Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Testování finanční gramotnosti v rámci šetření PISA
Odborný článek

Testování finanční gramotnosti v rámci šetření PISA

16. 12. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Alena Hesová

Anotace

Příspěvek popisuje první mezinárodní ověřování finanční gramotnosti žáků v rámci šetření PISA. Na konkrétním příkladu úlohy Peníze na cestování jsou pak ukázány širší didaktické souvislosti a možnosti využití příkladů přímo ve školní praxi.

V roce 2012 se poprvé uskutečnilo mezinárodní měření finanční gramotnosti v rámci programu PISA (Programme for International Students Assessment), který na mezinárodní úrovni koordinuje OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) a v České republice pak Česká školní inspekce. Česká republika se zapojuje do šetření PISA pravidelně od jeho počátku v roce 1998.

Projekt PISA zjišťuje úroveň znalostí a dovedností patnáctiletých žáků ve třech oblastech:

 • ve čtenářské gramotnosti
 • v matematické gramotnosti
 • v přírodovědné gramotnosti.

Výzkum probíhá v tříletých cyklech. V každém cyklu je věnována hlavní pozornost jedné ze zmíněných oblastí, zbylé oblasti jsou zastoupeny v menší míře.

Šetření, které se uskutečnilo v roce 2012, bylo zaměřeno na matematiku a zapojilo se do něj 67 zemí. Součástí tohoto cyklu bylo navíc i řešení problémových úloh a úloh z finanční gramotnosti (do šetření finanční gramotnosti se zapojilo 18 zemí). Pro testování matematické a finanční gramotnost se použily tištěné testy, řešení problémových úloh probíhalo pouze elektronicky. Na písemný test měli žáci 2 hodiny, na elektronické testování bylo vyčleněno 40 minut a 40 minut bylo určeno na vyplnění žákovského dotazníku. Hlavní šetření probíhalo v březnu a dubnu roku 2012 na 297 školách. Šetření se v České republice zúčastnilo celkem 6 413 patnáctiletých žáků. Česká republika byla zapojena i do pilotního šetření v rámci tohoto cyklu. První výsledky hlavního šetření budou známy v prosinci 2013, výsledky měření finanční gramotnosti a řešení problémů budou prezentovány v polovině roku 2014. Plánováno je také zveřejnění tzv. uvolněných úloh z šetření.

Testování finanční gramotnosti specifikuje Rámec pro testování finanční gramotnosti PISA 2012. V něm je uveden význam finanční gramotnosti, předpokládané přínosy finanční gramotnosti i aktivity OECD na poli finanční gramotnosti. Tento rámec vymezuje oblast zkoumání, včetně pracovní definice finanční gramotnosti pro šetření PISA a konkretizovaného vymezení obsahu. Podle pracovní definice PISA „finanční gramotnost zahrnuje znalost finančních pojmů včetně jejich porozumění a také dovednosti, motivaci a sebedůvěru nezbytné pro uplatnění těchto znalostí a vědomostí, aby bylo možné činit efektivní rozhodnutí v různých situacích souvisejících s financemi, pro zlepšení osobní i společenské finanční situace a pro zapojení se do ekonomického života.“ [1] Obsah finanční gramotnosti pro šetření PISA je konkretizován do čtyř tematických okruhů: peníze a transakce, plánování a hospodaření s financemi, rizika a odměny, prostředí financí.

V České republice vymezuje definici finanční gramotnosti Národní strategie finančního vzdělávání takto: „Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.“ [2]

Cílový stav finančního vzdělávání pro různé stupně vzdělávání vymezují Standardy finanční gramotnosti, které jsou součástí Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Standard finanční gramotnosti pro základní vzdělávání zatím není součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Ten byl schválen dříve, než vznikly Standardy finanční gramotnosti. Implementace Standardu finanční gramotnosti pro základní vzdělávání do RVP ZV je součástí aktuálně probíhající revize RVP ZV. Zařazení finanční gramotnosti do výuky na ZŠ je tedy dosud dobrovolné. I proto mohou být výsledky šetření finanční gramotnosti v rámci projektu PISA velmi cenné.

Před testováním finanční gramotnosti PISA byly zveřejněny tzv. příklady úloh. Tyto úlohy byly součástí pilotního šetření v roce 2011. Z hlavního šetření v roce 2012 byly vyřazeny z důvodu snižování celkového počtu úloh nebo z důvodu nesplnění požadavků na testování. V materiálu PISA 2012. Finanční gramotnost. Příklady úloh je nejprve popsána obecná struktura těchto příkladů, pak následuje 10 příkladů úloh včetně části věnované hodnocení. Jedná se o tyto příklady úloh:

 • Naléhavé výdaje (Otázka 1)
 • Peníze na cestování (Otázka 2)
 • Nová nabídka (Otázka 3)
 • Na trhu (Otázka 4 a Otázka 5)
 • Výplatní páska (Otázka 6)
 • Chyba v bance (Otázka 7)
 • Nová platební karta (Otázka 8)
 • Akcie (Otázka 9)
 • Pojištění motocyklu (Otázka 10)

Každá testová úloha obsahuje úvodní stimul (text, obrázek, diagram). Pak následuje znění otázky. Ty lze podle projektu PISA rozdělit na otázky s výběrem odpovědí, uzavřené otázky s krátkou odpovědí nebo otevřené otázky s krátkou nebo dlouhou odpovědí. Zadání otázky doplňuje hodnocení, kde je uveden záměr otázky, správná odpověď a příklady odpovědí. V úlohách se vyskytuje v českém překladu fiktivní měna tolary a země Tolarsko (v anglickém originále je vymyšlenou měnou zed a fiktivní zemí Zedland).

Přestože výše uvedené příklady úloh nebyly součástí hlavního šetření finanční gramotnosti PISA a byly využity pouze pro pilotní šetření, lze je považovat za zajímavý podnět pro výuku finanční gramotnosti. Pro inspiraci, jak lze úlohy PISA uchopit ve výuce, přikládáme v příloze tohoto článku komentář k následující úloze.

Peníze na cestování [3]

Nataša pracuje každý týden 3 večery v restauraci. Každý večer odpracuje 4 hodiny a vydělá si 10 tolarů za hodinu. K tomu dostane Nataša každý týden 80 tolarů na spropitném. Nataša ušetří přesně polovinu všech peněz, které každý týden vydělá. Nataša chce našetřit 600 tolarů na prázdniny.

Kolik týdnů jí bude trvat, než našetří 600 tolarů?

Přiložený komentář seznamuje učitele s konkrétním příkladem z pilotního testování finanční gramotnosti a představuje tento příklad v širších souvislostech. Věnuje se popisu úlohy, jejímu řešení a možnostem, jak úlohu využít přímo ve školní praxi v různých vzdělávacích oborech. Věříme, že komentování konkrétního příkladu úlohy PISA upozorní na didaktický potenciál, který v sobě tento typ úloh může skrývat.


[1] Financial Literacy Assessment Framework [online]. OECD, 2012 [cit. 2012-11-21]. Dostupné z WWW: <http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46962580.pdf>. S. 12–13.

[2] Národní strategie finančního vzdělávání. Aktualizované znění [online]. Praha : Ministerstvo financí ČR, 2010 [cit. 2012-11-15]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Narodni_strategie_Financniho_vzdelavani_MF2010.pdf>. S. 11.

[3] Peníze na cestování. In PISA 2012. Finanční gramotnost. Příklady úloh [online]. Praha : ČŠI, 2012 [cit. 2012-11-15]. Dostupné z WWW: <http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/PISA/Priklady-uloh-z-financni-gramotnosti/FL_uvolnene_ulohy.pdf>. S. 6

Literatura a použité zdroje

[1] – HESOVÁ, Alena. Finanční gramotnost. Digifolio. 2012. [cit. 2012-12-11]. Dostupný z WWW: [http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939].
[2] – HESOVÁ, Alena. Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti. 2012. [cit. 2012-12-11]. Dostupný z WWW: [http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=41981&view=2939].
[3] – Národní strategie finančního vzdělávání. Aktualizované znění. 2010. [cit. 2012-12-11]. Dostupný z WWW: [http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Narodni_strategie_Financniho_vzdelavani_MF2010.pdf].
[4] – PALEČKOVÁ, Jana. Jak probíhá šetření PISA 2012 v České republice?. 2012. [cit. 2012-12-11]. Dostupný z WWW: [http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/PISA/Jak-probiha-setreni-PISA-2012-v-Ceske-republice].
[5] – PISA 2012 Financial Literacy Assessment Framework. 2012. [cit. 2012-12-11]. Dostupný z WWW: [http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46962580.pdf].
[6] – PISA 2012. Finanční gramotnost. Příklady úloh. 2012. [cit. 2012-12-11]. Dostupný z WWW: [http://www.csicr.cz/getattachment/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/PISA/Priklady-uloh-z-financni-gramotnosti/FL_uvolnene_ulohy.pdf].
[7] – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2007. [cit. 2012-12-11]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf].
[8] – Sdělení ředitelům škol v základním vzdělávání o zařazení finanční gramotnosti do PISA 2012 a další doporučení. 2011. [cit. 2012-12-11]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/vzdelavani/sdeleni-k-financni-gramotnosti].
[9] – Standardy finanční gramotnosti. Digifolio. 2012. [cit. 2012-12-11]. Dostupný z WWW: [http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=6055].
[10] – Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. 2007. [cit. 2012-12-11]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach].
[11] – Testování PISA v roce 2012. 2012. [cit. 2012-12-11]. Dostupný z WWW: [http://www.pisa2012.cz].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
98.63 kB
PDF
Peníze na cestování_komentář

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Alena Hesová

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Zdeněk Sotolář
16. 12. 2012, 21:25
Proč myslíte, že je ukázka "zajímavý podnět pro výuku finanční gramotnosti" ? Vždyť jde o běžnou početní slovní úlohu. PISA je mezinárodní šetření: jak taková úloha funguje v zemích, kde a) se spropitné nedává, nebo b) je procentní částí útraty? Fiktivní měna mi připomíná, jak jsme v autoškole jezdili na trenažéru: nereálné prostředí, žádné riziko. Co se vlastně testuje? Zadání, nebo nabídnutá "omáčka" kolem?  

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Finanční gramotnost