Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Bezpečnost a ochrana zdraví dětí v mateřské škole
Odborný článek

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí v mateřské škole

29. 11. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Zdeňka Drahokoupilová

Anotace

Autorka článku představuje obsah semináře určeného pro ředitelky MŠ z regionu Mladá Boleslav. Seminář byl zaměřen na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ.

V zájmu ochrany mateřské školy je žádoucí věnovat mimořádnou pozornost problematice bezpečnosti a ochrany zdraví i v dokumentech školy, a to s ohledem na konkrétní podmínky MŠ. Je důležité monitorovat úsek po úseku a k případně zjištěným rizikům stanovit adekvátní bezpečnostní opatření.

 • Školní řád je závazný dokument, vychází z konkrétních podmínek školy a představuje dokument veřejný. Musí být v souladu s § 30 odst. 1 písm. c) Školského zákona, týkající se podmínek zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve školském zařízení.
 • Odpovědnost za děti nese organizace (mateřská škola) zastoupená ředitelem/ředitelkou, který/která deleguje odpovědnost na ostatní zaměstnance.
 • Ředitel/ka může k zajištění bezpečnosti dětí určit zletilou osobu, která je k právnické osobě v pracovněprávním vztahu, ale pouze ve výjimečných případech (§ 5, odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Tím se vylučují rodiče, kteří nejsou s mateřskou školou v pracovně právním vztahu. Nepedagogický zaměstnanec může být pověřen dohledem nad dětmi pouze ve výjimečných případech. Např. pravidelné, opakované pověřování uklízečky dozorem nad dětmi při cestě od autobusu bez předchozího ošetření pracovní smlouvou a poskytnutí náležitého poučení uvedený právní předpis vylučuje.
 • Škola zodpovídá za děti i při akcích realizovaných za účasti rodičů. Proto je nutné tyto akce přesně nadefinovat ve školním řádu. Je žádoucí do školního řádu zakotvit pravidla chování rodičů při pobytu ve škole i na školní zahradě (adaptační režim, pracovní dílny apod.).
 • Dítě může být předáno i osobě mladší 18 let, ale jen na základě písemného vyjádření rodičů. Pedagogický pracovník musí posoudit, zda je požadavek rodičů adekvátní, například zda je nezletilá osoba schopna zajistit bezpečné vyzvednutí dítěte z MŠ.
 • Rodič může pověřit k vyzvedávání dítěte libovolný počet osob. Pedagog může požádat o prokázání totožnosti, předložení občanského průkazu. Do seznamu pověřených lze uvést i pedagoga MŠ, ten v tomto případě může po ukončení provozní doby vyzvednout dítě z MŠ. Pokud si zákonní zástupci nevyzvednou dítě z MŠ a pověření rodičů o vyzvednutí dítěte dalšími osobami chybí, nařídí ředitel/ka pedagogovi přesčasové hodiny v rozsahu zajištění pomoci v kontaktování rodinných příslušníků (např. cesta na policii). Po uplynutí této doby pedagog předává dítě policii již ne jako zástupce organizace, ale jako soukromá osoba. Pedagog nesmí dítě bez pověření rodičů odvést domů (viz Zákoník práce). V žádném případě nelze povolit volný pohyb dětí v prostorách školy (např. vyřizování vzkazů do jídelny, do druhé třídy apod.) Dítě musí být vždy pod dohledem pedagogického pracovníka.
 • Bezpečnost dětí při svozu školním autobusem řeší zřizovatel.
 • Je nutné odbourat přezouvání do návleků - jde o nevhodnou obuv s možností úrazu.
 • Při akcích, kde bezpečnost dětí zajišťuje více pedagogických pracovnic, je ředitel/ka povinen/povinna vždy jmenovat vedoucího akce (škola v přírodě, výlet, exkurze atd.)
 • Školní zahrada patří k prostorám MŠ, proto nejsou rozdíly ve stanoveném počtu dětí na jednoho pedagoga oproti vzdělávání ve třídě.
 • Doklady, které musí rodič předložit před odjezdem dítěte na školu v přírodě: potvrzení o bezinfekčnosti (formulace "Není mi známo, že by se dítě setkalo s ... Nevhodná formulace "Potvrzuji, že se dítě nesetkalo s ...), potvrzení od lékaře, že je dítě schopné účasti na akci ... (platí 1 rok), potvrzení rodičů o aktuálním zdravotním stavu dítěte (je zdrávo, nebere léky).
 • Zdravotní úkony prováděné pedagogem - např. aplikace spreje při astmatických potížích dítěte. Úkony, které může provádět rodič poučený lékařem, může provádět i od rodiče řádně proškolený pedagog.
 • Webové stránky MŠ - zde je možné uveřejnit fotografie prezentující MŠ, neadresné snímky.
 • Dary pro MŠ - např. darované počítače. Počítače musí splňovat náležitosti z hlediska bezpečnosti (Vyhláška MZ č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz školy, předškolních zařízení a některých školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci - příloha č. 7 Požadavky na pracoviště se zobrazovací jednotkou). Počítač obsahuje drobné součástky, proto není z hlediska bezpečnosti vhodný ke hře.
 • V oknech musí být instalované nastavitelné žaluzie, křeslo musí mít výškově i sklonově nastavitelné sedadlo a opěradlo, předškolní děti nesmí pracovat s klávesnicí (drobné součástky), obrazovka musí být zabezpečena proti rozbití, lze používat pouze kvalitní obrazovku (poškození zraku) apod. Celkem je těchto bezpečnostních požadavků okolo 40.
 • Odškodnění úrazů - úrazy dětí v rámci pobytu v MŠ, které byly způsobeny buď nedostatečným pedagogickým dozorem, nebo špatným technickým stavem materiálu v MŠ, jsou následně odškodněny.
 • Při pobytu dětí například v horské chatě zodpovídá za stav vybavení ředitel/ka - v rozsahu možností "laického" posouzení.
 • Je nutné uvést v provozním řádu MŠ zákaz jízdy na kole v areálu mateřské školy. Pokud tomu tak není, MŠ zodpovídá za bezpečnost v celém areálu.
 • Pokud jsou pro děti k dispozici jízdní kola, MŠ zodpovídá za jejich technický stav. Na koloběžky se vztahují stejné bezpečnostní předpisy jako na kola (jízda po komunikaci bez přístupu veřejnosti). V případě koloběžky je žádoucí opatřit si potvrzení, že se jedná o hračku, a ne o dopravní prostředek.
 • Postup hlášení úrazů - je vhodné stanovit interní směrnicí přesné znění.
 • Mobilní telefon - je vhodné vybavit pedagoga pro pobyt venku mobilním telefonem, pro možnost zavolání pomoci v případě úrazu (i bez SIM karty jsou tísňová volání zdarma).
 • Cvičební obuv - vhodná, z hlediska bezpečnosti lze děti nechat cvičit bosé, jsou zde ovšem hygienické připomínky, jako možnost nákazy plísněmi.
 • Pobyt venku - pedagog vždy musí před využitím veřejného hřiště zkontrolovat jeho technický stav.
 • Zvíře v MŠ - o vhodnosti jeho umístění do MŠ a zdravotním stavu musí vydat veterinář písemné prohlášení.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdeňka Drahokoupilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Management