Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Energie v nás a kolem nás
Odborný článek

Energie v nás a kolem nás

12. 4. 2005 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Vlasta Karásková

Anotace

V praktickém příspěvku je popsán projekt, při němž žáci připravují "vědeckou" konferenci zabývající se energií. Žáci pracují v týmech, nejasnosti konzultují s pedagogem, při konferenci předvádějí předem připravené pokusy.

Metodou brainstormingu (spontánní diskusí při hledání nových nápadů) pište volně na tabuli výrazy, které vás napadnou, slyšíte-li slovo ENERGIE.

Na tabuli vidíte, že o energii z mnoha oblastí víte již hodně. Proto uspořádáme malou vědeckou konferenci, která se energií bude zabývat. Budeme si vzájemně předávat své zkušenosti a vědomosti. Musíme se na ni dobře připravit.

Ve třídách (třídě, ročníku) vytvoříme týmy, zadáme úkoly a domluvíme se na podmínkách pro konzultace, přípravu žákům časově vymezíme.

Žáci by měli v rámci školní exkurze navštívit vodní elektrárnu nebo plavební komoru.

Návrh úkolů
 • Z papíru vystřihni kružnici o průměru 6 cm, vystřihni z ní spirálu (hádka) a pomocí špendlíku ji upevni na špejli. Tu zapíchni do seříznuté brambory. Hádka umísti nad zdroj tepla a pozoruj jeho chování.
 • Ze čtvrtky vyrob větrník, připevni jej na tyčku a snaž se větrník roztočit různými způsoby.
 • Vyrob vodní mlýnek (materiál závisí na tom, co je ti dostupné - vyber ze svých možností tu nejvhodnější), vyzkoušej ho pod tekoucí vodou.
 • Připrav si zprávu z exkurze do vodní elektrárny (na plavební komoru), hledej, kde na navštíveném zařízení dochází k přeměně energie.
 • Připrav si pokus se solárním článkem, předvedeš jej a vysvětlíš přeměnu energie, jaká na něm probíhá.
 • Jak lidské tělo přijímá a vydává energii? Projevuje se tento proces na vzhledu lidského těla? (převládající strava, životní styl, ...)
 • Potřebují rostliny k životu energii, když se nehýbou z místa?
 • Slunce je skryté v palivech - co o tom víš? Je to pravda?
 • Zjisti netradiční zdroje energie v elektrárnách. Jaké jsou jejich výhody? Jak se v nich přeměňuje energie?
Úkolem všech týmů je
 • Vyrobit pomůcku a provést pokus nebo zjistit informace - knihovna, učebnice, internet.
 • Vysvětlit přeměnu energie v daném případě, posoudit její vliv na životní prostředí.
 • Doložit využití této přeměny dříve a nyní, od kdy ji lidé využívají?
 • V případě potřeby včas konzultovat nejasnosti (potřebují-li žáci radu k pokusu či prezentaci).
 • Domluvit se v týmu na prezentaci - kdo bude hovořit, v jakém pořadí budou mluvčí za sebou následovat, kdy předvedou pokus, kdo jej předvede a kdo vysvětlí - doporučme žákům, že je dobré si celé vystoupení zkusit "nanečisto".
Průběh příprav, prezentace, hodnocení

Zdárnému průběhu konference velmi přispěje pečlivé naplánování všech etap příprav vyučujícího, který celou akci koordinuje. V plánu počítejte i s eventuální časovou rezervou, aby závěr před prezentacemi mohl proběhnout bez problémů.

Již v úvodu ujistěte děti, že ve vás mají trvalou podporu (a to i v průběhu předvádění výsledků jejich práce při samotné konferenci). Důležité je jim sdělit konkrétně, co vy uděláte, pokud by se jim pokus nezdařil nebo se z důvodu nervozity dostali "do úzkých".

Pokud jsou již žáci zvyklí vystupovat před vrstevníky, lze od počátku příprav určit z dětí jednoho či dva (lepší) moderátory, kteří budou prezentace uvádět. Ti v přípravné fázi sledují práci týmů, aby si nashromáždili informace ke komentáři prezentací. Moderátor si musí udělat písemnou přípravu na své vystoupení. S dostatečným časovým předstihem ji spolu s vyučujícím prokonzultuje (zvýšení plynulosti akce, lepší návaznost vystoupení, odstranění možných odborných chyb, ...).

Na svá vystoupení si mohou týmy připravit postery (plakáty, vývěsky), které vyvěsí při konferenci ve třídě. Použijí je k oživení svého projevu, odkazují se na ně a jsou jim oporou při mluveném přednesu jejich příspěvku.

Prezentací projekt Energie pro žáky školy ještě nekončí. Tyto materiály (stejně i výrobky) mohou, po dohodě se žáky, vyučující použít k výzdobě odborných pracoven, chodeb nebo s nimi dále pracovat při vyučování.

Další použití zpracovaných témat žáci (i jejich rodiče při návštěvě školy) velmi pozitivně přijímají a prožívají pocity hrdosti na svoji práci (práci dětí).

U každé zadané práce je třeba nějakým způsobem zhodnotit se žáky její výsledek. Pro tak rozsáhlý projekt to platí dvojnásob. Hodnocení by mělo určitě proběhnout ve dvou rovinách:

 • Odborné zpracování zadaných témat týmy, splnění úkolů - hodnocení provádí především pedagog, který projekt vedl (hodnotí společně se žáky).
 • Hodnocení spolupráce v týmu (s pedagogy, s moderátorem). V tomto bodě by měly větší prostor pro vyjádření svých pocitů dostat děti; týmy samy vyjádří, kdo vedl práci, jak zvládaly problémy, kdo byl "motorem" spolupráce, jak se při práci cítily, jaký měl každý podíl na společném výsledku, jak samy tento způsob práce hodnotí.

Poctivě, s taktem provedené hodnocení projektu se stává motivací k plnění dalších úkolů.

Závěr

Výuka na úrovni ZV pomocí projektů může napomoci integraci vzdělávacího obsahu oboru fyziky do jiných vzdělávacích oborů. Při práci na realizaci projektů si žáci posilují a rozvíjejí celou škálu osobnostních rysů a kompetencí. Na pedagogovi je zpracování takové přípravy, aby žáci při týmové práci mohli prožívat uspokojení ze svého podílu na celkovém výsledku. Rozhodně to však není jediná možná cesta pro práci se žáky v základní škole.

Literatura a použité zdroje

[1] – Učebnice fyziky pro ZŠ.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Vlasta Karásková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku proseberealizaci a osobní rozvoj

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Člověk a životní prostředí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Solární článek (vhodné i PC s připojením k internetu, není to ale nezbytné)