Odborný článek

Rytířské hrátky

22. 10. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Hana Sobotková

Anotace

Charakteristika integrovaného bloku: Soubor her a tvůrčích činností zaměřených na přiměřenou znalost historie, vytvoření přátelského prostředí bez projevů rivality a agrese, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, pocit sounáležitosti se skupinou, sportovní a soutěžní klání v duchu fair-play a především získání citových prožitků a uspokojení.
Očekávané výstupy:
 • zvládat sebeobsluhu, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • vnímat a rozlišovat pomocí smyslů
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • řešit problémy, úkoly a situace
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných, hudebních, pohybových)
 • navazovat a udržovat dětská přátelství
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 • osvojit si elementární poznatky o historii lidstva
Časový rozsah: 3 - 4 týdny
Věková skupina: 5 - 6 let


Charakteristika integrovaného bloku: Soubor her a tvůrčích činností zaměřených na přiměřenou znalost historie, vytvoření přátelského prostředí bez projevů rivality a agrese, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, pocit sounáležitosti se skupinou, sportovní a soutěžní klání v duchu fair-play a především získání citových prožitků a uspokojení.
Očekávané výstupy:

 • zvládat sebeobsluhu, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • vnímat a rozlišovat pomocí smyslů
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • řešit problémy, úkoly a situace
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných, hudebních, pohybových)
 • navazovat a udržovat dětská přátelství
 • dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 • osvojit si elementární poznatky o historii lidstva

Časový rozsah: 3 - 4 týdny
Věková skupina: 5 - 6 let


K tvorbě tohoto projektu mě inspirovaly svými hrami samy děti. V současné době se na trhu objevuje mnoho hraček, stavebnic i počítačových her s rytířskou tematikou, které ale často evokují násilí a agresi. Pokusila jsem se toto motivačně široké a pestré téma rytířských her zpracovat jako soubor her a tvůrčích činností zaměřených na přiměřenou znalost historie, vytvoření přátelského prostředí bez projevů rivality a agrese, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, pocit sounáležitosti se skupinou, sportovní a soutěžní klání v duchu fair-play a především získání citových prožitků a uspokojení.

Projekt byl využit jako hlavní námět pobytu ve škole v přírodě, který absolvovala naše Mateřská škola Duha v rekreačním středisku Jiskra ve Sloupu v Čechách. Předcházely mu dva týdny seznamování s tématem v mateřské škole a další doprovodné činnosti, například spolupráce s rodinou při výrobě dobového oděvu, návštěva místní zříceniny hradu apod.

Dílčí cíle:

 • osvojení si přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • rozvoj tvořivosti
 • vytváření podvědomí o mezilidských a morálních hodnotách
 • vytváření elementárního povědomí o vývoji a neustálých proměnách
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
Nabídka činností předcházejících pobytu ve škole v přírodě

Práce s encyklopediemi a knihami

Eduard Petiška - Čtení o hradech
Lucie Seifertová - Tajemné hrady a zámky českého království
František Kadlec a Petr Urban - Praha Lucemburská v obrazech
Martina Driverová - České pověsti pro malé děti
Zdeněk Bígl - České země za posledních Přemyslovců
Václav Cibulka - Pražské pověsti

Obrázek
1. Obrázek

Rytířské mravy a zvyklosti

Středověký rytíř si nezískával slávu jen vojenským uměním a statečností v boji. Mezi rytíři se vysoce cenily i jejich mravní ctnosti, které se zavázali dodržovat při obřadu pasování. Rytíř měl věrně sloužit králi, bránit křesťanskou víru a hájit ty, kterým je nespravedlivě ubližováno. Výchova mladého šlechtice, který se měl stát rytířem, trvala dlouhá léta. V sedmi letech byl poslán k cizímu šlechtickému dvoru, kde se jako páže učil správnému chování a věrné službě pánovi. Ve čtrnácti letech se z pážete stal panoš, který směl nosit meč. Učil se jezdit na koni, šermovat, střílet lukem a překonávat různé útrapy. Na rytíře byl mladý šlechtic pasován v jednadvaceti letech. Byl oblečen do bílého roucha a nebyl ozbrojen. Při pasování poklekl před krále a ten jej udeřil na rameno plochou stranou meče. Součástí téměř posvátného obřadu pasování byla i přísaha, v níž se rytíř zavázal dodržovat ctnosti svého stavu. (Výňatek z knihy České země za posledních Přemyslovců.)

Rozdělení dětí na dva spřátelené rody - vytvoření rodových erbů

Obrázek
2. Obrázek

Rytířská přísaha:
Kdo je rytíř, nemá strach,
ani ve dne, ani v tmách.
Nechová se zbaběle,
chrání svoje přátele.
Rytíř v nouzi pomáhá,
tak zní moje přísaha.
(autor textu: Hana Sobotková)

Rytířské rozpočitadlo
Jeden rytíř, dva rytíři
každý někam jinam míří.
První rytíř jede k městu,
druhý zatím hledá cestu.
A to páže, káru maže,
pojede s ní pro menáže.
Ten, ten, ten,
půjde pěšky za vozem.
(autor textu: Hana Sobotková)

Váček na odměny - pro každé dítě jsme ušily váček (o rozměrech 15 x 20 cm se šňůrkou na krk) na ukládání odměn. Děti si je opatřily vlastním erbem v podobě své značky.

Středověké slabikáře - pro každé dítě jsme vyrobily slabikář, děti si na čelní stranu vyrobily erb a dovnitř vlastní podobenku (vystřihovánka).

Obrázek
3. Obrázek

Práce s pracovními listy - z knihy Rytíři na hradě (Pia Eisenbarth, Portál)

Strašidelný hrad - gumotisk

Obrázek
4. Obrázek

Prostorová loutka rytíře

Obrázek
5. Obrázek

Zápich - kolorovaná kresba hradu v plastickém provedení (výplň z novin)

Obrázek
6. Obrázek

Jmenovky na dveře pokojů - skupinová práce, koláž (kolorovaná kresba hradu + hlavičky z fotografií + karikaturní kresba těla). Děti si pro společný hrad vymyslely jméno (např. Sluneční hrad).

Obrázek
7. Obrázek

Výroba pečeti - rytí do silnější hliníkové folie (tácky na pečení)

Hra s mincemi - frotáž a otiskování do keramické hlíny

Zdobení triček - malba štětcem, otiskování dlaní

Obrázek
8. Obrázek

 

Práce s keramickou hlínou - hrad jako kapsička na zeď - kresba párátkem do hliněného plátu. Kapsička vznikne přilepením druhého plátu přes vycpávku z novin.

Obrázek
9. Obrázek

Stolní hry - Carcassonne (Albi)

Stavba hradů z dřevěných a pískovcových kostek

Obrázek
10. Obrázek

Sbírka pohlednic středověkých hradů

Obrázek
11. Obrázek

Král vysílá své vojsko - dvě družstva stojí v řadě proti sobě, každé má svého krále. Král vysílá vojáka do boje. Vybraný hráč jde zvolna k nepřátelskému vojsku a sám si zvolí soupeře tím, že ho plácne do nastavené dlaně a rychle prchá zpět ke svému vojsku. Soupeř ho pronásleduje, pokud ho chytí, získává ho jako svého zajatce. Poté vysílá vojáka druhý král. Nakonec se sečtou zajatci. Vojsko, které získalo více zajatců, vyhrává.

Kokeš - krok před zástupem hráčů stojí chytač. K ostatním je obrácený čelem.
Kokeš - osloví prvního v čele zástupu: "Co chceš?", odpoví první: "Toho zadního", řekne chytač. "Tak si ho chyť za křídlo", odpoví Kokeš. Chytač vyběhne, aby chytil posledního v zástupu. Může běžet buď po pravé, nebo po levé straně. Smí naznačit výpad vpravo. Jestliže se zadní dostal do čela zástupu aniž mu chytač dal babu, je zachráněn a stává se Kokešem. Když ho chytač plácne, převezme jeho úlohu. Chytač se postaví do čela zástupu.

Návštěva místní zříceniny Michalovická Putna a Mladoboleslavského hradu

Výlet vlakem na hrad Zvířetnice

Návštěva historické vesnice řemesel v Ostré u Lysé nad Labem

Činnosti na základě spolupráce s rodinou:

 • výroba jednoduchého pracovního oděvu společně s rodiči - např. staré tričko pokreslit kroužky tak, že vypadá jako drátěná košile
  Obrázek
  12. Obrázek

   

  Obrázek
  13. Obrázek

   

 • pomoc při nashromáždění materiálu pro vyrábění (krabice, papírové trubice, obaly od Kinder vajíček apod.)
 • propagace akce Muzejní noc
 • propagace akce Středověký jarmark
 • závěrečné rozloučení organizované společně s rodiči na hradě Michalovická Putna
Nabídka činností pro pobyt ve škole v přírodě

Obrázek
14. Obrázek

 

Obrázek
15. Obrázek

 

Stavba stanu - první rodová rada:

 • vymýšlení starobylých jmen pro učitelky i pro děti (např. Šedivý Janek)
 • seznámení s rytířskými ctnostmi (rozvaha, statečnost, vytrvalost, zručnost, pozornost)
 • seznámení s rytířskými úkoly - úkoly, které pážata musí splnit, aby se mohla stát rytíři nebo dvorními dámami; rytířské ctnosti i úkoly byly součástí Středověkého slabikáře; ke každému úkolu patřil i obrázek, který si děti po splnění úkolu vybarvily
  Obrázek
  16. Obrázek

   

 • seznámení se se slovníčkem středověkých výrazů a mapou okolí

Psaní dopisů domů - kresba na korespondenční lístek + použití pečetě.

Výroba škapulíře - do skleněné nádobky od léků si děti nasbírají barevné písky, kamínky a jiné přírodniny. Uzavřou špuntem a pomocí šňůrky zavěsí na krk.

Mapa pokladu - hledání útržků mapy po lese, každý rod má svou barvu. Na složené mapě bude místo pokladu.

Pavučina - provaz propletený mezi stromy, na něm zavěšený zvonek. Děti prolézají a nesmí se dotknout provazu. Strážce pavučiny má zakryté oči a hlásí chyby.

Bludiště - provaz natažený mezi stromy, děti jdou poslepu, přidržují se provazu, po cestě na ně číhají nástrahy - mokrý hadr apod. Na konci je čeká odměna.

Obrázek
17. Obrázek

Skořápky - tři stejné kelímky, pod jedním bonbon, promíchat pořadí a hádat, pod kterým kelímkem se bonbon nachází.

Výroba koní z kartonové krabice - malba temperovými barvami. Vyříznutou hlavu zasadit do zářezu v papírové roli (odpadní materiál z prodejny metrového textilu).

Obrázek
18. Obrázek

Živá voda - v lese zahrabané umyvadlo s vodou, cesta k němu označená svíčkami, děti chodí s malou nádobkou (od Kinder vajíčka), naberou živou vodu, odnesou ke srubu a pokropí si nohy (aby nebolely), hlavu (aby dobře přemýšlela), polštář (aby měly hezké sny).

Na zlatokopy - hledání kamínků nastříkaných zlatou barvou.

Na zlatá vejce - do obalu od Kinder vajíček dáme obrázky zlaťáků (1 - 3), čerty (ubírají 3 mince) a některé ponecháme prázdné. Děti jsou rozdělené do dvou družstev a hledají zlatá vejce po lese. Na konci hry spočítají poklad.

Vaření kotlíkové polévky + pomoc při přípravě dřeva (instantní polévky, 12 balíčků na jeden kotlík).

Překonávání vodního příkopu - dvě lana natažená mezi stromy. Spodní slouží pro nohy, horní na přidržování rukama.

Obrázek
19. Obrázek

Střílení prakem - šiškami skrz zavěšenou obruč.

Kuželky - sedm pet lahví naplnit pískem, šest rozestavit do čtverce, sedmou zavěsit lanem na větev (slouží ke srážení kuželek).

Co do lesa nepatří - po určené trase rozmístit předměty. Děti vycházejí po jednom, mají pracovní list, ve kterém nalezené předměty zakroužkují. Jedno políčko může být volné a děti do něj předmět dokreslí.

Turnajové odpoledne - soutěžní klání družstev, např. skákání v pytli, štafeta, házení kroužků na cíl, střelba prakem.

Od hradu ke hradu - orientační běh - šest hradů označených čísly a barvou rozmístit po určené trase, úkolem je zapamatovat si k příslušnému číslu barvu.

Strážce hradu - nevidí, ale slyší, rytíř se pokusí potichu získat odměnu. Pokud je přistižen, zkamení. Osvobodit ho může další rytíř pohlazením.

Šermířské představení - v našem případě sponzorský dar rodičů.

 

Obrázek
20. Obrázek

 

Táborák - rytířské písně:
Od hradu ke hradu - Pavel Novák
Okoř - zpěvník pro žáky ZŠ - Já, písnička
Tři Tamboři - fr. lidová - Já, písnička 3
Píseň o skřípavém království - lidová jarmareční
Když se zamiluje kůň - Uhlíř, Svěrák
Rytířská píseň - lidová, text. H. Sobotková
Strašidla a plašidla - Z. Benešová, úprava textu K. Benetky

Obrázek
21. Obrázek
Obrázek
22. Obrázek
Obrázek
23. Obrázek
Obrázek
24. Obrázek

Pasování na rytíře - závěrečná hra ve Skalním divadle. Děti byly vyvolávány svými rodovými jmény (např. Pan Vítek z Adamova Vršku), prošly temnou chodbou, osvícenou svíčkami ve sklenicích, a po zdolání cesty byli chlapci pasováni na rytíře a dívky jmenovány dvorními dámami. Děti byly odměněny drobnými dárky.

Obrázek
25. Obrázek

Skalní divadlo Sloup - závěrečné pasování na rytíře

Návštěva jízdárny

Obrázek
26. Obrázek


Hodnocení

Děti měly možnost v návaznosti na téma jim blízké rozehrát hru plnou tvořivosti, fantazie, zakusily pocit sounáležitosti se skupinou a zodpovědnosti za sebe sama i za ostatní. Často vstupovaly do hry i s vlastními nápady (taneční kreace dívek, rýmování pomocí slovních přihrávek mezi dvěma skupinami). Činnosti byly volené tak, aby integrovaly všechny vzdělávací oblasti. Na tento projekt volně navazovalo Velké obléhání Michalovické Putny, pojaté jako společné rozloučení se školním rokem za účasti rodičů.


CD:
Budeme si zpívat 8 - sport a hry (agentura Pavel Novák - FAMILY 2003 OSA PNF-00-18)
Nostradámus - mystická renesanční hudba (NEXTRA KL 0169-2)

Literatura a použité zdroje

[1] – BÍGL, Z. České země za posledních Přemyslovců. Praha : Albatros, 2004.
[2] – CIBULKA, V. Pražské pověsti. Praha : Orbis, 1977.
[3] – EISENBARTH, P. První hádanky - Rytíři na hradě. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-242-3.
[4] – FOGLOVÁ, M. Táborové etapové hry. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-128-X.
[5] – KADLEC, F.; URBAN, P. Praha Lucemburská v obrazech. Praha : Albatros, 2006. ISBN 80-00-01736-9.
[6] – Čtení o hradech. Praha : Albatros, 1989.
[7] – TARNOWSKI, W. Rytíři. 2005. ISBN 80-7238-479-1.
[8] – SVĚRÁK, Z.; UHLÍŘ, J. Zpěvník, písničky Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Praha : Knižní klub, 1997. ISBN 80-7176-626-7.
[9] – Já, písnička. Cheb : Music, 1993.
[10] – Já, písnička 2. Cheb : Music, 1993.
[11] – Já, písnička 3. Cheb : Music, 1995.
[12] – Časopis Pastelka - programový ročník 2006/2007 - celoroční hra časopisu pastelka ,,Středověk". INAPA s. r. o., ISBN 1212-646003.
[13] – Budeme si zpívat 8 - sport a hry. (agentura Pavel Novák - FAMILY 2003).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Sobotková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí