle stručného textu najít také některé další příklady konkrétních otázek a úkolů. Další informace k tématu jsou uvedeny také ve skriptech ke kurzu Globální problémy (Matějček, 2008). 


Materiál vznikl jako výstup Projektu Přírodovědná gramotnost, který byl realizován v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha a spolufinancován ze státního rozpočtu ČR, rozpočtu hlavního města Prahy a Evropského sociálního fondu.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.5 MB
PDF
Pracovní listy č. 1 - 4 včetně poznámek k řešení
pdf
57.62 kB
PDF
Seznam použité a doporučené literatury

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tomáš Matějček

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Problematika vztahů organismů a prostředí