Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak správně pracovat se třídou: Co dělat, když do třídy přijímáme cizince
Odborný článek

Jak správně pracovat se třídou: Co dělat, když do třídy přijímáme cizince

12. 3. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Zdenka Ženatová

Anotace

V publikaci naleznete vybrané materiály, které propojují činnosti výchovného poradce a metodika prevence se školní třídou. Publikace obsahuje texty, pomocí kterých získáte informace o tom, jak správně vést třídní kolektriv, jak rozpoznat problémové situace týkající se změn v třídním kolektivu a jak řešit dramatické události, které mohou v každém kolektivu nastat.

 
V dnešní době není výjimečné, že k nám do školy či třídy nastoupí žák/student s odlišnou kulturní příslušností. Může se jednat o ty, jejichž rodiče byli ve své zemi perzekuováni, utíkají před válečným konfliktem a v Česku obdrželi či žádají o azyl. Další kategorií jsou migranti, kteří k nám přišli ze sociálně-ekonomických důvodů, za prací – mohou to být tzv. „levné pracovní síly“ či zaměstnanci nadnárodních společností. Poměrně obvyklí jsou i ti cizinci, jejichž děti se na našem území narodily, a jsou tak vlastně druhou generací u nás.

Sociokulturně podmíněné jsou hodnoty i normy, pravidla chování, zvyklosti, tradice. V kontaktu a v konfrontaci s naší společností může cizinec zažívat tzv. „kulturní šok.“ Konfrontačním prostředím pro děti cizinců je právě škola.

U dětí/studentů cizinců existuje reálně vyšší riziko, že je kolektiv třídy přijme složitěji a jejich sociálně-kulturní odlišnosti bude, alespoň zpočátku, vnímat s negativními, nepříliš vstřícnými postoji. Může to opět souviset se zažitými předsudky v české společnosti, odlišnou fyziognomií jedince nebo úpravou zevnějšku, nedostatečnou jazykovou vybaveností, jinou výslovností češtiny či rozdíly v neverbální komunikaci. Vstupuje sem ale rovněž neporozumění, strach a obavy z někoho, jehož „projevy nechápu“, a tím pádem ho mohu považovat za potencionální zdroj konfliktu.


PŘÍKLAD

Představte si, že byste se narodili jako Vietnamci a na internetu byste si přečetli: „Jé, k nám do třídy hodí novej Ping-pongáč. Doufám, že do školy přinese něco MADE IN CHINA. Cha cha...“

Převzato z: http://alik.idnes.cz/nesud-knihu-podle-obalu-ani-lidi-podle-narodnosti-f7c-/
alik-alikoviny.asp?c=A100516_195111_alik-alikoviny_jtr

PŘÍKLAD

Otec, který žije v naší republice 20 let, píše: „Dcera chodí do školy, ve které je málo cizinců. A vůbec žádný další Vietnamec. Jednou, když byla v družině, udělalo se jí špatně, onemocněla. Ležela a čekala, až pro ni přijde maminka. A nějaký kluk vykřikl: „Ta Číňanka stejně umře! Samozřejmě jí říkám, že lidé jsou různí, ale moje vysvětlení pro ni nikdy nebude tak přesvědčivé jako útok spolužáka. Česká společnost bude tehdy tolerantní k cizincům, až mým dětem nebude někdo denně připomínat, že jsou Vietnamci.“

Převzato z: http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/b05cizinci/05/06.pdf

Co tedy udělat pro to, aby bylo přijetí, adaptace cizince do naší třídy, co nejméně riziková?

Podle Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole čj. 27317/2004-24 má integraci cizince na starosti metodik primární prevence. Jedná se o „koordinaci přípravy a realizaci aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a integraci žáků-cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti“. Naprosto nezbytná je však týmová práce, zainteresovanost vedení, všech pedagogů a zaměstnanců školy.

Integrace cizince bude přirozenější a lehčí, pokud jsme již praco- vali s třídou v rámci minimálního preventivního programu školy na tématech předcházejících rozvoji rasismu, xenofobie, šikany.

Pokusme se

Navázat kontakt s rodiči. V případě, že neumí dobře česky, zvažme služby tlumočníka. Předejme jim informace o systému vzdělávání v České republice, chodu školy, školním řádu, a to nejlépe v písemné formě (jejich mateřský jazyk není nezbytný, ale alespoň jeden světový jazyk ano). Rodiče musí vědět, že se u nás píší úkoly, podepisuje žákovská knížka, že mohou dítě přihlásit do mimoškolních aktivit. Ke stažení na http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/ informace-pro-rodice-jazykove-verze.

Informovat se o dovednostech dítěte, schopnosti komunikace v českém či cizím jazyce, jeho předchozím vzdělávání (po určité době adaptace, kdy probíhá pedagogická diagnostika, lze vypracovat individuálně vzdělávací plán, přijímat podpůrná opatření atp.).

Zjistit si co nejvíce informací o zemi, ze které k nám žák/student přichází. Jedná se o znalost různých odlišností, zvyklostí, sociálně-kulturní odlišnosti země. U některých z nich musíme předpokládat prožitá traumata související s jejich minulostí v původní zemi a „útěkem“ za hranice.

Seznámit se všemi zjištěnými údaji ostatní pedagogy.

Připravit třídu. Hovořit s žáky/studenty citlivě o zemi, ze které k nám nový žák přichází. Můžeme ohleduplně zmínit, proč se tak stalo (závisí to na zralosti dětí, není vhodné popisovat zažitá traumata do detailů). Lze hovořit o odlišnostech původní země, ale i některých shodách s Českou republikou. Dobré je, aby žáci věděli o komunikačních obtížích, se kterými se může nově příchozí potýkat – domluvit se, jak ho podpořit (obrázky, slovníky, zřetelná spisovná čeština, jednoduché věty). Prodiskutovat, s čím a jak by se mu dalo pomoci (např. orientace ve škole, pomoc s učením atp.). Je dobré vytipovat alespoň dva žáky, kteří se stanou (s jejich svolením) pomocníky – „patrony“.

Žáka/studenta by měl uvádět do třídy třídní učitel, případně v doprovodu metodika prevence. Pozor na správné vyslovování jména a příjmení, můžeme uvést žákem oblíbenou variantu jeho jména. Předtím bychom mu měli ukázat prostory školy, seznámit ho s ostatními učiteli. Měl by vědět, na koho se může v případě potřeby obrátit o pomoc – znát své patrony, ale i učitele (zejména třídního a metodika prevence).

Důležité je sledovat proces adaptace žáka/studenta na nové prostředí v průběhu celého školního roku. Pracujme s pravidly třídy a hodnotami, zejména orientovanými proti psychické i fyzické formě šikany, projevům rasismu. Pokusme se nenásilně aplikovat vhodná průřezová témata související s multikulturní výchovou.

Jedním z typů rizikových momentů pro vznik šikany je příchod nového žáka do třídy. Pro prevenci je možné vyzkoušet alternativní program pro ulehčení jeho adaptace, rozptýlení možných obav a jeho lepší akceptaci skupinou. Pokud k nám do třídy přichází cizinec či dítě/student se zdravotním postižením, může se stát situace ještě komplikovanější. Dbejme proto na prevenci, seznámení třídy se změnou, koordinaci a průběžnou kontrolu integrace a postavení žáka v kolektivu.

Závěr

Školní třída je místem setkávání a každému z přítomných ve skupině by měla přinášet pocit přinejmenším bezpečí. Ne vždy tomu tak bohužel je. Zkusíme-li těmto problémům předcházet, máme naději, že nebudeme posléze muset řešit „ty velké“. Všímejme si vztahů ve třídě, věnujme pozornost jednotlivým žákům/studentům a pokusme se pochopit třídu jako skupinu. Buďme citliví pro pocity nově příchozích, nenechme je bez podpory.
Věřím, že naše investice je vratná.


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zdenka Ženatová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně