Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Škola v přírodě hrou: Život v ekosystémech
Odborný článek

Škola v přírodě hrou: Život v ekosystémech

2. 10. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Kateřina Zouharová

Anotace

Jedná se o krátký úryvek programu pro 2. ročník ve škole v přírodě. Hry jsou motivovány posledním skřítkem z rodu Pinusů, hry jsou zaměřené na život v jednotlivých ekosystémech. Celá publikace obsahuje programy pro školy v přírodě, které jsou vytvořeny v souladu s RVVP pro základní vzdělávání a plně respektují specifika škol v přírodě, jako jsou dopolední výuka, večerní příprava na vyučování, menší počet vedoucích, obsence instruktorů a kratší doba trvání. Seznamte pomocí knihy prvňáčky s Matkou Přírodou, zahrajte si s druháky hmyzí olympiádu, naučte třeťáky hravě třídit odpad, pozvěte čtvrťáky na svatbu Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského a vypátrejte s páťáky hledaného zločince.

ÚVOD

Na škole v přírodě jsou děti rozděleny do družinek. Žádoucí je, aby v jedné nebylo méně než 8 a více než 12 dětí. Skupinky mezi sebou soutěží.

Úkolem dětí je zachránit posledního lesního skřítka z rodu Pinusů, kterého unesl Černýjestřáb do svého hnízda na černé skále. Cestou družinky projdou několika ekosystémy: loukou, lesem, polem, vodou a zahradou, a seznámí se v nich s rostlinami a zvířaty, která daný
ekosystém obývají, a s jejich vzájemnými vztahy.

Na úvod děti najdou část deníku, který si psal Plavuněk Pinus, lesní skřítek, poslední člen z významného rodu skřítků-pomocníčků. V něm se mimo jiné dočtou o jeho obavách
z Černého jestřába.

Bohužel dojde na nejhorší a skřítek je nakonec unesen, což se děti dozví z nalezené zprávy, ve které je již žádá o záchranu. Po celou dobu školy v přírodě děti nacházejí zprávy, které jim napoví, kam mají postupovat dále a jaké dobrodružství je v daný okamžik čeká. Jedná se o hry a soutěže motivované životem v jednotlivých ekosystémech. Podle úspěšnosti dětí v jednotlivých činnostech dosáhne družinka určitého umístění, a tudíž i bodového zisku. Ten je pak zaznamenán na hrací plán (viz příloha 3) v podobě koleček nalepených v patřičném množství v příslušném ekosystému.

Družinka, která dojde do hnízda na černé skále (na konec bodovacího plánu) s nejvyšším bodovým ziskem, se stává celkovým vítězem.

PRVNÍ DEN

Louka

Příjezd, rozdělení do družinek, úvod do hry, hmyzí olympiáda

Tento den se děti o lučním ekosystému dozví, že:

•          na louce žije velké množství hmyzu.

Program tohoto dne je pouze půldenní, předpokládá se, že dopoledne bude zaměřeno na příjezd a ubytování.

Odpoledne

Úvod do hry

Pomůcky:

 • část deníku Plavuňky Pinuse
 • fáborky na značení cesty
 • první vzkaz Plavuňky Pinuse
 • okolí chaty, les
 • 20 min.

Zaměření: motivace do hry, rozdělení do družinek

Motivace: Úryvek z nalezeného deníku:

Je dvanáctý den po čtvrtém úplňku nového roku. Jmenuji se Plavuňka a jsem posledním skřítkem z rodu Pinusů. A to je právě ten důvod, proč jsem začal psát tento deník. Můj rod lesních skřítků Pinusů totiž pomalu vymřel. Jak se to stalo? Nedaleko našeho lesa se najednou z ničeho nic vynořila ze země černá hora a na té hoře Černá věž. Od té chvíle se každý sedmý den objevil v našem lese obrovský Černý jestřáb a ve svých spárech odnesl jednoho člena z mého rodu. Snažili jsme se před jestřábem ukrýt, ale nikdy to nepomohlo. Jestřáb, jako by vládl nějakými kouzly, se vždy dokázal dostat i do nejmenší škvíry a tam se zmocnit jednoho

skřítka. Nyní jsem tu zbyl sám. A dnes ráno uběhlo sedm dní od posledního únosu, myslím, že brzy si jestřáb přijde i pro mě. Ale já se snadno nedám – uschoval jsem si do mošny cáry papíru, které budu při svém únosu pomalu sypat ven, a značit tak cestu, kudy se Černý jestřáb vydá, také mám v mošně další stránky z tohoto deníku a tužku, abych mohl zanechávat
vzkazy. Snad se najdou hodní a odvážní lidé či skřítci, kteří se vydají mě a další členy mé rodiny hledat. Snad nebude pozdě.

Ach ne, slyším přilétat Černého jestřába. Mám strach, ale doufám, že se najde někdo odvážný, kdo nás zachrání.

Popis: Tento úryvek uschováme do desek s nápisem „Tajný deník“. Tyto desky pak ukryjeme tak, aby byla možnost, že je děti objeví. Po jejich nálezu si s dětmi přečteme první zápis Plavuňky Pinuse.

Zatímco si s dětmi čteme vzkaz, jeden z vychovatelů pomocí fáborků vyznačí dětem cestu na místo, kde se odehraje další část hry – rozdělení do družinek.

Po přečtení vzkazu se s dětmi vydáme po cestě značené fáborky, na jejímž konci najdou děti Plavuňkův vzkaz č. 2.

Vyhodnocení: Činnost se nevyhodnocuje.

Rozdělení do družinek

Pomůcky:

 • vzkaz Plavuňky Pinuse
 • 4 archy balicího papíru s rozdělením dětí do družinek
 • fáborky na značení cesty
 • les
 • 20 min.

Zaměření: rozdělení dětí do družinek, postřeh

Motivace: Vzkaz č. 2:

Doufám, že se někdo odvážil a vypravil se hledat Černou věž. Pokud se vypravilo odvážlivců více, bude lepší rozdělit se na několik družinek. Les vám jistě napoví, jak se nejlépe rozdělit.

Nyní se vypravte hledat v nejbližším okolí archy balicích papírů. Jsou celkem 4 a jsou
připevněny na stromech. Každý z nich je nadepsaný barvou družinky a je na nich napsaný jmenný seznam členů jednotlivých družinek. Pokud naleznete na seznamu své jméno, zůstaňte u archu a čekejte na ostatní členy své družiny. Jestliže na seznamu vaše jméno není, vydejte se hledat další arch. Družinka, která bude kompletní, se vrátí sem zpět.

Popis: Nalezený vzkaz uložíme do desek. Poté se děti dozvědí výše uvedená pravidla činnosti. Po startovním signálu se děti vypraví hledat archy papíru. Mezitím jeden z vedoucích označí pomocí fáborků cestu na louku, kde se bude odehrávat další část odpoledního programu.

Vyhodnocení: Činnost se nevyhodnocuje.

Hmyzí olympiáda I. část

Pomůcky:

 • provazy na označení startů a cílů
 • 4 klubíčka
 • louka
 • 40–60 min.

Zaměření: rychlost, spolupráce, obratnost

Motivace: Vzkaz č. 3:

Jestřáb se mnou letěl nad louku. Už je unaven, přistál tedy se mnou v trávě. Krčím se k zemi, co nejvíce dokážu, a píši tento vzkaz tak, aby mě dravec neviděl. Jak se tak krčím k zemi, nestačím se divit, co se v tomto ekosystému děje. Vím, že hmyz je početnou skupinou zástupců obyvatel luk, ale tady to vypadá, jako by si hmyz uspořádal olympiádu. Než budete pokračovat v mojí záchraně, zkuste se jí také zúčastnit, bude to dobrý trénink na případný boj s jestřábem. Celkem tu probíhá šest soutěží.

Popis: S dětmi si přečteme vzkaz a uložíme ho do desek. Poté s dětmi realizujeme první tři níže popsané soutěže.

Běh housenek

Osm členů z každého družstva se chytí do housenky: postaví se do zástupu, všichni se předkloní, levou ruku si prostrčí mezi nohama směrem dozadu a pravou rukou chytí levou ruku souseda stojícího před ním. Housenky stojí za startovní čárou v dostatečných rozestupech. Po startovním signálu spěchá každá housenka do cíle, který je ve vzdálenosti 15–20 m.

Souboj pavouků

Další soutěž se odehrává v prostoru s malými stromky. Za každou družinku soutěží 4 členové, kteří obdrží klubíčko a během časového limitu 3 min. mají uplést provazovou pavučinu. Vzhled pavučiny, o kterou se mají pokusit, určí vedoucí hry.

Žížalí sprint

V této soutěži startuje celá družinka. Závod probíhá na 15–20 m, můžeme tedy využít dráhu z běhu housenek. Na začátku hry všichni leží na zádech těsně vedle sebe. První leží těsně před startovní čárou. Na startovní povel se poslední zvedne, běží kolem své ležící řady a lehne si těsně vedle prvního směrem k cílové čáře. Jen dolehne, vyběhne z konce ležícího zástupu další spoluhráč a běží si lehnout dopředu. Takto postupuje celá družinka k cíli.

Vyhodnocení: V každé soutěži rozdělíme družinkám pomocné body. A to tak, že vítězná družinka obdrží 4 body, každá další v pořadí pak o 1 bod méně. Na základě zisku pomocných bodů pak vytvoříme pořadí družinek, a těm rozdělíme hlavní body systémem 4-3-2-1.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím GRADA z publikace Škola v přírodě hrou.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Zouharová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy