Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Projekt TILE – Průvodce inkluzivního vzdělávání na střední odborné škole
Odborný článek

Projekt TILE – Průvodce inkluzivního vzdělávání na střední odborné škole

17. 10. 2012 Odborné vzdělávání
Autor
Helena Vaďurová

Anotace

Inkluzivní vzdělávání se stalo jedním z klíčových pojmů vzdělávací politiky posledních let. Školský zákon, národní akční plány a další oficiální dokumenty inkluzi podporují a považují ji za primární způsob vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jinými slovy, preferují společné vzdělávání všech žáků v jejich spádové škole, bez ohledu na míru podpory, kterou mohou vyžadovat.
Pozornost se v souvislosti s inkluzí obrací zejména k základnímu vzdělávání. Stranou zájmu však neoprávněně zůstává střední stupeň vzdělávání. Přitom právě střední odborné školy vzdělávají velké procento žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), poté co ukončí povinnou školní docházku.
Způsob, jakým škola přistoupí ke vzdělávání žáků s SVP a jak se učitelé vyrovnají s různorodými třídami, jsou rozhodujícími faktory pro úspěšnost inkluze v různých oblastech, jako je úspěšné začlenění žáků s SVP ve škole, vytváření adekvátních postojů k osobám s postižením u intaktních žáků a jejich rodičů, posilování sociálních kompetencí všech žáků. V neposlední řadě zkušenost, kterou žák s postižením získá v průběhu školní docházky, formuje jeho sebevědomí a schopnost vstoupit na trh práce a začlenit se do života společnosti v dospělosti.
Mezinárodní projekt TILE – Towards Inclusive Learning Environments, financovaný Evropskou komisí, se zaměřuje právě na podporu inkluzivního vzdělávání žáků na středních odborných školách. Na projektu spolupracují univerzity a střední školy z Velké Británie, Finska, Estonska a ČR. V České republice je partnerem projektu Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity a partnerskou školou Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně.
Hlavním cílem projektu je vytvoření uceleného nástroje, který mohou střední odborné školy využít pro sebehodnocení pokroků v oblasti inkluze. Jde o dotazník vycházející z anglického Indexu inkluze (který je určen pro základní školy), zohledňuje však specifika středního vzdělávání, jako je prostor pro názor žáka, odlišný charakter výuky i přístup učitele, provázanost s praxí, problematika absencí, šikany, důraz na pracovní uplatnění atd.
 
Pomůcka pro školy
Průvodce inkluzivního vzdělávání, jak se nástroj pracovně nazývá, obsahuje tvrzení rozdělená do tří oblastí – inkluzivní politika, praxe a kultura. Jednotlivé části jsou postupně pilotně ověřovány ve všech účastnických zemích. Na základě zpětné vazby od učitelů partnerských středních škol je modifikována struktura nástroje i znění jednotlivých položek.
Škola má při využití Průvodce značnou volnost, může s ním pracovat jako s celkem a hodnotit všechny oblasti inkluzivního vzdělávání nebo vybrat pouze části, které považuje za relevantní a aktuální. Pokud například škola cítí, že všichni její zaměstnanci sdílejí inkluzivní filozofii, ale obtíže nastávají na úrovni výuky, může v dotazníku pracovat pouze s částí zaměřenou na inkluzivní praxi. Podobně škola, která má v pedagogickém sboru vynikající odborníky, kteří však ve svém inkluzivním snažení zůstávají osamoceni, může hledat inspiraci a zpětnou vazbu v práci s oblastí dotazníku nazvanou Inkluzivní kultura.
Práce s nástrojem je velmi jednoduchá, zaměstnanci školy hodnotí jednotlivá tvrzení na čtyřstupňové škále, popř. přidávají vlastní komentář. Pro příklad nabízíme tvrzení, která jsou součástí oblasti Inkluzivní kultura:
  • Všichni studenti, zaměstnanci a návštěvníci školy/střediska praktického vyučování mají přístup k informacím v takovém formátu, který vyhovuje jejich potřebám (v Braillově písmu, znakovém jazyce, elektronické podobě, on-line atd.)
  • Prostřednictvím svého chování a způsobu, jakým vyučují, pedagogičtí pracovníci bojují proti jakýmkoliv stereotypním názorům na osoby se speciálními vzdělávacími potřebami a postižením.
Na práci s dotazníkem se podílejí buď všichni zaměstnanci školy, nebo s ním pracuje pouze skupina pracovníků, která je sestavena tak, aby reprezentovala všechny oblasti života školy (teoretické a praktické vyučování, THP, vedení školy). Diskusi nad jednotlivými tvrzeními považujeme za podstatnou, a proto doporučujeme pracovat s dotazníkem ve skupinách.
Hodnocení jednotlivých tvrzení by mělo být podkladem pro přemýšlení a výchozím bodem pro diskusi nad stávající praxí školy. Věříme, že tento proces škole pomůže dále rozvíjet principy inkluzivního vzdělávání. 
Důležitou součástí projektu je úzká spolupráce s partnerskými středními školami, neboť naším cílem je vytvořit nástroj, který budou učitelé považovat za jasný, výstižný, uživatelsky příjemný a hlavně praktický a inspirativní. Více informací o projektu naleznete na internetových stránkách projektu http://www.tileinvet.net.
 
Autorka pracuje v Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty MU.
Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 1, číslo 3/2012, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://nuv.cz/publikace-a-periodika/vzdelavani-2-2012-1.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Helena Vaďurová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.